Çok Okunanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Vekilin asil adına çek tanzim edebilmesi için özel yetki gerekli olup çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.

Vekilin asil adına çek tanzim edebilmesi için özel yetki gerekli olup çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.

  • ÖZET:
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502/1. maddesinde
  • “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” denilmekte olup
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 504/3. maddesinde;
  • “Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz” hükmüne yer verilmiştir.
  • Ticari vekilin kambiyo taahhüdü altına girmesi de
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 551. maddesinde özel yetkinin bulunması koşuluna bağlanmıştır. Buna göre, vekilin vekaletnamesinde kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi varsa, asil adına çek tanzim edebilir. Çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi       

2021/2720 E.  ,  2021/7093 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı borçlunun, imzaya itirazla takibin durdurulmasını talep ettiği, mahkemece, bilirkişi raporunda imzanın şirket yetkilisi … ait olmadığının tespit edildiği ve yine … tarafından…’ın vekil tayin edildiği vekaletname içeriğine göre kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisinin verilmediği gerekçesiyle davanın kabulü ile icra takibinin borçlu yönünden durdurulmasına, tazminat talebinin reddine karar verildiği, alacaklının istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf isteminin esastan reddi yönünde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 502/1. maddesinde “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” denilmekte olup anılan Kanun’un 504/3. maddesinde; “Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz” hükmüne yer verilmiştir. Ticari vekilin kambiyo taahhüdü altına girmesi de aynı Kanun’un 551. maddesinde özel yetkinin bulunması koşuluna bağlanmıştır. Buna göre, vekilin vekaletnamesinde kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi varsa, asil adına çek tanzim edebilir. Çekin “vekaleten” imzalandığı yazılmasa dahi vekalet veren, vekil tarafından imzalanan çekten dolayı sorumludur.
Somut olayda takibe konu çekteki imzanın … tarafından atılmadığı tarafların kabulündedir. Ancak borçlu şirket yetkilisi … tarafından,… isimli kişiye verilen … 2. Noterliğince düzenlenen 30.03.2017 tarih ve 04337 yevmiye nolu vekaletnamenin bankacılık işlemlerine ilişkin kısmında “…çek taahhütnamesi imzalama…” hususunda yetki verildiği görülmüş olup, adı geçen kişiye çek keşide etme yetkisi verildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda vekaletname ile yetkilendirilen… hakkında imza incelemesi yapılması gerekirken yetki verilmediğinden bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK ‘nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin … Bölge Adliye Mahkemesi 8.Hukuk Dairesi’nin 15.01.2021 tarih ve 2020/897 E.-2021/10 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 17.06.2020 tarih ve 2019/267 E. – 2020/198 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir