Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

İcra Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

   YARGITAY (  ) İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

                                             (Sunulmak üzere)

               …………… 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

                                 

Dosya No            : 2022/…………. E. & 2022/………..K.

 

Temyiz

Eden Davacılar   : 1-) ………………… (TC Kimlik No:………………….)

 Adr: ………………..

                             2-) ……………….. (TC Kimlik No:…………..)

.)   ….

  Adr: ………………

 

Vekilleri             :Av. ……….

 Av. ……………

 

Davalı                : …………………….. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (.

Adr: …………………

          

Konusu              : …..…………. 1.İcra Hukuk Mahkemesi 2020/………… E. ve 2022/………. K. Sayılı kararının bozulması istemiyle temyiz beyanlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR   :

        …… 1.İcra Mahkemesi, 2020/……………….. E. & 2022/……….. K. Ve ………….. tarihli ilamı ile teminatın haczedilmesi ve paraya çevrilmesi konulu memur işlemine ilişkin yapmış olduğumuz şikâyeti reddetmiştir. Yerel Mahkeme kararı hukuka ve kanuna aykırı olup bozulması gerekmektedir. Şöyle ki; 

1-) Yerel Mahkeme şikayetimiz hakkında: “ …İcra dosyasına sunulan teminat mektubunun sunulan amacın dışında talebe konu edilemez. Bu nedenle alacaklının teminatın paraya çevrilmesi talebi yerinde değildir. Bu nedenle davacının şikayetinin reddine karar vermek gerekmiş….”Gerekçesi ile red kararı vermiştir. Yerel mahkeme ile İcra Müdürlüğü’nün red kararı birebir aynı olup, yerel mahkeme tarafından davamıza ilişkin hukuki değerlendirme yapılmaksızın, İcra Müdürlüğünün hukuki bir temele dayanmayan gerekçesi ile hukuka aykırı olarak red kararı verilmiştir.

         2-) Tarafımızca …………… tarihinde ……….. 12.İcra Müdürlüğü’nün …………………. Esas numaralı dosyası ile borçlular ………………San. ve Tic. Ltd. ………….. İnş. Müt. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine ilamlı takip başlatılmıştır. Takip kesinleşmiş olup işlemlerimiz devam etmektedir.

         3-) Dosya borçlusu …………….. Şirketi mehil vesikası almak amacıyla dosyaya teminat mektubu sunmuştur. Davalı Şirket tarafından dosyaya sunulmuş olan teminat mektubunun eksik olması üzerine eksik teminatı tamamlamaları için 12. İcra Müdürlüğü tarafından borçlu şirkete ek süre verilmiştir. Borçlu ……. kendilerine verilen süre içerisinde eksik teminat miktarını tamamlamamış ve bunun üzerine ………………12. İcra Müdürlüğü tarafından ………….. tarihinde mehil vesikası talepleri reddolunmuştur.

         4-) Borçlu …………… Yapı tarafından sunulan tehiri icra talebinin kabul edilmemesi üzerine tarafımızca, teminat mektubunun üzerine haciz konulması ve paraya çevrilmesi için …………….. tarihinde talepte bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz …………..12.İcra Müdürlüğü tarafından …………… tarihinde hukuka aykırı bir şekilde reddedilmiştir.

         5-) …….12. İcra Müdürlüğü’nün paraya çevirme talebimizi reddi kararı; “…Borçlu tarafından sunulmuş olan teminat mektubunun tehiri icra kararı almak için dosyaya sunulmuş olduğunu ve alacağın tahsilini sağlamayacağı…” gerekçesine dayanmaktadır. Ortada alacağın tahsilini sağlayacak bir araç varken bunun amacının farklı olduğundan bahisle İcra Müdürlüğü’nce işlem yapılmaması kabul edilemez. İcra Müdürlüklerinin yerleşik uygulaması da talep ettiğimiz gibi teminat mektubunun üzerine haciz konularak paraya çevrilmesi yönündedir.

         6-) Mehil vesikası talepleri reddedilmiş bulunan borçlu …………….. açısından icra takibi devam etmektedir. İcra takibinin devam ediyor olması, dosyada mevcut teminat mektubunun da bulunması ve bu halde teminatın paraya çevrilmesi talebimizin reddedilmesi İcra ve iflas ilke ve kuralları ile bağdaşmamaktadır. İcra Takibinin amacı alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlamaktır. Dosya da alacağın tahsilini sağlayacak bir imkan mevcutken İcra Müdürlüğünün haciz ve paraya çevirme talebimiz hakkında red kararı vermesi ve şikayete konu edilen işlem hakkında yerel mahkemenin red kararı vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

         7-) Yukarıda temyize konu yerel mahkeme kararı gerekçesini ve İcra Müdürlüğü’nün gerekçelerini belirtmiş olduğumuz üzere yerel mahkeme ve İcra Müdürlüğü’nün gerekçeleri aynı minvaldedir. Yerel mahkeme hukuki bir değerlendirme yapmaksızın İcra Müdürlüğünün İcra İflas ilke ve kurallarına aykırı olarak yapmış olduğu uygulamayı değerlendirmeksizin kararına gerekçe olarak almıştır.

         Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve yüksek mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle yerel mahkemenin teminatın haczi ve paraya çevrilmesi hakkında yapmış olduğumuz şikayetin reddine yönelik vermiş olduğu hukuka aykırı kararın temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi amacıyla yüksek mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Dosyanın esasına ve temyiz taleplerine ilişkin beyanlarımızın dosyaya kabulü ile,
  • …………….1.İcra Hukuk Mahkemesi 2020/………. E. ve 2022/…….. K. Ve ………… tarihli kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 20.02.2022

                                                                  Davacı Vekilleri

                                             Av. …………………

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir