Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği


  • İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ………………..

VEKİLİ : Av. …………….

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………
Adr: ……………..

KONU : Tarafınızla müvekkil arasında akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinin sona erdiği ………… tarih itibariyle kiralanan mecurun ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap,

Tarafınız ile müvekkil arasında “……………….. Mahallesi ……………… Sok. No:93 ………………….” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu kira sözleşmesi ihtiyaç nedeniyle yenilenmeyektir.

Halihazırda müvekkilin kirada oturması, Ankara’da herhangi bir konutunun olmaması ve sürekli ve zorunlu ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak kira sözleşmesinin bitimi tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, yargılama gideri ile diğer tüm masrafların işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2022

İHTAR EDEN

Vekili
Av. …………….


Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir