Vekilin asil adına çek tanzim edebilmesi için özel yetki gerekli olup çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.

Vekilin vekaletnamesinde kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi varsa, asil adına çek tanzim edebilir. Çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.

İşçinin maaşına konulan hacizlerin çokluğu işveren açısından geçerli fesih nedenidir.

İşçinin maaşına konulan hacizlerin çokluğu işveren açısından geçerli nedenle fesih nedeni midir?

Özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların, başka bir facebook profilinde yayınlanması suç olarak kabul edilemez.

Katılanın herkese açık profilinden elde edildiği, bu fotoğraflara kolaylıkla ulaşılabildiği, fotoğrafın özel hayata ilişkin olduğuna dair bir iddiada da bulunulmadığı dikkate alındığında, özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların, ilgilinin isim ve soyismi kullanılmadan, sadece başka bir facebook profilinde yayınlanması eyleminin suç olarak kabul edilemez.

Çekin teminat çeki olarak kabulü için çek örneği belgeden çekin hangi sözleşme kapsamında teminat olarak verildiği açıkça belli olmalıdır.

Çek örneği belgede “Sözleşme gereği teminat için çekin aslını elden aldım” ibaresinden çekin hangi sözleşme kapsamında teminat olarak verildiği açıkça belli olmadığından çekin teminat çeki olduğunu ispata yeterli değildir.

Cevap süresinin uzatılması talebine olumlu ya da olumsuz karar verilerek davalıya hiçbir bilidirim yapılmaması halinde davalı tarafından verilen cevabın ve delillerin süresinde olduğunun kabulü gerekir .

HMK’nun 127. maddesinde cevap dilekçesinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde verileceği,

İkinci cümlesinde bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, son cümlede ise ek cevap süresi talebi hakkında verilen kararın taraflara derhal bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

Mahkemenin her talebi bir kararla karşılaması ve sonucunu ilgililere bildirmesi adil yargılama hakkının temel kurallarındandır.

Ödeme emrinin tebliğe çıkarılması, fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve aynı dönemde icra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcı almak mümkün değildir.

Ödeme emrinin tebliğe çıkarılması, fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve aynı dönemde icra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcı almak mümkün değildir.

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanunu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanunu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklılar ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz.

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz.

Araç satışı için adi yazılı veya sözlü olarak yapılan sözleşmeler geçersiz olup sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği taraflar verdiklerini geri isteyebilir.

Araç satışı için adi yazılı veya sözlü olarak yapılan sözleşmeler geçerli mi? Taraflar verdiklerini geri isteyebilir mi?

Aracın piyasa değerinden düşük bedelle satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmez.

Aracın piyasa değerinden düşük bedelle satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil eder mi?

Borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddiaları borca itiraz olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede(7 gün)yapılması gerekir.

Hukuk Genel Kurulu’nun, 19.11.2014 tarih ve 2013/12-2240 Esas 2014/929 Karar sayılı kararında, borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddialarının borca itiraz olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede yapılması gerektiği kabul edilmiştir

“İş sağlığı, iş güvenliği ve işçinin eğitimi, bir kısım mevzuat hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanır.

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım mevzuat hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Eğitimden sonraki aşama ise, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir.

Kamulaştırma Davasında; mahkemece gerektiğinde re’sen emsal celbi yoluna gidilmeli, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığının araştırılması gerekir.

Taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re’sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması…