Bir payı devralan limited şirket ortağının, devraldığı paya ait bütün hak ve borçları yüklenmiş olur şeklinde vergi borçları açısından yapılacak bir değerlendirme isabetli değildir.

Bir payı devralan limited şirket ortağının, devraldığı paya ait bütün hak ve borçları yüklenmiş olur şeklinde vergi borçları açısından yapılacak bir değerlendirme isabetli değildir.

Avukatın vekalet ücreti almasına karşın düzenlemediği serbest meslek makbuzları sebebiyle kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali kararı!

Vergi dairesi tarafından hangi tarihte, kimlerden avukatlık hizmeti karşılığında vekâlet ücreti tahsil edildiği ve kimlere serbest meslek makbuzu düzenlenmediği yolunda somut bir tespit olmadığından özel usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekir.

Limited şirket ortakları paylarını devretmiş olsalar da ortaklık sıfatının sürdüğü dönemlere ilişkin şirketin kamu borçlarından kaynaklanan sorumlulukları kalkmaz.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesinin uyuşmazlık döneminde yürürlükte bulunan şeklinde limited şirket ortaklarının,

şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağı ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kurala bağlanmıştır.

Site yönetimlerinin işçi stopajı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmayan davacı site yönetiminin  muhtasar beyanname vermediğinden bahisle 213 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı fıkrası uyarınca adına salınan gelir (stopaj) vergisi ile bu verginin tahakkuk ettirilmemesinden kaynaklı olarak kesilen vergi ziyaı cezası hukuka uygun düşmediğinden, vergi ziyaı cezalı tarhiyatın kaldırılması
gerekir.

Başvuru yapılacak merci ve sürelerin gösterilmediği idari işlemlerde tebliğ ile süre başlamaz ve bu işlemlere karşı açılan davalar süreden reddedilemez.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; Anayasa m. 40’a uygun olarak başvuru yapılacak merci ve sürelerin gösterilmediği işlemlerde tebliğ ile sürenin başlamayacağına ve bu işlemlere karşı açılan davaların süreden reddedilemeyeceğine dair karar verdi.