Gündem
Anasayfa » İCRA HUKUKU

Husumet ehliyeti, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kamu düzenine ilişkin olduğundan her zaman şikayet yolu ile ileri sürülebilir. İcra mahkemesince bu husus kendiliğinden (re’sen) gözetmelidir.

Husumet ehliyeti, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kamu düzenine ilişkin olduğundan her zaman şikayet yolu ile ileri sürülebilir. İcra mahkemesince bu husus kendiliğinden (re’sen) gözetmelidir.

Daha Fazla Oku

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirler. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Konkordato gider avansı MADDE 3- (1) Talep eden, bu Tarifede…

Daha Fazla Oku

SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ (2023 YILI)

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tarife, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106 ncı maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Satış giderinin avans olarak…

Daha Fazla Oku

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İcra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı…

Daha Fazla Oku

Takip dayanağı senede açıkça hangi ilişkinin teminatı olduğunun belirtilmesi zorunlu olup açıkça atıf yapıldığının kabulü için, senedin vade ve tanzim tarihleriyle miktarının belirtilmesi gereklidir.

HGK’nun 14/03/2001 tarih, 2001/12-233 E. ve 20/06/2001 tarih ve 2001/12-496 esas sayılı kararlarında da benimsediği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Buna göre belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup açıkça atıf yapıldığının kabulü için, senedin vade ve tanzim tarihleriyle miktarının belirtilmesi gereklidir

Daha Fazla Oku

Mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddine dair mahkeme kararının icra müdürlüğüne sunulması durumunda mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Mirasçılar tarafından mirasın hükmen reddine dair mahkeme kararının icra müdürlüğüne sunulması durumunda mirasçılar yönünden takibin iptaline ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku