Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Talepte Bulunan
Davacı : …………… (T.C. Kimlik No:…………..

Vekilleri : Av. …………..
& Av. …………….
(Adres antettedir.)

Müteveffa : …………….. (T.C. Kimlik No:…………

Konu : ……………… …….Mahkemesi’nde müteveffa ………….. aleyhine açılan davamıza dahili davalı edilmek üzere mirasçılarının tespit edilebilmesi amacıyla Veraset İlamı çıkartılması talebimizdir.

Açıklamalar :

…….. …… Mahkemesi’nde açmış olduğumuz ………. E. Sayılı tazminat davamızda davalı ……………, davanın açılmasından sonra vefat etmiştir. Dava konusu alacağın mal varlığı haklarına dayanması nedeniyle vefat eden davalı ………….. mirasçılarının davaya dâhil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu doğrultuda ……….. Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru üzerine müteveffa davalı adına veraset ilamı çıkartılması yönünde tarafımıza yetki verilmiştir. Konya 2. İş Mahkemesi tarafından verilen yetki belgesi Ek’te sunulmuştur(Ek-1).

Yukarıda açıklanan nedenle; ….……….. ili, ……… ilçesi, ……….nüfusuna kayıtlı ……… TC Kimlik numaralı ……ve ……… Oğlu …….. doğumlu olup ………. tarihinde vefat eden ………..’nın mirasçılarını gösterir veraset ilamının düzenlenerek Ek’te sunulu yetki belgesi ve vekaletnameye istinaden tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.

Hukuki Sebepler : TMK ve ilgili mevzuat

Deliller : Nüfus kayıtları, ……… Mahkemesi’nin 2020/……. Es. Sayılı dosyası ile düzenlenen yetki belgesi

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Davamızın kabulü ile,
  • ….……….. ili, ……… ilçesi, ……….nüfusuna kayıtlı ……… TC Kimlik numaralı ……ve ……… Oğlu …….. doğumlu olup ……… tarihinde vefat eden ………..’nın mirasçılarını gösterir veraset ilamının düzenlenerek Ek’te sunulu yetki belgesi ve vekaletnameye istinaden tarafımıza verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 19.01.2021
    Davacı Vekilleri
    Av. ……….

Ekler :
Ek-1: ………. Mahkemesi’nin 2020/….. Es. Sayılı dosyası ile düzenlenen yetki belgesi
Ek-2: Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir