Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tüketici Mahkemesi Cevap Dilekçesi Örneği-Vekalet Ücreti Alacağı

Tüketici Mahkemesi Cevap Dilekçesi Örneği-Vekalet Ücreti Alacağı

         …………..  1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE                          

Dosya No            : 2021/…………… E.

 

Davaya Cevap

Veren Davalı       : ……………… – T.C. Kimlik No:……………

                              Adr: ……………………

 

Davacı                : …………………..- T.C. Kimlik No: …………………

                             Adr: ………………                      

Vekili                 : Av. …………………..

                              Adr: ……………………….

                            

Konusu              :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz. Davacının …………… tarihli dava dilekçesinde sunmuş olduğu tüm hususlar gerçek dışı olup; davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

Davacı taraf, dava dilekçesinde ……………. Asliye Ceza Mahkemesinin …………. tarihli 2021/……….. E. Ve 2021/……….. K. sayılı kararı ile düşen dosya kapsamında vekalet ücreti istenilebilmesi için söz konusu ilamda vekalet ücretine hükmedilmesi ve rakamın belirli olması gerektiğini, tarafımıza bir borçları olmadığını, tarafımızca başlatılan icra takibinin derdest olduğunu ve derdest olan takibe rağmen tarafımızca tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağını ileri sürerek ……………..İl Tüketici Hakem Heyeti’nin ………………….. tarihli kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak bu iddiası yersizdir. Şöyle ki;

          

1-) Ceza dosyasına sunulan  ……………….. tarihli dilekçe ile müvekkiller maddi ve manevi zararlarının giderilmiş olduğunu gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçmişlerdir(EK-1) İlgili dosyada müvekkillerin tarafımızın bilgisi ve muvaffakati dışında sanık ………………… anlaşarak şikayetlerinden vazgeçmesi sonucu mahkeme düşme kararı vermiştir. Mahkeme vermiş olduğu kararda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 165. Maddesinde yer alan “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü gereğince vekalet ücretinden sorumlu tutulmuştur. İlgili mahkeme kararı ekte Sayın Mahkemenize sunulmuştur.(EK-2)

 

         2-) Mahkeme kararında vekalet ücreti açık ve miktarı belli bir şekilde yazılmadığı için karar ilamlı icraya konu edilememiş, ilamsız olarak takibe girilmiştir. Ödeme emri ekinde borçluya gönderilen mahkeme kararı ilam sureti olarak değil; ilamsız icrada borca kaynaklık eden evrak sureti olarak eklenmiştir. Bu hususta hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

         3-) Alınacak vekalet ücreti miktarı da kararın verildiği yıl olan ……………………. yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmiştir.Kabul anlamı taşımamakla birlikte davacının iddia ettiği gibi bir ilamı ilamsız icra yoluyla takibe koymuş olsak bile Yargıtay 12. HD’nin 2005/16562 Es.& 2005/20786 K. sayılı ve 25.10.2005 tarihli kararında ve yerleşik pek çok içtihatında “Alacaklı para alacağı içinde ilamsız takibe başvurmadan dava açıp alacağını ilamda hüküm altına aldıktan sonra bu ilamı icraya koyabilir. Fakat alacaklı para alacağının tahsilini sağlamak için ilam almış olsa bile ilamla veya ilamsız icra yollarından birini seçmekte serbesttir.”denmiştir. Yani bu durumda bile hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

4-) İcra takibine konu vekalet ücretinin tahsili amacıyla borçlu ……………. aleyhine ………… İcra Müdürlüğü 2021/………. Es. Sayılı icra dosyası üzerinden icra takibine girişilmiştir. Borçlu …………., …………….. tarihli dilekçe ile borca itiraz etmiş ve bunun üzerine icra takibi durmuştur.

 

        5-) İş bu hukuki mesnetten yoksun itirazın iptali amacıyla açmış olduğumuz davada ……………. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……….. E. 2021/………………K. (EK-3) sayılı kararı ile görevsizlik kararı vermiştir. İlgili kararda talep halinde dosyanın yetkili ve görevli ………………Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Talebimiz üzerine dosya Konya 1. Tüketici Mahkemesine tevdi edilmiş ve 2021/……. E. 2021/……………. K. (EK-4) sayılı dosyası üzerinden yargılamaya konu olmuştur. Konya 1. Tüketici Mahkemesince dosya hakkında …………….. tarihli bilirkişi raporu(EK-5) aldırılmış olup bilirkişi tarafından alacağımızın tespiti yapılmıştır. Fakat yapılan yargılama sonucunda tespit edilen alacak miktarının TKHK’de belirtilen 0000,00 TL sınırının altında altında olması sebebiyle İl Tüketici Hakem Heyeti görev alanına girdiğinden bahisle davanın usulden reddine karar verilmiştir.  

 

         Bunun üzerine ……………Tüketici Mahkemesinin 2021/……… E. 2021/………… K. sayılı kararı gereğince ……….,25 TL vekalet ücreti alacağımız için ………….. İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmış ve ………….. tarihli karar ile talebimiz kabul edilmiştir(EK-6) İş bu ilam da ……………… İcra Müdürlüğü 2021/…………..Es. Sayılı dosyası ile icra takibine konu edilmiştir.

         Sayın Mahkemeniz nezdindeki davaya konu olay bu kadar açıkken; davacı taraf, tamamen hukuka aykırı gerekçelerle olayı saptırmaya çalışmakta ve Sayın Mahkemeyi yanıltmaya çalışmaktadır.

        Sonuç olarak; davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. İş bu nedenle yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.

 

Hukuksal Dayanaklar  : MK  ve İlgili mevzuat hükümleri 

 

Kanıtlar                      :

1-) ……….. İcra Müdürlüğü 2021/1………. Es. Sayılı icra dosyası

2-) …………. tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi(EK-1)

3-) ………….. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/……E. 2021/… K. sayılı dosyası(EK-2

4-) ……. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……. E. 2021/…… K. sayılı dosyası (EK-3)

5-) ……. Tüketici Mahkemesinin 2021/…….. E. sayılı dosyası(EK-4) ve dosya kapsamında aldırılan……… tarihli bilirkişi raporu(EK-5)

6-) ………İl Tüketici Hakem Heyetinin 0………….karar nolu dosyası (EK-6)

7-) Bilirkişi raporu, yemin, isticvap, tanık beyanları, Yargıtay içtihatları ve her türlü sair delil

 

Sonuç ve İstem           : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın  reddine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini olarak talep eder, saygılar sunarım. 03.03.2021

                                                                             

                                                                                          Davalı

                                                                                     ………..

 

EKLER:

1-) ………. tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi(EK-1)

2-) ………… Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/…….E. 2021/……….. K. sayılı ilamı(EK-2)

3-) ………….. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……… E. 2021/……….. K. sayılı ilamı (EK-3)

4-) …………. Tüketici Mahkemesinin 2021/……….. E. sayılı ilamı(EK-4) ve dosya kapsamında aldırılan………… tarihli bilirkişi raporu(EK-5)

5-) …………… İl Tüketici Hakem Heyetinin ……… karar nolu ilamı (EK-6)

6-) Davacı için cevap dilekçesi ve ekleri fazlası

 

 

……….. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No            : 2019/…… Es.

 

Davaya Cevap

Veren  Davalı      : ………… – T.C. Kimlik No: …….

Adr: ………

Vekili                 : Av. ……….

                             (Adres antette)

 

Davacı                : ………T.A.Ş

                             Adr: ……

Vekili                 : Av. ……..

                             Adr: …………

 

Konu                 : Davaya cevap dilekçemiz ve delillerimizin sunumudur.

