Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tehir-i İcra Talebi Dilekçe Örneği

Tehir-i İcra Talebi Dilekçe Örneği

Tehir-i İcra Talebi Dilekçe Örneği

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI PROSEDÜRÜ
1/3) İİK değişikliği ile icranın geri bırakılması görevi İcra Hukuk Mahkemelerine verilmişti. UYAP’ta dava türü de eklendi. En az 199,65-TL masraf gerekiyor.

İcranın geri bırakılması kararını nasıl alabilirim?

  • İlamı veren mahkemeden ilam ile ilgili olağan kanun yoluna başvurulduğuna bir dair derkenar alarak icra dosyasına kapak hesabı talebi ile birlik sunulmalıdır.
  • Çıkan kapak hesabı ya nakit olarak ya da teminat mektubu olarak icra dosyasına depo edilmelidir. Teminat mektubu sunulması halinde icra müdürlüğü teminat mektubunu kabul ettiğine dair karar vermelidir.
  • Tehir-i İcra harcının yatırılması koşulu ile icra müdürlüğü dosyayı icranın geri bırakılması kararı için İcra Hukuk Mahkemesine gönderir.
  • İcra Hukuk Mahkemesi icranın geri bırakılması kararı verdikten sonra dosyayı icra dairesine gönderecektir.

…….İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No: 2022/…… E.

TEHİR-İ İCRA TALEBINDE BULUNAN DAVACI : Ad Soyad TC No:

ADRES :

VEKİLİ :

DAVALI (ALACAKLI) : Ad Soyad TC No:….

D. KONUSU: …….İcra Müdürlüğü 2022/…. E sayılı dosya ile müvekkil aleyhine başlatılan icra takibini istinaf incelemesi sonuna kadar geçerli olmak üzere tehir-i icra kararı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Alacaklı tarafından davacı müvekkil aleyhine….İcra Müdürlüğü 2022/…. E sayılı dosya üzerinden ilamlı icra takibi başlatılmış ve icra emri …/…./2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşbu icra takibine sunulmak üzere tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesi ile ilgili taleperimizi aşağıda sunuyoruz. Şöyle ki;

Taraflar arasında …… Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada mıvekkil aleyhine verilen karar (Ek-1) davalı vekilince ..İcra Müdürlüğü 2022/…. E sayılı dosya üzerinden ilamlı icra takibine konu edilmiştir. Taramızca yerel mahkeme kararına karşı isyinaf yoluna başvurulmuş olup tün harçlar yatırılmıştır.(Ek-2) Ayrıca mahkemeden derkenar alınmış (Ek-3) ve istinaf formu ekte sunulmuştur.(Ek-4)

İşbu derkanar ..İcra Müdürlüğü 2022/…. E sayılı dosyada talebimiz üzerine mehil vesikasına esas olacak şekilde icra dosya hesabı yapılmış (Ek-5) ve bu hesaba istinaden icra doayasına …/…/2022 tarihinde nakit/teminat mektubu olarak ……TL teminat yaptırılmıştır.(Ek-6)

Buna istinaden de …. İcra Müdürlüğünce …/…./2022 tarihinde dosyaya sunulmak üzere tehir-i icra kararı getirebilmemiz için taramıza 90 günlük süre verilmiştir. (Ek-7)

Tüm bu sebeplerle müvekkil aleyhine başlatılan icra takibini istinaf incelemesinin sonuna kadar durdurulması için tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesini mahkemenizden bikvekale talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : ..İcra Müdürlüğü 2022/…. E sayılı dosya üzerinden ilamlı icra takibi, Takibe konu mahkeme ilamı, derkenar evrakı, istinaf yoluna başvurma ve tehir-i icra karar harçlarının makbuzları, dekont, mehil vesikası, dosya hesabı, sair delail

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’en nazara alınacak sebeplerle müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin istinaf incelemesinin sonuna kadar durdurulması için tarafımıza tehir-i icra kararı verilmesini mahkemenizden bikvekale arz talep ediyoruz…../…../2022

Davacı Vekili

Av. …….


İCRANIN GERİ BIRAKILMASI DİLEKÇESİ

……….İcra Hukuk Mahkemesi’ne

İcra Dosya No : ……….. İcra Müdürlüğü 2020/…. Es. Sayılı dosyası

İtiraz Eden(Davacı) : ……. Tic. Ltd. Şti.

Vekilleri : Adr: …………..
Av. …………..
(Adres antette)

Davalı(Alacaklı) :

Vekili :
…………
Adr:……….

