Ödeme emrinde paranın yatırılacağı banka hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması ödeme emrinin iptalini gerektirir.

Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı banka hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması ödeme emrinin iptalini gerektirir.

Şikayet Ve İstihkak Davası Terditli Olarak Açılabilir mi?

İstihkak Davasının 6100 sayılı HMK’nın 111. maddesine göre terditli olarak açılmasında yasaya aykırı bir durum yoktur.
Gelinen aşamada, somut olayda mahkemece şikâyetin reddine karar verildiği ve Özel Dairenin bozma kararında mahkemenin şikâyetin reddine ilişkin kararında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildiğine göre, alacaklının terditli olarak ileri sürdüğü istihkak davasının incelenmesi gerekmektedir.

Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü, kural olarak, davalı alacaklıdadır.

Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü, kural olarak, davalı alacaklıdadır

Mirasçının, aktifi pasifinden fazla mirası reddetmesi, mirası alacaklılara zarar verme kastıyla reddettiğini gösterir.

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. (4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 617/1. maddesi) Şu halde, kötüniyetle redden söz edilebilmesi için, reddeden mirasçının malvarlığının borcunu karşılamaya yetmediğinin sabit olması gerekir. (4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 617. maddesi)

Borca itiraz dilekçesinde itiraz kelimesinin bulunmaması veya içeriğinde de herhangi bir itiraz olabilecek açıklıkta beyanın yer almaması halinde takibe devam olunur.

Borca itiraz dilekçesinde itiraz kelimesinin bulunmaması veya içeriğinde de herhangi bir itiraz olabilecek açıklıkta beyanın yer almaması halinde takibe devam olunur.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İİK’nın 67/1. maddesi uyarınca itirazın iptali davası bir süreye tabi olup alacaklı, bu davayı, itirazın kendisine (varsa, vekiline) tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açabilir.


Zamanaşımına uğrayan senetler adi senede dönüşmeyeceğinden alacağın ispatı açısından tek başına yeterli olmaz, sadece yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabilir.

Zamanaşımına uğrayan senetler adi senede dönüşmeyeceğinden alacağın ispatı açısından tek başına yeterli olmaz, sadece yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabilir.

Borçlunun “hâline münasip” evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Borçlunun “hâline münasip” evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Borçlu icra takibine itirazında, kira ilişkisine ve kira miktarına açıkça itiraz etmezse kira ilişkisi ve kira miktarı kesinleşmiş olur.

Borçlunun kira ilişkisine ve kira miktarına açıkça karşı çıkmaması karşısında İİK’nun 269/2. maddesi gereğince kira ilişkisinin ve kira miktarının kesinleştiğinin kabulü gerekir.

İcra Hukuk Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği-Bononun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takibin Durdurulması

İcra Hukuk Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği-Bononun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takibin Durdurulması

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi kanunun emredici hükmü olup alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur.

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi kanunun emreden hükmü olup alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur.

İcra Hukuk Mahkemesi- Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

………….. İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Dosya No            : 2022/……. Es.   Beyanda Bulunan Davalı                : Devamını Oku