Yeniden işe alınan bazı işe başlayan işçilerin eski ücretleri ile işe başlatılmasına karşılık davacının eski ücretinden daha düşük ücret ile işe başlatılması-Ayrım Yapma Yasağı

Yeniden işe alınan bazı işe başlayan işçilerin eski ücretleri ile işe başlatılmasına karşılık davacının eski ücretinden daha düşük ücret ile işe başlatılması-Ayrım Yapma Yasağı

Emeklilik sebebiyle hak edilen kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir.

Emeklilik sebebiyle hak edilen kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücret, gerek ilave ek yardımların parasal değeri hesaplanırken emeklilik tarihi esas alınmalıdır.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde Devamını Oku

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK)’nın 107. maddesiyle mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı; alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır.
Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi mümkün değildir

Servis uygulamasının kaldırılması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

Servisin kaldırılması iş şartlarında işçi aleyhine değişiklik olup, davacının iş akdini işyerine gitmeyerek eylemli olarak haklı nedenle feshettiği, anlaşıldığından davacının kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

İşçi istifa ettikten sonra haklı fesih sebebi ileri sürebilir mi?

İşçinin istifa etmesinden sonra haklı fesih sebeplerini ileri sürmesine itibar edilmez.

Mahkemenin işe iade kararı gereğince işe iade başvurusu yapan işçinin o sırada halen başka bir işyerinden sigortalı görünmesi işe başlama isteğinde samimi olmadığını göstermez.

İşe iade kararından sonra işverene başvuru süresi kaç gündür?

4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre işçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmalıdır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte geçerli fesih nedeni olup işçi kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanır.

Performans düşüklüğü haklı fesih nedeni oluşturacak ağırlıkta olmamakla birlikte işyerinin normal işleyişini bozan, iş görme borcunun gerektirdiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen hallerden olup geçerli fesih nedeni oluşturduğundan ve bu fesih şekli de işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmasına engel teşkil etmemektedir.

Mobbing Nedir?

Türkiye’de mobbing mevzuatımıza ilk defa 2011 yılında Türk Borçlar Kanunu 417. Maddesi ile girmiştir.

TBK 417. maddesine göre:

İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla” yükümlüdür.