İşçilik alacakları bakımından arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle davalı işveren temerrüde düşmüş sayılır.

İşçilik alacakları bakımından arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle davalı işveren  temerrüde düşmüş sayılır.

İş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi” şart olup, işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez görevi yapmama yeterli sayılmamalıdır.

4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendine göre iş sözleşmesinin Devamını Oku

Değişen alt işverenler arasında işyeri devrinden sözedilebilmesi için fesih bildirimi olmamalı ve işçi kesintisiz veya makul sayılabilecek bir süre sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etmelidir.

Değişen alt işverenler arasında işyeri devrinden sözedilebilmesi için fesih bildirimi olmamalı ve işçi kesintisiz veya makul sayılabilecek bir süre sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etmelidir.

Mobbing konusunda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı-İş hukukunda vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu-İşçi lehine yorum ilkesi…

Mobbing konusunda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı-İş hukukunda vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu-İşçi lehine yorum ilkesi…

Derhal fesih hakkının haklı fesih sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde kullanılmaması feshi haksız hale getirir.

Derhal fesih hakkının haklı fesih sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde kullanılmaması feshi haksız hale getirir.

Çalışma sürerken yıllık iznin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz.

Çalışma sürerken yıllık iznin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz. Çalışma devam ederken yıllık ücretli izin paraya tahvil edilemez.

Çalışma koşullarında değişiklik konusunda işverence değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması ve işçinin rızasının da yazılı olarak alınması gerekir.

Çalışma koşullarında değişiklik konusunda işverence değişiklik teklifinin yazılı olarak yapılması ve işçinin rızasının da yazılı olarak alınması gerekir.

Kat maliklerinin her biri kapıcının işvereni konumunda olduğundan kapıcının kat maliklerinden birine karşı sataşması haklı fesih sebebidir.

Kat maliklerinin her biri aynı zamanda kapıcının işvereni konumundadır. Kapıcının işverene karşı sataşması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 d maddesi uyarınca haklı fesih sayılarak kıdem tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.