Av. …………..
Adr:…………………

Konu : ……… İcra Müdürlüğü 2020/…. Es. Sayılı dosyası kapsamında takip dayanağı rehnin bağlı olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin imhal(mühlet verilmesi) itirazımızın kabulü ile öncelikle Sayın Mahkeme tarafından itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesi, ardından davalı alacaklı tarafından takip dayanağı kredi sözleşmelerine ilişkin müvekkil firmaya ………. Noterliği ……… tarih – ……….. yevmiye numaralı noter ihtarnamesi ile borcu ödemesi için 38 gün mühlet verildiğinden; İİK. m. 33/1 gereğince mühlet geçmeksizin hukuka aykırı olarak açılan icra takibi hakkında duruşma açılmaksızın dosya üzerinden alacaklı tarafınca verilen gün kadar teminatsız icranın geri bırakılmasına ve konulan tüm haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
Esasa İlişkin İtirazlarımız:
Öncelikle belirtmek isteriz ki takip alacaklısının takibe konu ettiği alacak, muaccel nitelikte olmayıp; bu hususa ilişkin tarafımızca menfi tespit davası açılacağı hususunu ve tüm bu hususlara ilişkin haklarımızı mahfuz tuttuğumuzu bildirmekteyiz.
İmhal Hususuna İlişkin İtirazlarımız:
Müvekkil firma aleyhine ………. İcra Müdürlüğü 2020/…. Es.. sayılı dosyası ile iki adet ticari genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan rehinden dolayı ………… tarihinde taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatılmış; müvekkile …………….. tarihinde icra emri tebliğ edilmiş; müvekkilin tüm taşınır ve gayrimenkullerine haciz ve yakalama tatbik edilmiştir. Ancak iş bu icra takibi başlatıldıktan ve müvekkile icra emri tebliğ edildikten sonra; alacaklı-davalı taraf, takip dayanağı kredi sözleşmelerine ve rahne ilişkin ……… Noterliği ……….. tarih – …………yevmiye numaralı noter ihtarnamesi ile (İhtarname müvekkile ………… tarihinde tebliğ edilmiştir) borcu ödemesi için müvekkile 38 gün mühlet vermiştir. İlgili ihtarnamenin 3. Maddesinin içeriği aynen şu şekildedir: “1. maddede sözü edilen Taahhütnameler/Sözleşmeler gereğince; ………. tarihi itibariyle kredi ilişkisini kestiğimizi; kredinin kesildiği tarihe kadar hesap edilen ve aşağıda ayrıntısı verilen Bankamız alacağının, noter ihtarname masraf ile birlikte 38 gün içinde ödenmesini”
İcranın Geri Bırakılması başlıklı İİK. m.33’ ün 2. Fıkrası ise “İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.” hükmüne amirdir.
Yukarıdaki tüm açıklamalar dolayısıyla; alacaklı taraf, icra takibi başlatıldıktan(Takip tarihi:………….) ve müvekkile icra emri tebliğ edilikten sonra sonra; ……….. Noterliği ………. tarih – …………….yevmiye numaralı noter ihtarnamesi ile (İhtarname müvekkile …………….. tarihinde tebliğ edilmiştir) borcu ödemesi için müvekkillere …………..gün mühlet verdiğinden; İİK. M. 33 f.1 de tahdidi olarak sayılan tevsik edilmiş belgelerden olan ihtarnamenin müvekkile tebliğ tarihi olan …………….. tarihinden itibaren alacaklı tarafça borcun ödenmesi için imhal verilen ……………gün boyunca teminatsız olarak icranın geri bırakılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.
Hukuki Sebepler : İcra ve İflas Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat.

Deliller : ……………… İcra Müdürlüğü 2020/…. Es.. Sayılı dosyası, …………….. Noterliği …………. tarih – ………. yevmiye numaralı noter ihtarnamesi, Bilirkişi incelemesi, İsticvap, Yemin, Yargıtay içtihatları, Her türlü yasal ve takdiri delil.

Talep Sonucu : Yukarıda sunulan nedenlerle ………….. İcra Müdürlüğü 2020/…. Es. Sayılı dosyası kapsamında takip dayanağı rehnin bağlı olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin imhal(mühlet verilmesi) itirazımızın kabulü ile;
1. Öncelikle Sayın Mahkeme tarafından müvekkil aleyhine telafi edilemez, ağır ekonomik sonuçlar doğurmaması için itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesini,
2. Davalı alacaklı tarafından takip dayanağı kredi sözleşmelerine ilişkin müvekkile ………… Noterliği …………. tarih – ……………yevmiye numaralı noter ihtarnamesi ile borcu ödemesi için 38 gün mühlet verildiğinden; İİK. m. 33/1 gereğince mühlet geçmeksizin hukuka aykırı olarak açılan icra takibi hakkında duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilecek karar ile alacaklı tarafınca verilen gün kadar(ihtarnamenin müvekkile tebliğ tarihi olan …………. tarihinden itibaren alacaklı tarafça borcun ödenmesi için imhal verilen 38 gün boyunca) teminatsız olarak icranın geri bırakılmasına ve konulan tüm haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılmasına,
3. Alacaklının kötü niyetli olması ve ağır kusuru bulunması nedeniyle , takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere lehimize tazminata hükmedilmesini,
4. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.13.11.2021
Davacı Vekilleri
Av. …………….
EK:
1- ………. Noterliği …………. tarih – ………….yevmiye numaralı noter ihtarnamesi, genel kredi sözleşmesi sureti
2-Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir