Anasayfa » #tüketici kanunu

Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Tüketici, satın aldığı malda ayıbın ortaya çıkması hâlinde kanunda alıcının seçimlik haklarının nelerden ibaret olduğu belirtilmiş olup tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Söz konusu seçimlik haklar yönünden satıcı tüketicinin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre satıcı ile birlikte İmalatçı-üretici, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Daha Fazla Oku

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE İNTİKAL ETTİRİLEN UYUŞMAZLIĞIN TÜRÜ NE OLURSA OLSUN BU MERCİ TARAFINDAN VERİLECEK BÜTÜN KARARLARA KARŞI İTİRAZ MERCİ TÜKETİCİ MAHKEMESİDİR.

İstikrar kazanmış Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, yalnızca idarenin faaliyet alanıyla ilgili olarak yürürlüğe koyduğu yönetmelik ve buna dayanan tarife kararlarının yargısal denetiminin talep edildiği davaların idarî yargı yerinde görülmesi gerekmektedir. Eldeki davada ise davacı tarafın böyle bir talebi bulunmadığından davanın adli yargıda ve mülga 4077 sayılı Kanun’un 22/5. maddesine göre de tüketici mahkemelerinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.
Zira, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal ettirilen uyuşmazlığın türü ne olursa olsun bu merci tarafından verilecek bütün kararlara karşı itiraz merci (münhasıran) Tüketici Mahkemesidir. Kaldı ki, tüketici hukuku kapsamında olmayıp da genel hükümler çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık hakkında her nasılsa Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmuş ve buradan işin esası hakkında bir karar alınmışsa dahi itiraz merci, yine (münhasıran) tüketici mahkemesidir.
Hâl böyle olunca tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki delillere, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku

Ayıplı malda ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi satıcı için orantısız güçlük oluşturacak ise tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.” hükmü de 4077 sayılı Kanun döneminde doğan yasal düzenleme ihtiyacına cevap verir mahiyette olması yönünden değerlidir.

Daha Fazla Oku

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve TanımlarAmaçMADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını…

Daha Fazla Oku

Kanunlar

AVUKATLIK KANUNU TÜRK MEDENİ KANUNU TÜRK CEZA KANUNU TEBLİGAT KANUNU TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ YASASI İCRA VE İFLAS KANUNU 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Daha Fazla Oku