İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Re’sen araştırma kapsamında dosyaya giren bilgi/belge, ara kararla davacıya tebliğ edilip cevap hakkı kullandırılmadan hükme esas alınamaz.

Re’sen araştırma kapsamında dosyaya giren bilgi/belge, ara kararla davacıya tebliğ edilip cevap hakkı kullandırılmadan hükme esas alınamaz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle edinilen dairelerin bir yıl içinde satılmıs olması ticari faaliyet olarak değerlendirilemez.

Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsasını müteahhide vermesi sonucu edindiği 4 adet daireyi bir yıl içinde sattığından, devamlılık koşulu gerçekleşmediği gibi söz konusu satışın ticari bir organizasyon kapsamında yapıldığı da söylenemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsanın müteahhite teslimi tek başına ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsanın müteahhite teslimi tek başına ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire alınması servetin değerlendirilmesi mahiyetinde olup, bu taşınmazların satışı ticari kazanç olarak değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında arsanın müteahhite devredilmesi ve buna karşılık daire alınması servetin değerlendirilmesi mahiyetinde olup, bu taşınmazların satışı ticari kazanç olarak değerlendirilemez.

Ticaret sicilinden silinen şirket adına bu tarihten sonra yapılan tebligatlar geçerli olmayıp, bu işlemlerin tahsil zamanaşımı süresine etkisi yoktur.

Ticaret sicilinden silinen şirket adına bu tarihten sonra yapılan tebligatlar geçerli olmayıp, bu işlemlerin tahsil zamanaşımı süresine etkisi yoktur.

Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile verdiği kararla, Avukatlık Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin iptaline karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile verdiği kararla, Avukatlık Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin iptaline karar verdi.

HAGB Kararı Alan Kişi Memurluktan Çıkarılabilir mi?

5271 sayılı Kanunun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği; ihaleye fesat karıştırma suçundan yapılan yargılama neticesinde verilmiş olan hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının mahkumiyet hükmünde bulunmadığı açık ise de, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile görevine son verilen ve açtığı dava reddedilerek kesinleşen, ancak disiplin cezasına neden olan eylemi nedeniyle yapılan ceza yargılamasında nihai olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, yeniden göreve başlatılması isteminin, açıktan atama koşullarına tabi olduğu; bu başvurunun, davalı idarece, açıktan atama koşulları içinde, kadro ve ihtiyaç durumu, davacının görevde iken almış olduğu disiplin cezaları, tutum ve davranışları ve mesleğinden bir süre ayrı kalmış olması gözetilerek, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilebileceği; davacının ihaleye fesat karıştırma suçu işlemiş olması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırıldığı da dikkate alındığında, yeniden göreve başlatılması isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Ödeme emri tebliği usulsüz olsa da dava dilekçesinde belirtilen öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde açılmayan davanın süre yönünden reddi gerekir.

Ödeme emri tebliği usulsüz olsa da dava dilekçesinde belirtilen öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde açılmayan davanın süre yönünden reddi gerekir.

Yapılandırılan ve sonrasında ödenmeyen amme alacaklarından, yapılandırma başvurusu yapan kanuni temsilci sorumludur.

Yapılandırılan ve sonrasında ödenmeyen amme alacaklarından, yapılandırma başvurusu yapan kanuni temsilci sorumludur.

Limited şirket ortakları paylarını devretmiş olsalar da ortaklık sıfatının sürdüğü dönemlere ilişkin şirketin kamu borçlarından kaynaklanan sorumlulukları kalkmaz.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesinin uyuşmazlık döneminde yürürlükte bulunan şeklinde limited şirket ortaklarının,

şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağı ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kurala bağlanmıştır.

Ticaret sicil kaydı silinen ancak tasfiyesi tamamlanmayan şirkete ait cezalı vergilerin, 5520 sayılı Kanun 17/9 uyarınca kanuni temsilci adına salınması mümkün değildir.

Bir şirketin borçlu kılınabilmesi ancak tüzel kişilik kazandığı tarih ile bu kişiliğin sona erdiği tarih arasındaki zaman diliminde olanaklıdır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin tüzel kişilikleri ticaret sicilinden silinmesiyle sona ermektedir.

Terekenin borca batık olması nedeniyle mahkemece mirasçıların mirası hükmen reddetmiş sayılmasına karar verildiği dikkate alındığında, davacı adına mirasçı sıfatıyla düzenlenen ödeme emri hukuka aykırıdır.

ÖZET; ✏️ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 12. maddesinde, ölüm halinde mükelleflerin ödevlerinin mirası reddetmemiş Devamını Oku