Anasayfa » Gayr-ı Menkul Davaları

Ecrimisil nedir? (Birkaç cümleyle)

Ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı niteliği itibarı ile haksız bir eylemdir ve bu nedenle de oluşan zararın tazmin edilmesi gerekmektedir. Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup 08.03.1950 tarih 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme…

Daha Fazla Oku

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davalarında yapılan giderlere katılma

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satış bedeli, harç ve yargılama giderlerinin ne şekilde dağıtılacağı mahkemece kararda gösterilir. Ortaklığın giderilmesi davalarında davayı gören mahkeme eğer ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verdiyse hüküm sonucunda satış bedeli ile harç ve yargılama giderlerinin ne şekilde dağıtılacağını da belirtmek zorundadır. Aksi halde bu durum bozma nedenidir. Satışına karar…

Daha Fazla Oku

Müteahhidin aynı daireyi birden fazla kişiye satması-Sözleşmenin danışıklı işlem-muvazaa nedeniyle geçersizliği iddiasının her türlü delille kanıtlanabileceği-Tapu İptal ve Tescil Davası

Müteahhidin aynı daireyi birden fazla kişiye satması-Sözleşmenin danışıklı işlem-muvazaa nedeniyle geçersizliği iddiasının her türlü delille kanıtlanabileceği-Tapu İptal ve Tescil Davası

Daha Fazla Oku

Ortaklığın giderilmesi davasında; farklı yargı yerlerinde birden fazla taşınmaz söz konusu ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı HMK’nın 12. maddesinin birinci fıkrasında “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir”, üçüncü fıkrasında “bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava açılabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Daha Fazla Oku

Arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan yüklenicinin arsa sahibinden olan alacağını 3. kişiye devri temlik hükmünde olduğu için yazılı yapılmak kaydıyla geçerli olur.

Taşınmaz satışını içeren sözleşmeler resmi şekilde yapılması halinde geçerlidir. Ancak arsa sahibi ile kat karşılığı inşat sözleşmesi yapan yüklenici arsa sahibinden olan alacağını 3. kişiye devrettiği için bu devir temlik hükmünde olduğu için yazılı yapılmak kaydıyla geçerli olur (TBK 184).

Daha Fazla Oku

Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat istemi!

Dairemizin bozma ilamında da belirtildiği üzere davacıların çekişmeli taşınmazı satın almasına ilişkin tapudaki işlemin sahtecilik yoluyla elde edildiği ve tescilin yolsuz olarak gerçekleştiği yargı kararları ile saptandığından ve davacıların zararının kaynağının sahte işlemlerle sağlanan bu yolsuz tescil olduğu dikkate alındığında dosyada, davacıların kasıtlı ya da kusurlu eylemleriyle bu zararın gerçekleşmesine neden olduklarına ilişkin herhangi bir tespit de bulunmadığından, tapu sicilinin hatalı olarak tutulduğu ve TMK’nın 1007. maddesi kapsamında Devletin kusursuz sorumluluğunun bulunduğu ve davacıların zararının tazmininin gerektiği kuşkusuzdur.

Daha Fazla Oku

Paydaşlar arasında fiili taksim varsa kullandığı yere tekabül eden payı satan hissedara karşı önalım hakkı kullanılamaz.

Paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış nedeniyle önalım hakkını kullanması, 4721 sayılı TMK’nin 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı; kötüniyet iddiasının, 14.02.1951 gün ve 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında ileri sürülebileceği ve hatta mahkemece de kendiliğinden nazara alınması gerektiği kabul edilmektedir.

Daha Fazla Oku

İntifa Hakkı Devredilebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 779. ve devamı maddelerinde irtifak türleri; taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklar olarak belirlenmiş; mülkiyetten farklı olarak irtifaklar için kanun, genel hüküm koymamıştır. Buna karşılık, eşyaya bağlı irtifaklara ilişkin hükümlerin (TMK m. 779-793), diğer kişisel irtifaklarda da uygulanacağı TMK’nın 838/son maddesinde belirtilmiştir.

Daha Fazla Oku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir.

Mahkemece davacının kendisine geç teslim edildiğini iddia ettiği bağımsız bölümleri ile ilgili olarak 21.09.2004 tarihli sözleşmeye göre inşaatın bitmesi gereken tarihin araştırılıp belirlenerek, varsa davacının teslim aldığı tarihe kadar rayiç kira bedellerinin bilirkişilerden alınacak ek rapor ile hesaplattırılarak sonuca göre karar verilmelidir.

Daha Fazla Oku

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nda düzenlenen eser (arsa payı karşılığı inşaat yapım) sözleşmeleri düzenlenmiştir.

Kural olarak 6098 sayılı TBK’nın 470. (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) 355.) maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, karşılıklı edimleri içeren iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Sözleşmenin taraflarından arsa sahibi, sözleşmeye uygun koşullarda arsasını yükleniciye teslim etmek, yüklenici kendisine karşı edimini yerine getirdiğinde de edimi karşılığı yükleniciye bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunu ona devretmekle yükümlüdür. Görülüyor ki, bu sözleşmelerde ücret (bedel), arsa sahibi tarafından ayın olarak ödenmektedir.

Daha Fazla Oku

Arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ile yapılan pay devirleri gerçek bir satış olmadığından önalım hakkının kullanması mümkün değildir.

Dava konusu temliki işlemler arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği yapılmıştır. Bu durumda yapılan pay devirleri gerçek bir satış niteliğinde bulunmadığından, davacının önalım hakkını kullanması mümkün değildir.

Daha Fazla Oku