Gündem
Anasayfa » MEVZUAT

Anayasa Mahkemesi’nden Üç İhlal/İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin bazı kanun maddelerini iptal ettiği kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü (15.09.2023) sayısında yayınlandı Anayasa Mahkemesi, 22.06.2023 Tarihli ve E: 2022/134, K: 2023/116 Sayılı Kararı ile 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi , 22/6/2023 Tarihli ve E: 2023/33, K: 2023/117 Sayılı Kararı ile 6102 sayılı Türk…

Daha Fazla Oku

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı; gösterilerin yasaklanmasında “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” kriteri esas alınacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile toplantı ve gösterilerin  yasaklanmasında; “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” kriteri esas alınacak.

Daha Fazla Oku

KANUNBİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLEBAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7351 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun yürütmenin durdurulması müessesesini düzenleyen 27. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi:

“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

Daha Fazla Oku

ADLÎ SİCİL KANUNU

(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla

Daha Fazla Oku