……………………….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

 

DAVACI               :………………………………( TC:………….)

   Adr:   ………………………..

VEKİLİ                  : Av………………..

 Adr:…………………

DAVALI                :…………………….. (TC:………………………)

  Adr:…………………

 

DAVA KONUSU : Gizli ayıplı satılan araç için ayıba karşı sorumluluk

DAVA DEĞERİ    : 1.000,00 TL( Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak  kaydıyla şimdilik –                             ( HARCA ESAS DEĞER)     

AÇIKLAMALAR   :

Müvekkilim ……………., ………………. tarihinde ”www.sahibinden.com” isimli internet sitesinde kendisine bir araç almak için sitede ki ilanları incelerken işbu davaya konu ……………… plakalı ………….. model ……………. marka ……………….. tipi aracı görmüş  ve beğenmiştir. Söz konusu ilanda yer alan telefon numarasını aradığında, aracı sitede ilana koyan  ……………… isimli şahısla iletişime geçmiştir.  (araç ilanına ilişkin görüntü ve belgeler ekte sunulmuştur. EK-1)

 

Müvekkil,  aracı ilana ……………..,00 TL üzerinden satışa çıkaran  davalıyla  yaptığı pazarlık sonucu ………………,00 TL’ye aracın satımı için anlaşmaya varmış olup müvekkilin akrabası olan ……….. tarafından davalının hesabına mobil bankacılık yoluyla  kapora olarak .000 TL göndermiştir. (EK-2)

 

 Müvekkilim,  yeğeni …………………  ve akrabası …………….  ile birlikte ……………… tarihinde aracı görmek ve satın almak amacıyla ………………’dan ……………’ya gitmiştir. Müvekkilim burada aracı kontrol etmiş, aracın kilometresini sormuş olup …………….. adlı şahıs  aracın kilometresinin göstergede bulunduğu üzere …………… km olduğunu ve  orijinal olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca müvekkile aracın   kilometresinin …………..yazılı olduğu  daha önce yapılmış olan ekspertiz muayene raporunu  göstermiştir.

 

Müvekkil ve davalı ……………,  ……………. Noterliğinin …………….. yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi ile   davalının isteği üzerine noter satış sözleşmesinde aracın gerçek fiyatı olan ve taraflarca akdedilen  ……………,00 TL yerine …………..000,00 TL gösterilmiş ve satış işlemi gerçekleşmiş olup Noter Satış Sözleşmesinde de aracın gerçek Kilometresinin ………………olduğuna dair noter satış sözleşmesine karşılıklı olarak kabul ve beyan şeklinde şerh düşülmüştür.(EK-3)

 

Müvekkil ve davalı davaya konu olan aracın ücreti olarak ………………..,00 TL ye anlaşmış olup müvekkil  ….000 TL’ yi önceden kapora olarak davalıya gönderilmiş ve  iş bu dilekçe ekinde sunulmuş olan dekontta da görüldüğü üzere müvekkil  kalan ……………… TL’yi de satış işleminden sonra mobil bankacılık yoluyla davalının hesabına yatırmıştır. (EK-4)

 

 

 

 

 

Davacı müvekkil aracı satın aldıktan sonra …………….’ya dönmüş , aracın ”HGS” sorgulamasını yaptırdığında  aracın kilometresinin her muayene döneminde geriye alındığını fark etmiştir. Müvekkil davalıyla aracın kilometresinin oynandığı hususunda iletişime geçmiş ancak davalı kendisinin bu durumdan haberdar olmadığını , sorumluluğun kendisine ait olmadığını beyan etmiştir.  (EK-5)

 

Söz konusu durumun teknik bir incelemeyle ortaya çıkacağı bahsiyle ,incelemenin uzman bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekliliği üzerine …………… Sulh Hukuk Mahkemesin’de delil tespiti için dava açılmış olup, ………………..Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/……………..esas sayılı değişik iş dosyasında yer alan …………… tarihli bilirkişi raporunda ” Dava konusu …………….. Plakalı araç ………… tarihli noter satışında ortalama km hesabına göre …………….. KM’ de olması gerekirken …………. KM olduğu düşünülerek satın alındığı tespit edilmiştir. Araçtaki km bilgisinin düşürülerek değiştirildiği, km’sinin değiştirilmiş olması da sıradan bir tüketici tarafından yapılan olağan kontreller dışında ancak teknik incelemeyle meydana çıkabilecek bir ayıp olması sebebiyle ayıbın gizli ayıp mahiyetinde olduğu kanaaatine varılmıştır.”  tespitinde bulunulmuştur.  (EK-6)

 

Söz konusu durum 6098 sayılı Borçlar Kanununa göre satıcının ayıba karşı tekeffül borcu kapsamında olup aynı zamanda 5237 sayılı TCK m. 137 dolandırıcılık suçunu da kapsamaktadır. Müvekkilin davalı  ile yaptığı  görüşmede davalının bu durumdan haberdar olmadığını ve aracın kilometresinin orijinal olduğunu beyan etmesi üzerine l bu savunmanın gerçeği yansıtmadığı, aracı kullanma süresi de dikkate alındığında fiili kasten, bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği olayda davalı hakkında; ……………. Cumhuriyet Başsavcılığına ”Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan dolayı şikayetçi olup  2022/………….  soruşturma numarası ile soruşturma açılmıştır.

