İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle edinilen dairelerin bir yıl içinde satılmıs olması ticari faaliyet olarak değerlendirilemez.

Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsasını müteahhide vermesi sonucu edindiği 4 adet daireyi bir yıl içinde sattığından, devamlılık koşulu gerçekleşmediği gibi söz konusu satışın ticari bir organizasyon kapsamında yapıldığı da söylenemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsanın müteahhite teslimi tek başına ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsanın müteahhite teslimi tek başına ticari faaliyet kapsamında değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire alınması servetin değerlendirilmesi mahiyetinde olup, bu taşınmazların satışı ticari kazanç olarak değerlendirilemez.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında arsanın müteahhite devredilmesi ve buna karşılık daire alınması servetin değerlendirilmesi mahiyetinde olup, bu taşınmazların satışı ticari kazanç olarak değerlendirilemez.

Ticaret sicilinden silinen şirket adına bu tarihten sonra yapılan tebligatlar geçerli olmayıp, bu işlemlerin tahsil zamanaşımı süresine etkisi yoktur.

Ticaret sicilinden silinen şirket adına bu tarihten sonra yapılan tebligatlar geçerli olmayıp, bu işlemlerin tahsil zamanaşımı süresine etkisi yoktur.

Limited şirket ortakları paylarını devretmiş olsalar da ortaklık sıfatının sürdüğü dönemlere ilişkin şirketin kamu borçlarından kaynaklanan sorumlulukları kalkmaz.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesinin uyuşmazlık döneminde yürürlükte bulunan şeklinde limited şirket ortaklarının,

şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacağı ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kurala bağlanmıştır.

Ticaret sicil kaydı silinen ancak tasfiyesi tamamlanmayan şirkete ait cezalı vergilerin, 5520 sayılı Kanun 17/9 uyarınca kanuni temsilci adına salınması mümkün değildir.

Bir şirketin borçlu kılınabilmesi ancak tüzel kişilik kazandığı tarih ile bu kişiliğin sona erdiği tarih arasındaki zaman diliminde olanaklıdır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin tüzel kişilikleri ticaret sicilinden silinmesiyle sona ermektedir.

Şirketin bir adresinin olmaması nedeniyle şirket adına düzenlenen ihbarnamelerin şirket müdürünün adresinde tebliğ edilmesi usule uygundur.

Uyuşmazlıkta mükellefiyeti re’sen terk ettirilen şirket adına düzenlenen ödeme emri dayanağı ihbarnamelerin şirketin bir adresi bulunmaması nedeniyle şirket müdürünün adresine tebliğ edildiği anlaşılmış olup, tebliğde usulsüzlük bulunmadığından ödeme emri hakkında işin esası incelenerek bir karar verilmesi gerekir.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bugün(15.04.2022) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bugün(15.04.2022) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Ticaret şirketine ait ihbarnamelerin şirketin idarece bilinen adresinde tebliğine çalışılmaksızın şirket yetkilisinin ikametgah adresine tebliğ edilmesi usulsüzdür.

Ticaret şirketine ait ihbarnamelerin şirketin idarece bilinen adresinde tebliğine çalışılmaksızın şirket yetkilisinin ikametgah adresine tebliğ edilmesi usulsüzdür.

İşçi Ücretinin Tespit Şekli ve Vergilendirilmesi

İşçi Ücretinin Tespit Şekli ve Vergilendirilmesi

Nasıl Yapılır?

Site yönetimlerinin işçi stopajı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmayan davacı site yönetiminin  muhtasar beyanname vermediğinden bahisle 213 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı fıkrası uyarınca adına salınan gelir (stopaj) vergisi ile bu verginin tahakkuk ettirilmemesinden kaynaklı olarak kesilen vergi ziyaı cezası hukuka uygun düşmediğinden, vergi ziyaı cezalı tarhiyatın kaldırılması
gerekir.