Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği gereğince; Hakem heyetine başvuru sınırı 30.000,00 TL oldu ve il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurudaki parasal sınırlar ortadan kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği gereğince;  Hakem heyetine başvuru sınırı 30.000,00 TL oldu ve il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurudaki parasal sınırlar ortadan kaldırıldı.

İnternetten Yapılan Alışverişlerde Tablet, Telefon, Bilgisayar ve Akıllı Saatlerde alıcının 14 günlük cayma hakkı kaldırıldı.

İnternetten Yapılan Alışverişlerde Tablet, Telefon, Bilgisayar ve Akıllı Saatlerde alıcının 14 günlük cayma hakkı kaldırıldı.

Devre tatil sözleşmelerinde; tüketici tatil hakkından faydalanmadığı zaman sözleşme imzalanmış olsa dahi cayma hakkı süresi askıda kaldığından süre işlemeye başlamaz.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin cayma süresinin başladığının kabul edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede kendisine tahsis edilen oda veya bölümü fiilen görmesi ve bu surette gerçek anlamda teslimin sağlandığının bu iddiayı ileri süren tarafından ispatlanması gerekir.

Diğer bir anlatımla tecrübe ve muayene koşullu olan bu tip satışlarda cayma hakkının hizmetin ifasından sonra başlayacağı kabul edilmelidir.

Devre mülk sözleşmesinin iptali ve ödenen bedelin iadesine ilişkin davalar taşınmazın aynına ilişkin olmayıp söz konusu davalarda Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Devre mülk sözleşmesinin iptali ve ödenen bedelin iadesine ilişkin davalar taşınmazın aynına ilişkin olmayıp söz konusu davalarda Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Cihaz, garanti süresi dolduktan sonra ağır ayıptan dolayı kullanılamaz hale gelmiş ve zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile tüketici seçimlik haklarını kullanabilir.

Satın alınan maldaki üretimden kaynaklı ayıbın ağır kusurla tüketiciden gizlendiğinin kabulü gerekir. Bu hâlde üretici yanında satıcı da tüketicinin seçimlik haklarından sorumlu tutulmalıdır.

İnnernet üzerinden yapılan sözleşmelerde tüketici 15 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler, TKHK m. 48 ve Yönetmelik m. 20 hükümleri kapsamında mesafeli sözleşmedir.

➡️ TKHK Madde 48/4 hükmü uyarınca 15 gün içinde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı ve sağlayıcı cayma hakkı bakımından tüketiciyi önceden bilgilendirdiğini ispat etmelidir. Aksi takdirde 14 günle bağlı olmaksızın tüketici bir yıl içinde cayma hakkını kullanabilir.

Vekalet sözleşmesinden kaynaklı açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Vekalet akdi 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı yasa kapsamına alınmış olup, 28/5/2014 tarihinden sonra açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir. Nitekim bu husus 6502 sayılı yasanın geçici 1. maddesiyle çözüme bağlanmış durumdadır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

Sıfır km satın alınan araçta yaklaşık üç yıl sonra ortaya çıkan gizli ayıp için aracın sıfır km misli ile değişimi mi yoksa onarım bedelinin tahsili mi gerekir?

Tüketici hukukunda ayıba ilişkin düzenleme, uyuşmazlıkta uygulanması gereken 4077 sayılı TKHK’nın 4. maddesinde yer almaktadır.

Anılan maddenin 1. fıkrasında; “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.” denilmektedir.

Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü satıcıda olup, satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.

Araçtaki ayıp( sol ön kapının önceden boyalı olması) nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değişimi;Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıda olup, davalı üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıda olup, davalı üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.

Havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk davaları ticari davaladan olup görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı TTK’nın 4/(1)-c maddesi uyarınca, havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuk davaları ticari davalardan olup dava;
dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde düzenlenen ve tüketici mahkemelerinin görevinde bulunan davalardan değildir.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin cayma süresi na zaman işlemeye başlar?

Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.