Anasayfa » SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Anayasa Mahkemesi: Cumhurbaşkanı’na verilen yetki Anayasaya aykırıdır!

Yasal çerçeve belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınması mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı gibi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle de çelişmektedir. –– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/110, K: 2023/115 Sayılı Kararı

Daha Fazla Oku

Hizmet tespiti davasından feragat edilemeyeceği…

Hizmet tespiti davasından feragat edilemeyeceği davacı tarafa bildirilmeli, feragat beyanının HMK’nun 123 veya 150. maddelerinde düzenlenen haklardan birinin kullanımı niteliğinde olup olmadığı kendisine sorulmak suretiyle belirlenmeli, beyanın anılan anlamlarda kullanıldığı saptandığı takdirde duruma göre 123 veya 150. maddesinde öngörülen usul işletilmeli, aksi durumda ise, elde edilecek sonuca göre dava konusu istem hakkında karar verilmelidir.

Daha Fazla Oku

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

Daha Fazla Oku

İşçinin hiç sigorta bildirimi yapılmasa da hizmet tespiti davası açmaya zorlanmadan davanın alacak yönünden çözümlenmesi yoluna gidilmelidir.

Hizmet tespiti davasında işçinin hiç sigorta bildirimi yapılmasa da sigortasız çalıştırılmış olması ihtimali bulunduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 24/2 maddesi gereğince hizmet tespiti davası açmaya zorlanmadan davanın alacak yönünden çözümlenmesi yoluna gidilmelidir.

Ancak açılmış bir hizmet tespiti davası varsa bunun da sonucu beklemelidir.

Daha Fazla Oku