 

 Müvekkil, aracın kilometresinde oynama yapıldığını öğrendikten  sonra davalı satıcıya …………… tarihinde ………….. Barosu kanalıyla 126 havale numaralı ihtarname gönderilerek, araçta ki bu ayıp nedeniyle ayıp oranında araç bedelinden indirim talep edilmiştir. İhtarname ……………. tarihinde davalı satıcıya tebliğ edilmiş  fakat belirtilen sürede tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır. (EK-7)

 

Türk Borçlar Kanunu’nu md. 219’da ,”

(1) Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.

 (2) Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.” hükümleri yer almaktadır.

 

 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.03.2016 Tarihli, 2015/1900 E. , 2016/7367 K. sayılı kararında da yukarıdaki kanun maddelerini destekler nitelikte; ‘’…dava konusu aracın kilometresinin indirilmiş olması nedeniyle gizli ayıplı olarak satıldığı tespit edilmiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile bundan davacıya karşı sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır. …’’ yönünde karar verilmiştir.

 

Müvekkil …………………… Hukuk Mahkemesinde açılmış dosya sonucunda ağır kusurlu olan aracı    …………….  tarihinde ……………. Noterliğinin …………. yevmiye numaralı satış sözleşmesiyle aracın ağır kusurlu olmasından dolayı ……………. TL”ye satmak zorunda kalmış olup Müvekkil aracın kilometresinin geri çekilmiş olmasından dolayı  ……………… TL zarara uğramıştır.(EK-8)

 

Yargıtay 13. Hukuk dairesi E. 2016/28041, K. 2019/9877 kararında delil tespiti dosyası asıl davanın eki sayılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespiti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil edilmelidir. Hükmü yer almaktadır.

Müvekkilin ………….. Sulh hukuk mahkemesinde açmış olduğu delil tespiti davası huzurdaki davanın eki sayılıp müvekkil tarafından yapılmış olan masraflarında davalıdan tanzimi gerekmektedir.

 

Kanun hükümleri ve yerleşik Yargıtay kararları gereğince  araç satım sözleşmesi sırasında aracın kilometresinin geri saydırıldığından bihaber olan müvekkilin zararlarının   davalı satıcı tarafından karşılanması amacıyla   bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun, HMK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat.

 

DELİLLER                           : Yeni delil ve karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1.Araç ilan görüntüsü (Ek 1)

2……………….Kaporaya ilişkin banka dekontu (Ek 2)

3…………. Noterliğinin ………….. yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi (EK -3)

4…………………….Banka Dekontları (EK- 4)

5.HGS kayıtları  (EK -5)

6…………..Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/……….. E.sayılı değişik iş Dosyası Bilirkişi                Raporu(EK-6)

7…………………Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/…………. numaralı soruşturma dosyası

8. …………. tarihli İhtarname (EK-7)

9. ………….. Noterliğinin ………yevmiye numaralı satış sözleşmesi (EK-8)

10.Tanık, yemin, bilirkişi ve sair  tüm yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen takdir edeceğiniz nedenler ile işbu davaya konu olan araçta ki   ayıp oranında,  satış bedelinden indirim yapılarak

 

 -Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL’nin yasal faizi ile beraber  tarafımıza ödenmesine,

-Delil tespiti davası yargılama giderlerinin ve ihtarname ücretinin tarafımıza ödenmesine ,

-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

karar verilmesini  vekaleten saygıyla talep ederiz. 20.04.2022                              

                                                                                                                   Davacı Vekili

  AV…………….

                                                                                                                     ( e-imzalıdır)

  

EK          :

 

1.Araç ilan görüntüsü

2. …………Kaporaya ilişkin banka dekontu

3………… Noterliğinin ……….yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi

4.  .…………. Banka Dekontları

5. HGS kayıtları 

6………….Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/…….E.sayılı değişik iş Dosyası Bilirkişi  Raporu

7. ………….. tarihli …………. havale numaralı İhtarname ve makbuzu

8. …………. Noterliğinin …………..yevmiye numaralı satış sözleşmesi

9. ………Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/…….. E.sayılı değişik iş Dosyası Yargılama giderleri

10. Vekaletname Sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir