Gündem
Anasayfa » Tüketici Hukuku

Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Tüketici, satın aldığı malda ayıbın ortaya çıkması hâlinde kanunda alıcının seçimlik haklarının nelerden ibaret olduğu belirtilmiş olup tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Söz konusu seçimlik haklar yönünden satıcı tüketicinin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre satıcı ile birlikte İmalatçı-üretici, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Daha Fazla Oku

Tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklarda zamanaşımı süresi

4077 sayılı TKHK’nın tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklara ilişkin zamanaşımı süresini öngören 4/4. maddesi :Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar

Daha Fazla Oku

  Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği gereğince; Hakem heyetine başvuru sınırı 30.000,00 TL oldu ve il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurudaki parasal sınırlar ortadan kaldırıldı.

  Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği gereğince;  Hakem heyetine başvuru sınırı 30.000,00 TL oldu ve il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurudaki parasal sınırlar ortadan kaldırıldı.

  Daha Fazla Oku

  Devre tatil sözleşmelerinde; tüketici tatil hakkından faydalanmadığı zaman sözleşme imzalanmış olsa dahi cayma hakkı süresi askıda kaldığından süre işlemeye başlamaz.

  Devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin cayma süresinin başladığının kabul edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede kendisine tahsis edilen oda veya bölümü fiilen görmesi ve bu surette gerçek anlamda teslimin sağlandığının bu iddiayı ileri süren tarafından ispatlanması gerekir.

  Diğer bir anlatımla tecrübe ve muayene koşullu olan bu tip satışlarda cayma hakkının hizmetin ifasından sonra başlayacağı kabul edilmelidir.

  Daha Fazla Oku

  İnnernet üzerinden yapılan sözleşmelerde tüketici 15 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler, TKHK m. 48 ve Yönetmelik m. 20 hükümleri kapsamında mesafeli sözleşmedir.

  ➡️ TKHK Madde 48/4 hükmü uyarınca 15 gün içinde tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı ve sağlayıcı cayma hakkı bakımından tüketiciyi önceden bilgilendirdiğini ispat etmelidir. Aksi takdirde 14 günle bağlı olmaksızın tüketici bir yıl içinde cayma hakkını kullanabilir.

  Daha Fazla Oku

  Vekalet sözleşmesinden kaynaklı açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir.

  Vekalet akdi 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı yasa kapsamına alınmış olup, 28/5/2014 tarihinden sonra açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir. Nitekim bu husus 6502 sayılı yasanın geçici 1. maddesiyle çözüme bağlanmış durumdadır.

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

  Daha Fazla Oku

  Sıfır km satın alınan araçta yaklaşık üç yıl sonra ortaya çıkan gizli ayıp için aracın sıfır km misli ile değişimi mi yoksa onarım bedelinin tahsili mi gerekir?

  Tüketici hukukunda ayıba ilişkin düzenleme, uyuşmazlıkta uygulanması gereken 4077 sayılı TKHK’nın 4. maddesinde yer almaktadır.

  Anılan maddenin 1. fıkrasında; “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.” denilmektedir.

  Daha Fazla Oku

  Havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk davaları ticari davaladan olup görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

  Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı TTK’nın 4/(1)-c maddesi uyarınca, havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuk davaları ticari davalardan olup dava;
  dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde düzenlenen ve tüketici mahkemelerinin görevinde bulunan davalardan değildir.

  Daha Fazla Oku