Belirsiz Alacak Davası Nedir?

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK)’nın 107. maddesiyle mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.

Ön İnceleme Duruşması Nedir?

Ön inceleme duruşması nedir ertelenebilir mi hangi kararlar alınır? Ön inceleme duruşmasına gitmezsem ne olur?

Uzman Görüşü Nedir Ve Uzman Görüşü Hakimi Bağlar mı?

Uzman Görüşü; HMK’nın 293. maddesinde düzenlenmiştir.

HMK’nın 293. maddesinde uzman görüşü;

Tarafların uyuşmazlığın aydınlanabilmesi, anlaşılabilmesi ve iddia ve savunmaların ispatı içen kendisinin belirlediği özel ve teknik bilirkişiden bir konuda bilgi alması olarak düzenlenmiş olup, uygulamada özel bilirkişi adı da verilmektedir.

Asıl ispat yükü kendinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle ispat yükünü üzerine almış sayılır mı?

Yargıtay HGK :Karşı delil sunan taraf, karşı delil göstermekle ispat yükünü üzerine almış sayılmaz. Asıl ispat yükü kendinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle sadece, diğer tarafın iddiasını çürütmeye çalışır ve böylece karşı tarafın iddiasını ispat etmesini güçleştirir.

Davadan Feragat Nedir Ne Zaman Yapılır?

Feragat, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmıştır. HMK’nun 311. maddesinde ise feragatin, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağı açıklanmıştır.

Delil avansı dava şartı mıdır?

6100 sayılı HMK’nın 120. maddesinde; davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı’nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. ”hükmü bulunmakta, aynı kanunun 324. maddesinde ise; Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler.

Sigortalılığın ve sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davadan feragat edilemez. Ancak, ileride yeniden dava açabilme hakkı saklı tutularak, davalının açık rızası ile dava geri alınabilir.

Sigortalılığın ve sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davadan feragat

edilebilir mi?

Avukat, yetki verilmiş olsa bile müvekkiline hangi konuda yemin teklif edildiğini bildirmeden yemin teklif olunan celsede karşı tarafın yemin teklifini reddedemez.

HMK 232. maddesindeki düzenlemeye paralel olarak aynı yasanın 74. maddesinde ” Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez ” düzenlemesi bulunmaktadır.

Vekilin yemini kabul veya red yetkisini kullanabilmesi için müvekkilin (yemin edecek kimsenin) yemin teklif olunan meseleyi öğrendikten sonra vekiline yeminin kabul veya reddini bildirmek için özel yetki vermiş olması gerekir.

Sıra Cetveline İtiraz Davasında Borçlu ile Alacaklı Mecburi Dava Arkadaşı Olup Davanın İkisine Birden Yöneltilmesi Gerekir.

TBK’nın 19. (818 sayılı BK’nın m. 18 ) maddesinde düzenlenmiş genel muvazaa iddiasına dayalı iptal istemine ilişkin olduğunun ve husumetin borçlu ile birlikte, mecburi dava arkadaşı olan, alacağının muvazaalı olduğu ileri sürülen alacaklıya karşı yöneltilmesi gerektiğinin kabulü ile ispat yükü yönünden genel ilkelere uygun olarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

Somut olayda mahkemece, aleyhine muvazaa iddiasında bulunulan eski eş Murat’a husumet yöneltilmemiş olmasının, HMK’nın 124/4 maddesi uyarıca, kabul edilebilir yanılgı olduğunun kabulü ile eksik taraf teşkilinin giderilmesi için davacı vekiline makul süre verilmesi gerekmektedir.