Miras reddedilmiş olsa bile, ölen kişinin emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi mirasçılara ödenmelidir.

Mahkemece, emekli ikramiyesinin Kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olmasına karşın tereke kapsamına dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

Sağ kalan eş için saklı pay, altsoy ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamı, altsoy için saklı pay ise, yasal miras payının yarısıdır.

Sağ kalan eş için saklı pay, altsoy ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamı, altsoy için saklı pay ise, yasal miras payının yarısıdır.

Mirası reddeden vekilin vekaletnamesinde bu konuda özel yetki bulunması gerekir.

Mirası reddeden vekilin vekaletnamesinde bu konuda özel yetki bulunması gerekir.

Mirasın 1. derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras 2. derecedeki mirasçılara geçmez.

Mirasın 1. derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras 2. derecedeki mirasçılara geçmez.Tereke tasfiye olunur borçları ödendikten sonra geriye kalan kısım, red vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılara verilir.

Mirası reddedenin miras payının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nun 611/1. Maddesine göre; “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.” hükmü amirdir. Mirası reddedenin miras payının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir.

Mirasçıların, mirasçılık belgesi almaları ile veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermiş olmaları mirası kabul anlamında yorumlanamaz.

Davacıların mirasçılık belgesi almaları ve murisinin ölümünden sonra yasal yükümlülüklerini yerine getirerek veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermiş olması, yasal süresi içinde verilmemesinin sorumluluk yaratacağı gözetildiğinde mirası kabul anlamında yorumlanamaz.

Maddi durumu iyi ve birden çok taşınmazı olan murisin kanser hastası iken kendisine bakıp ilgilenen kızına bir gayrimenkulünü devretmesi diğer mirasçılardan mal kaçırma amacını taşımaz ve muris muvazaası oluşmaz.

➡️ Mirasbırakanın muvazaalı işlemi yaparken gerçek irade ve amacı mirasçılarından mal kaçırmak olmalıdır. ➡️ Anne-babasına Devamını Oku

Diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla alım gücü olmayan tek erkek evlada satış yoluyla devredilen taşınmazın devrinin iptali gerekir.

Diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla alım gücü olmayan tek erkek evlada satış yoluyla devredilen taşınmazın devrinin iptali gerekir

Mirasın hükmen reddine ilişkin ilamın, takibin kesinleşmesinden sonra alınması halinde borçlunun talebinin borca itiraz olarak nitelendirilmesi yerinde olmayıp şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Mirasın hükmen reddine ilişkin ilamın, takibin kesinleşmesinden sonra alınması halinde borçlunun talebinin borca itiraz olarak nitelendirilmesi yerinde olmayıp şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Vasiyet eden dilediği zaman sebep göstermeden vasiyetinden dönebilir.

Vasiyetten dönme TMK’nun 542 ile 544. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Vasiyetçi dilediği zaman vasiyetinden dönebilir.Vasiyetçi vasiyetten dönebilmesi için sebep göstermek zorunda değildir.Vasiyet tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan vasiyetten dönme kimsenin muvafakatına bağlı da değildir.Vasiyetten dönüş açık ya da örtülü olarak gerçekleşebileceği gibi eylemli biçimde de yapılabilir.Vasiyetten dönme üç şekilde gerçekleşebilir:

1-Yeni vasiyetname ile,

2-Yok etme ile,

3-Sonraki tasarruf ile.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı Nedir?

Sağ kalan eşin miras payı;

Miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirascı olursa, mirasın dörte biri,

Miras bırakanın anne baba zümresi ile birlikte mirascı olursa, mirasın yarısı,

Miras bırakanın buyükana be büyükbaba zumresi ve onların çoçukları ile birlikte mirascı olursa, mirasın dörte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.