Anasayfa » Karar

AİHM’ den ‘İfade Özgürlüğü İhlali’ Kararı

AİHM, ‘İfade Özgürlüğü İhlali’ nedeni ile tazminata hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Prof. Dr. Baskın Oran ile Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başvurusunu değerlendirdi. AİHM, Türkiye’yi “ifade özgürlüğünü ihlal etmek” suçundan tazminata mahkum etti. DW Türkçe’de yer alan habere göre, AİHM’den yapılan açıklamada her iki profesöre yönelik üç yıldan uzun süre devam eden soruşturmaların akademisyenleri “kaçınılmaz…

Daha Fazla Oku

Nafaka hükmüne uymama suçunun oluşma şartları

Nafaka Hükümlerine Uymamak Suçunun Oluşma Şartları “İçtihat Metni” Nafaka yükümlüğünü ihlâl suçundan sanık … 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Alanya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 2017/2712 esas, 2018/222 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12/06/2020 gün ve 94660652-105-07-5428-2020-Kyb sayılı yazısı ekindeki…

Daha Fazla Oku

Boşanma kararı kesinleşmeden “eklentileri” icra takibine konulamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/5511 E. , 2019/2433 K. ……Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Alacaklı…

Daha Fazla Oku

3600 günden nasıl emekli olunur?

Erken emekli olabilmek için 3600 günden emekli olabilmenin şartlarını öğrenmek isteyenler için detaylar; Sigorta başlangıç tarihi, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (emekli sandığı )kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şarttır. Erken emeklilikte şu üç tarih çok önemlidir. Çalısanların erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık…

Daha Fazla Oku

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçları, 5237 sayılı TCK’nın 86. ve 87.maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 86.maddesinin 1.fıkrasında, bilerek ve isteyerek bir kişinin vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması kasten yaralama olarak tanımlanmıştır. Yine aynı maddede kasten yaralama suçunun temel şeklini işleyen kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. TCK m. 86/1’de düzenlenen bu suç şikâyete tabi değildir. Ancak…

Daha Fazla Oku

ARABULUCULUK SON TUTANAGININ ASLININ SUNULMASI; Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderilmesi yeterlidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5349 E. , 2020/7421 K. Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kurallar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (Kanun) 90. maddesinin birinci cümlesinde zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olduğu belirtilmiştir. Anılan cümlenin “…bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.” bölümü” itiraz konusu kurallardan birini oluşturmaktadır. Söz…

Daha Fazla Oku

Belli tarihlerde kullanmak üzere araç kiralayan kişilerin kiralama tarihleri içinde meydana gelebilecek trafik kural ihlallerini, o tarihte işletmecilerden araç kiralayan kişilerin yaptıkları kabul edilmelidir.

 Yargıtay 19. Ceza Dairesi    2019/18936 E.  ,  2020/10602 K. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 11/04/2018 tarihli ve MA 29866779 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Küçükçekmece 2. Sulh Ceza…

Daha Fazla Oku