Yenilenen sözleşmede kira bedeli emsallere uygun değilse yeni sözleşme imzasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmeye göre geçen süre gözetilerek şartları varsa kira parasının hak ve nesafete göre tespiti talep edilebilir.

Yenilenen sözleşmede kira bedeli emsallere uygun değilse yeni sözleşme imzasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmeye göre geçen süre gözetilerek şartları varsa kira parasının hak ve nesafete göre tespiti talep edilebilir.

Avukatın dava konusu taşınmazların değerinin %20’sinin avukatlık ücreti olarak kararlaştırıldığı iddiası-İspat Yükü

Avukatlık Kanunu’nun 173/2. maddesinde, “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç ve giderler, iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekle avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerekir.” hükmü mevcut olup, bu hüküm gereğince, işin görülmesi için gerekli olan tüm masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmeli, bunun aksini ileri süren, başka bir ifade ile müvekkilinden masraflar için avans almadığını iddia eden avukatın da, bu iddiasını ispat etmekle yükümlü olduğu kabul edilmelidir .

Avukatın; işin görülmesi sırasında yaptığı tüm masrafları, müvekkilin ödediği karinedir. Aksini iddia eden avukat, bunu ispat etmelidir.

Avukatın; işin görülmesi sırasında yaptığı tüm masrafları, müvekkilin ödediği karinedir. Aksini iddia eden avukat, bunu ispat etmelidir.

HAGB Zamanaşımı Süresi

HAGB’nin kesinleşmesiyle zamanaşımının durduğu, denetim süresi içinde kasıtlı suç işlenince bu tarihte tekrar işlemeye başladığı, işlemeye devam eden zamanaşımı süresinin hükmün açıklandığı tarihte dolduğu gözetilerek artık düşme kararı verilmesi gerektiği…

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine itiraz mercisince, esas bakımından değerlendirme yapılması gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine itiraz mercisince, esas bakımından (suçun sübutu, nitelendirilmesi vb. konularda) değerlendirme yapılması gerekir.

Yüklenicinin ayıplı imalatı iddiasına dayalı alacak davası- Site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması-Site yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunmadığı…

Yüklenicinin ayıplı imalatı iddiasına dayalı alacak davası- Site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması-Site yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunmadığı…

Binanın ortak alanlarının gördüğü zararlardan, bina yöneticisinin kat malikleri adına dava açma hakkı yoktur.
Her kat malikinin kendi hissesine düşen kısmı için ayrı dava açması gerekir.

Binanın ortak alanlarının gördüğü zararlardan, bina yöneticisinin kat malikleri adına dava açma hakkı yoktur.
Her kat malikinin kendi hissesine düşen kısmı için ayrı dava açması gerekir.