 

Cevaplarımız      :

Davacı taraf dava dilekçesinde, 28.02.2019 tarihli ……….. İlçe Tüketici Hakem Heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu beyan ederek; ilgili kararın iptalini talep etmiştir. Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-)Müvekkil …………. ev almak istediği için İngiltere’de yaşayan kayınpederi destek olmak istemiştir. Bunun üzerine müvekkil maaş müşterisi olduğu ……….1283 no’lu K………….. Yeni Toptancılar Şubesi’ne giderek ………… (GBP) hesabı açılması için başvuruda bulunmuştur.

Davacı banka müvekkilin maaş müşterisi olduğu için yatırılan paradan hiçbir şekilde havale/eft ücreti kesilmeyeceğini, sadece paranın gelir gelmez çekilemeyeceğini ve belli bir süre bankada kaldıktan sonra çekilebileceğini sözlü olarak belirtmiştir. Müvekkil bu bilgiye istinaden davacı banka ile Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi yapmıştır.

2-)Ancak 05.12.2018 tarihinde yatırılan 15.000,00 GBP’den 60,00 GBP, -TL karşılığı olarak 400,53-TL- kesinti yapılmıştır(EK-1). Müvekkil bunun üzerine banka ile iletişime geçerek durumu bildirmiştir. Davacı banka bir yanlışlık olduğunu, kesilen paranın en kısa zamanda müvekkilin hesabına yatırılacağını belirtmiştir. İki hafta sonra müvekkilin kayınpederi arkadaşı …………. aracılığı ile 4500,00 GBP göndereceğini söylemiş, müvekkil para yatırılacağını …………. Yeni ………. Şubesi’ni arayarak bildirmiş ve kesilen 400,53-TL’nin iadesini talep etmiştir. İlgili Banka şubesi yatırılan paradan yine ufak bir kesinti yapılacağını, daha sonra yapılan bu iki kesintinin birlikte müvekkile ödeneceğini bildirmiştir. (Gerek duyulması halinde davacı banka şubesi ile yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları)

 19.12.2018 tarihinde yatırılan 4500,00 GBP’den 5,54 GBP –TL karşılığı olarak 36,45 TL- kesinti yapılmıştır(EK-2).

3-)Müvekkil belli bir süre geçtikten sonra ilgili banka şubesini defalarca aramış, daha önceki sözlerine istinaden yapılan kesintilerin geri ödenmesini talep etmiş; ancak şube yapılan kesintilerin geri ödenmeyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine müvekkil 04.01.2019 tarihinde …………….İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ ne başvurmuş, Hakem Heyeti 28.02.2019 tarihinde müvekkil lehine karar vermiştir.

  4-) Davacı dava dilekçesinde müvekkilin yabancı para hesabına SWIFT yoluyla para transfer edildiğini, davacı bankanın …………… şubesine gelen müvekkile söz konusu parayı çekmesi halinde %0,75(binde yetmişbeş) oranında komisyon ve masraf alınacağı bilgisinin verildiğini, BDDK ve davacı banka internet sitesinde bu ücretlere ait yayınlanan yasal oranlar dahilinde işlem ücreti tahsil edildiğini belirtmiştir. Ancak belirttiğimiz üzere müvekkil…………… 1283 no’lu …………………… Şubesi’ne giderek bilgi almış ve kendisine hiçbir bilgilendirme ve içeriğe ilişkin hiçbir açıklama yapılmaksızın önceden hazırlanmış bir çok sayfadan oluşan matbu sözleşme imzalatılmıştır. Müvekkil davacı bankanın dava dilekçesinde belirtilen …………….şubesine hiçbir şekilde gitmemiş ve böyle bir bilgi verilmemiştir. Yatırılan parayı da ………..no’lu ………….Yeni Toptancılar Şubesi’nden çekmiştir. Dava dilekçesinde belirtilen bu durumun gerçek dışı olduğu, müvekkilin ilgili şubeden aldığı ve ekte sunulan banka dekontlarıyla sabittir.

  5-) Davacı dava dilekçesinde ilgili kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunarak; davacı banka tarafınca belirtilen ücretin alınmasının, kanun ve diğer düzenlemeler ile müvekkilin davacı banka ile imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun bulunduğunu belirtmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar başlıklı 5. Maddesinin ilgili fıkraları;

‘’(1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.’’  Şeklindedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun 5. Maddesi gereğince müvekkil ile müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri dürüstlük kuralına aykırı olarak müvekkil aleyhine dengesizliğe neden olan bir haksız şart söz konusudur. Bu haksız şart önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer almış olması nedeniyle müvekkil sözleşmenin içeriğine etki edememiştir. Davacı banka tarafından müvekkile yatırılan paradan hiçbir şekilde kesinti yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle yapılan kesintiler haksızdır ve sözleşmede yer aldığı belirtilen ücret kesintisiyle ilgili şartın müvekkille müzakere edilmediğinin kabul edilmesi gerekir. Ücret kesintisi, ilgili sözleşmede bir haksız şart teşkil ettiği için kesin hükümsüz olarak değerlendirilmesi gerekir.

6-) Davacı dava dilekçesinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun 4. Maddesinin 3. Fıkrasına atıf yaparak bankaların kullandırdıkları krediler ve verdikleri hizmet kapsamında alabilecekleri masraf ve ücretlerin BDDK tarafından düzenleneceğini, ancak bu düzenlemeye uygun olarak ve tüketiciyi sözleşme ile bilgilendirmek sureti ile bu masraf ve ücretleri talep edebileceğini belirtmiştir

İlgili maddenin 2. Fıkrası ‘’ Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez’’  şeklindedir. Müvekkil yabancı para hesabı açmak için davacı banka şubesine gittiğinde müvekkile hiçbir şekilde ücret kesintisi yapılmayacağı söylenmiştir. Ancak banka yatırılan paradan kesinti yapmış, sözleşmeyi müvekkil aleyhine değiştirmiştir.

 Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız üzere 28.02.2019 tarihli ………. İlçe Tüketici Hakem Heyeti kararı usul ve yasaya uygun olduğundan; davacı tarafın haksız ve hukuka aykırı davasının reddine karar verilmesini talep etmekteyiz.

Müvekkilin kendisinin yazdığı cevap dilekçesi ekte sunulmuştur.(Ek-3)

 

Hukuki Dayanak : 6502 sayılı kanun, 03.10.2014 tarih 29138 resmi gazete sayılı yönetmelik ve ilgili yasal mevzuat.

 

Deliller               :

        1-) Yatırılan paraya ve yapılan kesintilere ilişkin banka dekontları, (Ek-1 ve Ek-2)

2-) Müvekkilin kendisinin yazdığı cevap dilekçesi ekte sunulmuştur.(Ek-3)

3-) Müvekkil ile davacı banka  arasında akdedilen bankacılık hizmetleri sözleşmesi, tüm hesap kayıtları, sözleşme öncesi imzalanmış tüm bilgi formaları ve yapılan kesintilere ilişkin tüm dekontların celbi için davacı bankaya müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz.

 4-) Gerek duyulması halinde müvekkilin gerek davacı banka şubesi gerekse de müşteri hizmetleriyle yapmış olduğu telefon görüşmelerinin kayıtlarının davacı bankadan celbini talep etmekteyiz.

5-) Tanık, Yemin, İsticvap, Bilirkişi incelemesi, Doktrin ve Yargısal İçtihatlar, Her türlü yasal ve takdiri delil

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • Davaya cevaplarımızın dosyaya kabulü ile,
  • Davacının haksız ve hukuka aykırı davasının reddine,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 04.04.2019

 Davalı ………..

         Vekili

Av. ……………

EKLER          :

1- 05.12.2018 tarihli banka dekontu(EK-1),

2- 19.12.2018 tarihli banka dekontu(EK-2),

3- Müvekkil …………….. yazdığı cevap dilekçesi(EK-3),

4- Davacı için cevap dilekçesi ve ekleri fazlası

5- Onanmış vekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir