T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/5001
KARAR NO:2016/7684 
KARAR TARİHİ.28.6.2016
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARARDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ HALİNDE MAHKEME DOSYAYI ELE ALARAK FERAGAT KONUSUNDA KARAR VERMELİDİR.

Taraflar arasındaki davadan dolayı ….Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14.1.2016 gün ve 215-6 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü.

-KARAR-

Dava, tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı tarafından temyiz edilmişse de; temyiz aşamasında davacı asil tarafından verilen 10.06.2016 tarihli tevsikli dilekçe ile davadan feragat edildiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı; 310. maddesinde ise, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman davadan feragat edilebileceği hükümleri düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca, “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” şeklindeki 6100 sayılı HMK ile ilgili Yönetmeliğin 57. maddesi ve anılan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 06.08.2015 tarihli Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesi hükmü karşısında, hakimin kararla dosyadan elini çekmiş olması kuralının hadisede uygulama yeri bulunmadığı gözetilmek suretiyle feragat yönünden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,28.6.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi