Balkonda beslenen köpeğin apartman sakinlerini rahatsız etmesi- İhtardan itibaren yasal otuz günlük süre geçtikten sonra akde aykırılığın giderilmesi-Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Balkonda beslenen   köpeğin apartman sakinlerini rahatsız ettiği- İhtardan itibaren yasal otuz günlük süre geçtikten sonra akde aykırılığın giderilmesi- Kiralananın Tahliyesi

Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13 örnek ödeme emri gönderilemez.

Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13 örnek ödeme emri gönderilemez. Gönderilmiş olsa bile alacaklı, böyle bir ödeme emrine dayanarak İcra Mahkemesinden taşınmazın tahliyesini isteyemez.

Binanın depreme dayanıksız olması-Kira sözleşmesinin kiracı tarafından haklı nedenle feshi-Kiralayanın, kira sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren kalan süreye ilişkin kira bedeli talebinin yerinde olmadığı…

Binanın depreme dayanıksız olması-Kira sözleşmesinin kiracı tarafından haklı nedenle feshi-Kiralayanın, kira sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren kalan süreye ilişkin kira bedeli talebinin yerinde olmadığı…

Yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmesinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa da kira bedelinin tespiti talep edilebilir.

Yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmesinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa da kira bedelinin tespiti talep edilebilir.

Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri veya icra takibini birlikte yapmaları ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur.

Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri veya icra takibini birlikte yapmaları ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur.

Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterli olup, ayrıca tahliye tehdidi altında bulunması gerekmemektedir.

Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterli olup, ayrıca tahliye tehdidi altında bulunması gerekmemektedir.

Kiracı sözleşme süresine uymakasızın kiralananı erken tahliye etmesi halinde kalan kira bedelinden sorumlu mudur?

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı erken tahliye ettiği durumda; kural olarak Türk Borçlar Kanununun 325. maddesine göre, anahtar teslim tarihine kadar kira bedelinden, anahtar teslim tarihinden itibaren ise kiralananın aynı şartlarda kiraya verilebileceği makul süre kira bedeli ile sorumludur.

Yeni malik kiraya veren sıfatı ile kiracıya karşı kiralanandaki ayıplardan sorumludur.

Türk Borçlar Kanunu’nun 310. maddesi uyarınca sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur

Kiracının Tahliyesi Sebepleri Nelerdir?

Kiracının Tahliyesi kira süresinin bitmesi ile kiracının vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi ile ve kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak icra takibi ve ihtiyaç nedeniyle açılacak dava ile mümkündür.

Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, kira ilişkisinin sona erdirildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Tahliye tarihinin taraflar arasında çekişmeli olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir.

Kiracının kiralananı erken tahliye etmesi halinde kira bedelinden sorumluluğu!

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı erken tahliye ettiği durumda; kural olarak Türk Borçlar Kanununun 325. maddesine göre, anahtar teslim tarihine kadar kira bedelinden, anahtar teslim tarihinden itibaren ise kiralananın aynı şartlarda kiraya verilebileceği makul süre kira bedeli ile sorumludur. Bununla birlikte, TBK’nın 112. maddesi göndermesi ile aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, kiraya verenin bu yerin yeniden kiralanması konusunda gayret göstermesi, böylece zararın artmasını önlemesi için kendisine düşen ödevi yapması gerekir