Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Sayfa 158

Yan parsel malikine önalım hakkı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yan parsel malikine önalım hakkı tanıyan 5403 sayılı kanuna 6537 sayılı kanunla eklenen 8/İ maddesinin 2. fıkrası, 4.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7255 sayılı Kanunun 20. madde hükmü ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 19. Madde ile Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde anlaşmaları halinde, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin…

Daha Fazla Oku

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda parasal sınırlarher yıl yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekildedir; 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici…

Daha Fazla Oku

İdare Mahkemesi Arazi Toplulaştırma Dilekçe Örneği

ÖRNEK DİLEKÇELER HMK 119’a Göre Dava Dilekçesi’nde Bulunması Gerekenler NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA……. DAVACI : Adı Soyadı , T.C.Kimlik No:ADRES :………VEKİLİ: Av………ADRES:……. DAVALI :……….ADRES :KONU : Arazi Toplulaştırma İşleminin İptali Talebidir.AÇIKLAMALAR :1- … İli, … İlçesi, … Köyü,…. Ada …..pafta….parselde yer alan müvekkile ait arazi toplulaştırma projesine istinaden toplulaştırmaya dahil edilerek yeni mülkiyet tesisi ve…

Daha Fazla Oku

Arazi toplulaştırmada itiraz süresi ne kadar?

ARAZİ DERECELENDİRMEYE İLİŞKİN İTİRAZLAR KAÇ GÜN? Komisyonca belirlenen derecelendirme raporları muhtarlık ve belediyece uygun görülecek yerde 15 günlük süre ile askıya çıkartılır. Bu sürenin bitiminden itibaren, arazi sahipleri 15 gün içerisinde arazi derecelendirme komisyonuna itirazlarını yazılı olarak yapabilir.ARAZİ SAHİPLERİNİN İKİNCİ BİR İTİRAZ HAKKI VAR? İtirazlar komisyon tarafından 15 gün içerisinde ilgiliye bildirilir ve yeniden askıya…

Daha Fazla Oku

Maaş Haczi Nedir ve Ne Kadarı Haczedilebilir?

Maaş haczi, kesinleşmiş bir icra takibinde borçlunun almakta olduğu maaşının 1/4’üne haciz konulmasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesine göre; işçilerin aylık olarak aldığı ücretlerinin-maaşlarının dörtte birinden fazlası haczedilemez. Bunun tek bir istisnası vardır. Nafaka borcundan kaynaklanan icra takiplerinde aylık nafaka alacağı kadar olan kısmına haciz konulabilir. Önceden konulmuş bir haciz yoksa geri kalan kısmının…

Daha Fazla Oku

Nafaka hükmüne uymama suçunun oluşma şartları

Nafaka Hükümlerine Uymamak Suçunun Oluşma Şartları “İçtihat Metni” Nafaka yükümlüğünü ihlâl suçundan sanık … 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 2017/2712 esas, 2018/222 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12/06/2020 gün ve 94660652-105-07-5428-2020-Kyb sayılı yazısı ekindeki…

Daha Fazla Oku

Boşanma kararı kesinleşmeden “eklentileri” icra takibine konulamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/5511 E. , 2019/2433 K. ……Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Alacaklı…

Daha Fazla Oku

AYM’nin İşverenin İşçiyi Denetleme Hakkının Sınırları Hakkındaki Kararı

İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Denetleme Hakkının Sınırları Hakkında Güncel Karar; (E.Ü. [GK], B. No: 2016/13010, 17/9/2020, § …)  Anayasa Mahkemesi’nin 14.10.2020/31274 tarih/sayılı RG’de yayınlanan 17.09.2020 tarihli kararında; çalışanın kurumsal e-posta hesabının işverence özgürce denetlenemeyeceğine, sadece yönetim yetkisinin kapsamında denetleyebileceği ve kullanıma ilişkin sınırlamalar öngörebileceğine, çalışanın özel hayatının gizliliğinin ve mahremiyet…

Daha Fazla Oku

İhtiyati haciz kararı yetkisizlik sebebiyle kalksa da kesin hacizler kaldırılmaz.

İİK’nun 264/2. maddesindeyse “İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır” şeklinde düzenleme olup,…

Daha Fazla Oku

ARABULUCULUK SON TUTANAGININ ASLININ SUNULMASI; Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderilmesi yeterlidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5349 E. , 2020/7421 K. Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya…

Daha Fazla Oku

İşverence kotaya bağlı yapılan prim ödemesi fazla çalışma ücreti yerine geçmez.

Yargıtay uygulamasına göre, işverence kotaya bağlı prim ödemesi yapılması halinde fazla çalışma ücretinin hesabında, temel ücretin garanti ücret kısmı ile prim kısmı birbirinden ayrılmalı, fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde sadece garanti ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılarak sonuca gidilmelidir.

Daha Fazla Oku

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun  19. maddesinin ikinci fıkrasına göre ise kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yine Kanunun 45. maddesinde ise anayapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Daha Fazla Oku