Anasayfa » AİHM Başvuru

AİHM Başvuru

AİHM Başvuru

AİHM Başvuru Usulü, AİHM Başvuru Formu, AİHM Kararı, AİHM Adresi

BAŞVURUNUN  AİHM TARAFINDAN KABULEDİLEBİLİR  BULUNMASI İÇİN GEREKLİ ÖN KOŞULLAR

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ’nin 34. maddesinde öngörülen, başvuruculara ilişkin koşullar:
 2. AİHS’nin 35. maddesinde öngörülen koşullar:
 3. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır:İç hukukta başvuracak hiçbir kanun yolu kalmaması halinde başvuru yapılabilir.
 4. Başvurucunun kimliğinin AİHM tarafından bilinmesi gerekir:

BAŞVURUNUN YAPILMASI

 1. Başvurunun eksiksiz yapılması için, başvuru formunun tam olarak doldurulup, ekleriyle birlikte AİHM’ne gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Başvuru formunu İnternet’ten indirip belirtilen şekilde eksiksiz doldurduktan sonra, formun çıktısını alın ve başvurunuzda belirtmiş olduğunuz belgelerle birlikte AİHM’ne posta yoluyla AİHM adresine göndermelisiniz. Mahkeme’nin İnternet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki bir başvuru formunu kullanmanız halinde başvurunuz kabul edilmeyecektir.
 3. Tebliğ evrakı eklenmesi özellikle gerekli, 4 aylık süre tespiti adına. Tebliğ mazbatasının tarih yazan kısmını postacı imzalatıp alıyor. O yüzden Barkod numarasından belgenin hangi tarihte nerede tebliğ edildiğine dair bir dökümü alınabilir.

AİHM Bireysel Başvurusu ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler!


AİHM’ne hangi hakların ihlal edildiği gerekçesiyle başvurulabilir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Türkiye’ nin taraf olduğu ek protokollerde, güvence altına alınan haklar;   

 • Madde-2:Yaşam Hakkı   
 • Madde-3: İşkence yasağı 
 • Madde-4: Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı
 • Madde-5:Özgürlük ve Güvenlik Hakkı      
 • Madde-6 :Adil Yargılanma Hakkı
 • Madde-7:Kanunsuz ceza olmaz  
 • Madde-8: Özel ve aile hayatına saygı hakkı:

AİHM’ne Başvuru süresi ne kadar?

 • Nihai karardan itibaren 4 ay içinde  AİHM’ye başvuruda bulunulmalıdır:

AİHM’nin Merkezi Nerededir? 

AİHM’nin merkezi Starsbourg – FRANCE’dadır.


AİHM nın başvuru ücreti var mıdır?

AİHM’ne başvuru ücreti bulunmamaktadır. Ancak posta ücreti başvurucu tarafından karşılanır.


AİHM’ne Kimler Başvurabilir?

AİHM’ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türkiye’ nin taraf olduğu ek protokollerde, güvence altına alınan hakları ihlal edilen herkes, başvuru yapabilir. Özel hukuk tüzel kişileri (dernekler, vakıflar, şirketler vb.)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden biri tarafından Sözleşmede ve Ek Protokollerde belirlenen haklarının ihlal edildiğini düşünen herkes mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.


AİHM’ne Başvuru Adresi Neresidir?

AİHM Başvurusundan Sonra Süreç Nasıl İşliyor?

AİHM Büyük Daire’nin Oluşumu

AİHM Genel Kurulu toplantıları nasıl yapılır?

 

Başvurunun şekli şartları nelerdir?

Mahkeme içtüzüğünün 47. maddesine göre başvurunun taşıması gereken unsurlar şunlardır:

a) Davacının ismi, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, mesleği ve adresi;
b) Varsa temsilcisinin isim, meslek ve adresi;
c) Davacının kendisine karşı açmış olduğu sözleşmeci Taraf veya Taraflar;
d) Olayların özet biçimde açıklaması,
e) Sözleşme’nin ihlal iddia veya iddiaları ve elverişli kanıtlar hakkında kısa bir açıklama;
f)Sözleşme’nin 35/1 maddesinde belirtilen kabul koşullarına davacı tarafından uyulduğuna ilişkin kısa bir açıklama;
g) Dava konusu ve ana çizgileriyle davacının Sözleşme’nin 41. maddesine göre yapacağı haklı giderim istemi;
h) Uygun bütün belgelerin ve özellikle dava konusuna ilişkin yargı kararları ve sair karar örnekleri.(AİHM; İç hukuk yollarının tüketildiğini gösterir AYM bireysel başvuru formunun AİHM müracaatına eklenmemesi nedeniyle hak ihlallerine dair şikayetin incelenmesi mümkün değildir. 20.06.2022 tarihli kararı)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca yapılabilecek başvurunun ve başvuruya ilişkin ek gönderimlerin, ilgili ya da müdafii tarafından hiçbir ülke resmî makamı aracı kılınmaksızın doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Cour Européenne des Droits de L’Homme, Conseil de L’Europe, F-67075 Strasbourg-Cedex/FRANCE, Telefon: 33(0)3 88 41 20 18, Faks: 33 (0)3 88 41 27 30 “adresine yapılması gerekmektedir.

Mahkemeye başvurumda kimliğimi gizli tutabilir miyim?

Kişi talep ettiği takdirde Mahkemeye başvuruda kimliğini gizli tutabilir.

Mahkemeye gönderdiğim dilekçenin İngilizce veya Fransızca olması gerekli mi?

Mahkemeye yapılan başvuruda kullanılan dilin önemi yoktur. Herkes kendi dilinde başvuru yapma hakkına sahiptir. Ancak başvuru sonrası aşamalarda Mahkemenin resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca’dan birinin seçilerek yazışmaların bu dille yapılması gerekmektedir.

Mahkemeye bir avukat vasıtasıyla başvurmam zorunlu mu?

Mahkemeye bizzat başvuru yapmak mümkündür. Bununla beraber başvurunun kabülü sonrası süreçte hukuki yardımdan faydalanmak zorunludur.

Avukatım yok ve kendimi hukuki olarak ifade edemiyorum/ Hukuki yardım almak istiyorum.. Mahkeme bana avukat görevlendirir mi/ Adli yardımda bulunur mu?

İçtüzüğün 91. maddesine göre; davalı devletin davanın kabülü hakkındaki yazılı beyanlarını bildirmesinden veya buna ilişkin sürenin dolmasından sonra, daire başkanı talep halinde veya re’sen başvuru sahibine adli yardım yapılmasına karar verebilir. Bunun için aynı maddeye göre aşağıdaki şartların oluşması gerekmektedir;

1- Adli yardımın yapılması davanın iyi yönetilmesi için gerekli olmalı.

2- Başvuru sahibinin yapmak zorunda olduğu giderleri kısmen veya tamamen karşılayacak yeterli imkanlara sahip olmamalı.

Davaya bakan daire başkanı, bu iki durumun gerçekleştiğine kanaat getirdiği takdirde adli yardım kararı verilebilir.

Adli yardım davanın büyük daire önüne götürülmesi halinde devam eder.

Ayrıca ülkemizde barolara adli yardımdan faydalanmak için başvuru yapılabilir ve baronun yapacağı araştırma sonrası gerekli şartların oluştuğu anlaşıldığı takdirde adli yardımdan faydalanılabilir. Bunun için bulunduğunuz ildeki baroya başvurarak gerekli şartları öğrenebilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, başvuruların kabul edilebilirlik koşullarına ilişkin düzenleme getiren 35. maddesinin 1. fıkrasında ‘ Devletler Hukukunun genel olarak kabul edilen prensiplerine göre; ancak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren altı aylık bir sure içinde Mahkemeye başvurulabilir.’ hükmü yer almaktadır.

Başvuru yapıldıktan sonra A.İ.H.M Sekreteryası uzmanları başvuranla mektup, telefon ve sair yollarla irtibata geçerek başvurunun kaydedilidiğini ve kayıt numarasını bildirmekte, ek bilgi ve belge talebinde bulunabilmekte olup dilekçede ekbiklik varsa ilgiliye bildirilmektedir.

Başvuru sahibi bizzat yukarıda belirtilen adres ve telefonlar vasıtasıyla mahkeme ile temas kurabilmektedir.

A.İ.H.M kararlarının sonuçları ; hhttps://app.echr.coe.int/SOP/index.aspx?lg=tur arama butonuna başvuru numarası yazılmak suretiyle takip edilebilir.

A.İ.H.M tarafından verilen kararlar, 1 Mart 2012 tarihinden itibaren İNHAK Başkanlığınca tercüme edilmekte olup, tercüme edilen karar metinlerine www.inhak.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


AİHM Kararları

AİHM’nin ‘İfade Özgürlüğü İhlali’ Kararı