Temyiz süresinin davayı temsile yetkili olmayan (azledilen vekile) yapılan tebligatın tebliğ tarihi esas alınarak başlatılması neticesinde temyiz talebinin süresinde yapılamaması mahkemeye erişim hakkını ihlal eder.

Temyiz talebinin süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda(Sınırlı Sorumlu Yeni Mavi Ay Konut Yapı Kooperatifi, B. No: 2018/8474, 12/1/2022, § …) :

Temyiz süresinin davayı temsile yetkili olmayan (azledilen vekile) yapılan tebligatın tebliğ tarihi esas alınarak başlatılması neticesinde temyiz talebinin süresinde yapılamaması mahkemeye erişim hakkını ihlal edildiğine karar vermiştir.

Avukatın vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığı hâlde icra dosyasına yatırılan parayı çekip vekalet ücretinin bir kısmını düştükten sonra geriye kalan parayı müvekkilinin hesabına yatırması…

Avukatın  vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığı hâlde icra dosyasına yatırılan parayı çekip vekalet ücretinin bir kısmını düştükten sonra geriye kalan parayı müvekkilinin hesabına yatırması…

AYM:Tam yargı davasında dava süresinin yerel mahkemelerce öngörülemeyecek şekilde geniş yorumlanarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi mahkemeye erişim hakkı ihlalidir.

AYM;Tam yargı davasında dava süresinin Yerel Mahkemelerce öngörülemeyecek şekilde geniş yorumlanarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesiyle başvurucunun Mahkemeye erişim hakkı ihlal edilmiştir.Resmi Gazetede bugün yayımlanmıştır.

Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 584/1. maddesinde yer alan “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.”

Kadına özgü ziynet eşyaları eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Kadına özgü ziynet eşyaları eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

İşin niteliği gereği işe iadenin ancak davalı işyerinde yerine getirilmesinin mümkün olduğu ve dava dışı işçiye ödenen işe iade tazminatından asıl işverenin yarı oranında sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

İş akdinin feshedildiği sırada davalı ile davacı arasında sözleşme bulunduğu, işin niteliği gereği işe iadenin ancak davalı işyerinde yerine getirilmesinin mümkün olduğu ve müteselsil sorumluluğa karar veren mahkeme hükmü nazara alındığında dava dışı işçiye ödenen işe iade tazminatından davalının yarı oranında sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Verilen kesin süreye rağmen temyiz harç ve giderlerinin süresi içinde tamamlanmaması durumunda mahkemece temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılacağına dair bir karar verilmesi gerekir. Bu konuda karar verme yetkisi Yargıtay’a değil, mahkemeye aittir.

Verilen kesin süreye rağmen temyiz harç ve giderlerinin süresi içinde tamamlanmaması durumunda mahkemece temyiz isteminden vazgeçilmiş sayılacağına dair bir karar verilmesi gerekir. Bu konuda karar verme yetkisi Yargıtay’a değil, mahkemeye aittir.

Avukatın hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirdiği ve sözlü savunma için süre talep ettiği mazeret dilekçesinin dikkate alınmaması savunma hakkının kısıtlanması olup bozmayı gerektirir.

Avukatın hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirdiği ve sözlü savunma için süre talep ettiği mazeret dilekçesinin dikkate alınmaması savunma hakkının kısıtlanması olup bozmayı gerektirir

Avukatın kararı temyiz etmemesi müvekkilin zararına sebep olmamış ise görevi ihmal suçu işlenmiş sayılamaz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 6. kısmında yer alan “Avukatın Hak ve Ödevleri” başlığını taşıyan 34. maddesinde;

“Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”,

Avukatlık Kanunu’nun “İşi sonuna kadar takip etme zorunluluğu ve başkasını tevkil” başlıklı 171. maddesinin birinci fıkrasında;

“Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” şeklinde düzenlenen hükümlerle avukatların görevlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine yer verilmiştir.

Arama ve elkoyma işlemi Anayasa’nın 20. maddesi ve CMK’nın 116 ve devamı maddeleri uyarınca istisnasız hâkim kararı, gecikmesinde sakınca bululanan hâllerde Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcısına ulaşılmaması durumunda ise kolluk amirinin yazılı emri ile yapılabilir.

Arama ve elkoyma işlemi Anayasa’nın 20. maddesi ve CMK’nın 116 ve devamı maddeleri uyarınca istisnasız hâkim kararı, gecikmesinde sakınca bululanan hâllerde Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet savcısına ulaşılmaması durumunda ise kolluk amirinin yazılı emri ile yapılabileceği kuşkusuzdur.

Ancak çok istisnai ve acele hallerde kolluk amirinin yazılı emrinin dahi alınamayacağı bir durum söz konusu olursa kolluk görevlisinin doğrudan arama ve elkoyma işlemi yapması sonucu elde edilen delillerin hukuka uygun sayılıp sayılmayacağı konusu tartışılmalıdır.

Velayet altındaki çocuğun soyadının değiştirilmesi davası aynı zamanda nüfus kayıtlarının da düzeltilmesini gerektirdiğinden, nüfus müdürlüğünün yasal hasım olarak davada yer alması gereklidir.

Velayet altındaki çocuğun soyadının değiştirilmesi davası aynı zamanda nüfus kayıtlarının da düzeltilmesini gerektirdiğinden, nüfus müdürlüğünün yasal hasım olarak davada yer alması gereklidir.

Alıcı tatafından veresiye satış kabul edildiğinde fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesine gerek olmayıp alıcı aynı anda ifa karinesinden yararlanamayacağından satış bedelini tamamen ödediğini ispatlamalıdır.

Veresiye satışı kabul eden davalı TBK m.207/2’de yer alan aynı anda ifa karinesinden yararlanamaz. Satış bedelini tamamen ödediğini kendisinin ispatlaması gerekir. Davalı veresiye satışı kabul ettiğinden, fatura üzerinde kapalı/ açık fatura incelemesi yapılmasına da gerek yoktur.

İcra Müdürlükleri tarafından borçlunun yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

İcra Müdürlükleri tarafından borçlunun yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı