Öne Çıkanlar
Anasayfa » HMK » Cevap süresinin uzatılması talebine olumlu ya da olumsuz karar verilerek davalıya hiçbir bilidirim yapılmaması halinde davalı tarafından verilen cevabın ve delillerin süresinde olduğunun kabulü gerekir .

Cevap süresinin uzatılması talebine olumlu ya da olumsuz karar verilerek davalıya hiçbir bilidirim yapılmaması halinde davalı tarafından verilen cevabın ve delillerin süresinde olduğunun kabulü gerekir .

  • HMK’nun 127. maddesinde cevap dilekçesinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde verileceği,
  • İkinci cümlesinde bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, son cümlede ise ek cevap süresi talebi hakkında verilen kararın taraflara derhal bildirileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Mahkemenin her talebi bir kararla karşılaması ve sonucunu ilgililere bildirmesi adil yargılama hakkının temel kurallarındandır. Mahkemece cevap süresini uzatılmasını isteyen davalı tarafın talebi hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilerek bildirim yapılmamıştır. Mahkemece talebin reddedildiği varsayılsa da bu husus davalıya bildirilmediğinden verilen cevabın ve sunulan delillerin süresinde olduğunun değerlendirilmesi gerekir.
  • Mahkemece yapılacak iş dosyada fiziki olarak bulunmayan ancak UYAP kayıtlarında bulunan cevap dilekçesi ekindeki belgelerin değerlendirilerek feshin geçerliliği hakkında bir karar vermektir. Hukuki dinlenilme hakkını ihlal eden mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.
  • Mahkemece yapılacak iş dosyada fiziki olarak bulunmayan ancak UYAP kayıtlarında bulunan cevap dilekçesi ekindeki belgelerin değerlendirilerek feshin geçerliliği hakkında bir karar vermektir.
  • Hukuki dinlenilme hakkını ihlal eden mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

2016/25911 E.  ,  2017/16063 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin, Davalı şirkette 21/07/2013 tarihinde davalı Bankanın İzmir’de bulunan … şubesinde … Bankacılığı Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak çalıştığını, Davalı şirket son dönemdeki performansının düşük olduğu ve verilen hedeflere ulaşamadığı iddiasına istinaden feshedildiğini ileri sürerek, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine ve sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının, müvekkil bankada …/06/2013 tarihinde hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başladığını, 17/03/2016 tarihinde 4857 sayılı iş kanunun 17. ve 18. Maddeleri uyarınca performans düşüklüğü sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, 14.03.2016 tarihine kadar davacıya performans ölçümü yapılıp, performansının düşük olduğu konusunda hiçbir bildirimde bulunulmadığı, davacının performansının iyileştirilmesi için eğitim sürecine alındığına ilişkin bir delil de sunulmadığı, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınması gerektiği, davacının performansının düşük olduğu somut ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, performansının iyileştirilmesi için eğitim sürecine alınmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı işe iade talep etmiş.
Davalı feshin geçerli nedene dayandığını savunmuştur.
Dava dilekçesi davalıya 01.04.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili 06.04.2016 tarihli dilekçesi ile cevap süresinin uzatılması talebinde bulunmuş, Mahkemece bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmemiştir.

Davalı vekili 18.04.2016 tarihinde cevap dilekçesi ekinde belgeleri UYAP aracılığı ile dosyaya sunmuştur.
Mahkemece ön inceleme duruşması yapılmış ve ön inceleme tamamlanmış, aynı gün tahkikata geçilip davanın kabulüne karar verilmiştir.
HMK’nun 127. maddesinde cevap dilekçesinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde verileceği, ikinci cümlesinde bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, son cümlede ise ek cevap süresi talebi hakkında verilen kararın taraflara derhal bildirileceği hüküm altına alınmıştır.
Mahkemenin her talebi bir kararla karşılaması ve sonucunu ilgililere bildirmesi adil yargılama hakkının temel kurallarındandır. Mahkemece cevap süresini uzatılmasını isteyen davalı tarafın talebi hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilerek bildirim yapılmamıştır. Mahkemece talebin reddedildiği varsayılsa da bu husus davalıya bildirilmediğinden verilen cevabın ve sunulan delillerin süresinde olduğunun değerlendirilmesi gerekir.
Mahkemece yapılacak iş dosyada fiziki olarak bulunmayan ancak UYAP kayıtlarında bulunan cevap dilekçesi ekindeki belgelerin değerlendirilerek feshin geçerliliği hakkında bir karar vermektir. Hukuki dinlenilme hakkını ihlal eden mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre esasa ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir