Gündem
Anasayfa » DANIŞTAY KARARLARI » Vergi Hukuku Danıştay Kararları

Vergi Hukuku Danıştay Kararları

 • Anonim Şirket-Vergi borçlarından şirket ortaklarının sorumluluğu
 • Anonim şirkete ait vergi borçlarının, şirketten tahsil edilemediği hallerde, limited şirket ortaklarının sorumluluğuna benzer bir yasal düzenleme anonim şirket ortakları için öngörülmediğinden, bu ortaklar için sorumlu sıfatıyla ödeme emri düzenlenemez.
 • Danıştay 3.Daire 2020/990 K.

 • Varlık Barışı- İnceleme ve Tarhiyat
 • Varlık barışı yapan davacı hakkında inceleme ve tarhiyat yapılamaz.
 • BURSA
 • BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
 • BİRİNCİ VERGİ DAVA DAİRESİ
 • ESAS NO : 2021/187
 • KARAR NO : 2022/55


 • Kanuni Temsilcinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu
 • Bir şirketin kanuni temsilcisi ancak kanuni temsilcilik yaptığı süre içerisinde düzenlenen sahte faturalardan kaynaklanan kamu alacaklarından sorumlu tutulabilir.
 • Danıştay 3. Daire2018/4806 E.,2021/4673 K.

 • Vergi İnceleme Süreci- Savunma Hakkının Kullandırılmaması
 • Vergi inceleme sürecinde savunma hakkının etkin şekilde kullandırılmaması iptal nedenidir.
 • Danıştay 3. Daire 2018/1939 E.2021/4494 K.

 • Vergi Borcunun yapılandırılıp ödenmemesi
 • Borcun yapılandırılıp ödenmemesi halinde yeni hukuki durum ortaya çıkmaz ve takipler eski haline döner.
 • Danıştay 3. Daire2018/1792 E.,2021/4606 K.Karar
 • 7326 sayılı Kanun ile uyumlu.

 • Danıştay’a göre
 • 1- Hacze karşı 30 gün içinde doğrudan,
 • 2- 30 gün içinde idareye itiraz edilip reddinden sonra yine hacze kalan sürede,
 • 3- 30 gün geçtikten sonra itiraz edip itirazın reddi işlemine karşı dava açılabilir.

Vergi borçlarında zaman aşımı;

 • İhbarname
 • Ödeme emri
 • Haciz
 • İdari zaman aşım,
 • İade ,davalarında ileri sürebilir.
 • Ancak vergi hatası olarak düzeltme şikayet yolunda ileri sürülemez.

 • Zamanaşımı
 • Kuruş ödemeler zaman aşımını kesmez.
 • Danıştay 3. Daire 2018/1597 E.,2021/4460 K.

 • Vergi İncelemesi-İhtiyati Haciz
 • Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınamaz.
 • Danıştay 4. Daire 2021/192 E.,
 • 2021/4021 K.

 • Matrah Artırımı
 • Matrah artırımında bulunan mükellefin, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimleri reddedilerek cezalı tarhiyat yapılamaz.
 • Danıştay 9. Daire 2021/3708 K.
 • Davacının matrah artırımı yaptığı, sonra unuttuğu, bir ara interaktif vergi dairesinden gördüğü vergi borcunun kaldırılması istemiyle açılan dava incelenemez.
 • Danıştay 4.Daire 2016/19814 E., 2021/3766 K.
 • Matrah Artırımı-Sahte Fatura
 • Matrah artırımı yapılan dönemlerden önceki sahte fatura düzenleme fiilinin, matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin yapılmış tespit yoksa, artırım yapılan yıllara sirayet ettirilerek yapılandırmanın iptal edilemeyeceği.
 • Danıştay 9.Daire K:2021/4923

 • Sıra Cetveli-Vergi Borcu
 • Asıl borçlu şirkete ait, bankanın üzerinde rehin kaydı bulunan üç adet aracın haciz sıra cetvelinde vergi dairesinin 2. ve 3. sıralarda yer almasıyla, vergi borcunun tahsil edilemeyeceği açıktır.
 • Danıştay 4. Daire 2016/15003 E.,2021/3750 K.

 • Hisse Devri-Temsil Yetkisi
 • 1- Hisse devri var ama temsil yetkisinin sona erdiğine ilişkin bir karar yoksa,
 • 2- Sicil sorgusunda halen yönetici gözüküyorsa,
 • 3- Şirkete yeni müdür seçildiğine ilişkin belge de yoksa,Aksi ispat edilmediği sürece temsil yetkisi devam etmiştir.
 • Danıştay 4. Daire 2021/3749 K.

 • Takdire Sevk
 • Takdire sevk edilen tarih itibarıyla takdire sevk nedeninin bulunması gerekir.
 • Danıştay 3. Daire 2018/4970 E.,2021/4568 K.
 • Not: Takdire esas alınan raporlu uyuşmazlıklarda önem arzetmektedir.


 • Takdir Komisyonu-Tarh Zamanaşımı Süresi
 • Takdir komisyonuna sevk işlemi ile duran tarh zamanaşımı süresi, komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren başladığından, ihbarnamelerin kalan süre geçirildikten sonra tebliği ile tarhiyat zamanaşımına uğramıştır.
 • Danıştay 4. Daire 2021/6330 K.

 • İştirak-Vergi Ziyaı Cezası
 • İştirak nedeniyle vergi ziyaı cezası kesilmesinde yetkili daire iştirak edenin değil asıl failin bağlı bulunduğu vergi dairesidir.
 • Danıştay 3. D2019/4425 E.,2021/4467 K.
 • Not: Müteselsil sorumlulukta mükellefi olunan dairedir. Bunlar önemli doğrudan iptal nedenleri.

 • KDV Beyannamesi- Düzeltme Beyannamesi
 • KDV beyannamesi verildikten sonra beyanname verme süresi dolmadan düzeltme beyannamesi verilerek indirilecek KDV’nin artırılması durumunda idarece inceleme yapılmadan, tevsik edilmediği için düzeltme reddedilemez.
 • Danıştay 3. Daire 2021/4463 K.


 • Vergi Borcu Tebliğ Usulü
 • Muhatabın 14 yaşında olan oğluna şerh düşülmeden yapılan tebliğ, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 94. maddesine uygun biçimde yapılmış değildir.
 • Danıştay 3. Dairesi 2018/2329 E.2021/5766 K.

 • Sahte Belge Düzenlemek
 • Hakkında sahte belge düzenlemekten olumsuz rapor bulunan mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin 5 kat teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde ise vergi inceleme raporunun sonucuna göre yerine getirilmesi hukuka uygundur.
 • Danıştay 4. Daire 2021/3857 K
 • ……………………………………………………..
 • Sahte FaturaSahte Belge-VerginTekniği Raporu
 • Vergi mahkemesi sahte belge düzenlediği ileri sürülen mükellef hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunu isteyip incelemeden, takdir komisyonunca sahte fatura kullanıldığından bahisle düzeltilen KDV indiriminin hukuka uygunluğu hakkında karar veremez.
 • Danıştay 4.Daire 2021/3849 K.
 • Sahte Fatura
 • Sahte fatura ticaretinde bulunulduğunun ve düzenlenen tüm faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olduğunun ihtimal ve varsayımdan öte somut ve inandırıcı deliller ile ortaya konulması gerekir.
 • Danıştay 4. Daire
 • 2016/20466 E. 2021/3846 K.
 • VTR’deki tespitler, sahte fatura
 • VTR’deki tespitler, sahte fatura düzenlendiği hususunu açık ve somut olarak ortaya koymaya yeterli değildir.
 • Danıştay 4. Daire 2021/4025 K.
 • Hukuken itibar edilebilir ve somut delillerle sahte fatura düzenleme organizasyonunda yer aldığı kanıtlanmayan, sadece el defterinde ismi geçen davacı adına yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı.
 • Danıştay 3. Daire K:2021/214


 • Ticari Kazanç- Müteahhidden Arsa Karşılığı Alınan Dairenin Satılması
 • Satın alınan karkas binanın müteahhide verilerek aralarındaki sözleşme uyarınca 8 adet dairenin alınıp satılması durumunda, servetin nitelik değiştirmesi söz konusu olup süreklilik bulunmadığından ticari kazanç meydana gelmez.
 • Danıştay 4. Daire
 • 2016/16497 E., 2021/3847 K.

 • İkinci El Araç Satışı-Ticari Kâr-Somut Delil
 • Davacının ikinci el araç satışı yaptığı ve bu araç satışlarından ticari kâr elde ettiği hususunun banka, noter, defter kayıtları ve alıcı ifadeleri ile uyumlu ve somut; varsayım ve kanaatten uzak bir şekilde ortaya konulması gerekir.
 • Danıştay 4. Daire 2021/3948 K.

 • Kayıt Dışı Hasılat- Cezalı Kurumlar Vergisi Tarhiyatı
 • Bilirkişi raporuna göre muhasebe kayıtlarında usul hataları bulunsa da bu hususlarla ilgili vergi kaybının bulunmadığı değerlendirildiğinden, kayıt dışı hasılat bulunduğu varsayımıyla yapılan cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı hukuka aykırıdır.
 • Danıştay 4. Daire 2021/3880 K.

 • İştirak edilen şirketin tasfiyesi nedeniyle oluşan zarar, iştirak eden şirketin ticari kazancının elde edilmesi veya idamesi ile ilgili bir gider olarak değerlendirilmez.
 • Danıştay 4. Daire 2016/6701 E.,2021/3878 K.

 • Mükellefin borçlarını gösterir bilgilendirici mahiyette olan borç sorgulama ekranından alınan borç döküm listeleri ile öğrenilen vergi ve cezanın kaldırılması istemiyle açılan davanın esasının incelenemeyeceği, incelenmeksizin reddi gerektiği.
 • Danıştay 4. Daire 2021/6139 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir