İcra takibinin kesinleşmesinden önce miras reddedilmiş ise; takibin kesinleşmesinden sonra mirasın reddine ilişkin mahkeme kararı icra dairesine sunularak hacizlerin kaldırılması istenemez.

İcra takibinin kesinleşmesinden önce miras reddedilmiş ise; takibin kesinleşmesinden sonra mirasın reddine ilişkin mahkeme kararı icra dairesine sunularak hacizlerin kaldırılması istenemez.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağ kalan eş için saklı pay, altsoy ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamı, altsoy için saklı pay ise, yasal miras payının yarısıdır.

Sağ kalan eş için saklı pay, altsoy ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamı, altsoy için saklı pay ise, yasal miras payının yarısıdır.

Mirasın 1. derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras 2. derecedeki mirasçılara geçmez.

Mirasın 1. derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras 2. derecedeki mirasçılara geçmez.Tereke tasfiye olunur borçları ödendikten sonra geriye kalan kısım, red vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılara verilir.

Mirası reddedenin miras payının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nun 611/1. Maddesine göre; “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.” hükmü amirdir. Mirası reddedenin miras payının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir.

Mirasçıların, mirasçılık belgesi almaları ile veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermiş olmaları mirası kabul anlamında yorumlanamaz.

Davacıların mirasçılık belgesi almaları ve murisinin ölümünden sonra yasal yükümlülüklerini yerine getirerek veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermiş olması, yasal süresi içinde verilmemesinin sorumluluk yaratacağı gözetildiğinde mirası kabul anlamında yorumlanamaz.

Maddi durumu iyi ve birden çok taşınmazı olan murisin kanser hastası iken kendisine bakıp ilgilenen kızına bir gayrimenkulünü devretmesi diğer mirasçılardan mal kaçırma amacını taşımaz ve muris muvazaası oluşmaz.

➡️ Mirasbırakanın muvazaalı işlemi yaparken gerçek irade ve amacı mirasçılarından mal kaçırmak olmalıdır. ➡️ Anne-babasına Devamını Oku