Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçu

Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçu

Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 245/1. Maddesinde düzenlenmiştir.

Suçu işleyen kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli Hali:Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

             (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

––––––––––––

(1) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “beş yıla kadar hapis ve” ibaresi “altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden” şeklinde değiştirilmiştir.

9024-1

             (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

             (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

             (4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

             a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

             b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

             c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

             Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

             (5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

İlgili Yargıtay Kararları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir