İnfaz savcılığı hükümlünün infazın ertelenmesi yönündeki istemini olumlu veya olumsuz şekilde karara bağlamış ise bu karara karşı yasa yolu var mıdır?

Erteleme veya infaza ara verme konusunda karar verme konusunda infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına tamamen takdir hakkı verilmiş olup infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığının hükümlünün infazın ertelenmesi yönündeki istemini olumlu veya olumsuz şekilde karara bağlamış ise bu karara karşı yasa yolu öngörülmemiştir.

Mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, sanık hakkında adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olup şartları oluşmuşsa yasaklamış hakların geri verilmesi gerekir.

Mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa
da mahkemece memnu hakların iadesine karar verilebilir mi?

Yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infaz edilmiş olması ve kişinin infazın tamamlanmasından itibaren üç yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlememesi ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.

5560 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde, 5237 sayılı TCK dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebileceği, bunun için, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Sanık hakkında mahkûmiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, sanık mahkûmiyetin doğal neticesi olarak yasaklanan hakların geri verilmesi talebinde bulunabilir.

Sanık hakkında mahkûmiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, sanık mahkûmiyetin doğal neticesi olarak yasaklanan hakların geri verilmesi talebinde bulunabilir ve hakkında adlî sicil arşiv kaydının bulunması yasaklanmış hak kavramına dahildir.