Anayasa Mahkemesi; İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Anayasa Mahkemesi;  İYUK’nun 13’üncü maddesinde yazılı süreler zararın meydana geldiği tarihten değil, zararın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusurunun olabileceğinin öğrenildiği tarihten başlar.

Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Üniversitede memurun öğrencinin omuzuna elini attığı ve karınına hafifçe dokunduğu yolundaki davranışı aylıktan kesme değil uyarma cezası ile cezalandırılır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ı) bendinde yer alan “öğrencilerle olan ilişkilerinde, Devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında uyarma cezası olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

İdarî yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle açılacak tazminat davalarının süresi ve usulü

Anayasa madde 138/son ve İYUK md.28/1 uyarınca, İdarenin iptal kararlarını uygulama yükümlülüğü bir süreye bağlı değildir.

Üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar uyarınca, bir gün göreve gelmeme eylemine katılan devlet memuruna izinsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle disiplin cezası verilemez.

Davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eylemine katılması, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekir.

Vakıf Üniversitesindeki akademik personelin işe iade ve boşta geçen ücret gibi üniversiteden alacağı bulunduğuna ilişkin davalarda İDARİ YARGI görevlidir.

Vakıf Üniversitesindeki akademik personelin işe iade ve boşta geçen ücret gibi üniversiteden alacağı bulunduğuna ilişkin davalarda İDARİ YARGI görevlidir.