Öne Çıkanlar
Anasayfa » HMK

Husumet ehliyeti, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kamu düzenine ilişkin olduğundan her zaman şikayet yolu ile ileri sürülebilir. İcra mahkemesince bu husus kendiliğinden (re’sen) gözetmelidir.

Husumet ehliyeti, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kamu düzenine ilişkin olduğundan her zaman şikayet yolu ile ileri sürülebilir. İcra mahkemesince bu husus kendiliğinden (re’sen) gözetmelidir.

Daha Fazla Oku

HAKEM ÜCRET TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem…

Daha Fazla Oku

GİDER AVANSI TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Gider avansı MADDE 3- (1) Davacı, bu…

Daha Fazla Oku

TANIK ÜCRET TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ücret MADDE 3- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00…

Daha Fazla Oku

Salt taşınmaz sahibi olmak adli yardımdan faydalanmaya engel teşkil etmez

Yargılama makamları başvurucunun söz konusu tutarı ödemesi hâlinde kendisinin ve ailesinin geçimini önemli ölçüde güçleştireceği iddiasını desteklemek için ne diğer belgelere ne de muhtarlıktan aldığı belgeye itibar etmiştir. Başvurucu üzerine kayıtlı taşınmazın varlığından ve niteliğinden Mahkemeyi haberdar etmiştir. Mahkeme yaptırdığı diğer araştırmalara ve ibraz edilen belgelere rağmen başvurucu üzerine kayıtlı bir taşınmazın varlığının hangi nedenle…

Daha Fazla Oku

Feragat mi vazgeçmek mi?

Hukuki bir belge oluştururken ya da hukuki bir talepte bulunurken kelime seçimimiz bazen bizi ummadığımız sonuçlarla karşılaştırabilir. Günlük dil ile hukuk dili çoğu zaman birbiriyle örtüşür. Bunun en önemli nedeni hukuk kurallarının da aslında hayatın içinden gelmesidir. Yaşadığımız hayat şekil verir bir diğer deyişle hukuk dediğimiz kurallar manzumesine. Bu durum genellikle böyle olmakla birlikte hukukun…

Daha Fazla Oku