Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-İş kazası bedensel zarar nedeniyle

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-İş kazası bedensel zarar nedeniyle


Bozma kararına uyulması ile davacı lehine usulî kazanılmış hak doğacagından bozmaya uyulduktan sonra önceki kararda direnilmesi usulen mümkün değildir.

Bir mahkemenin Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması sonunda kendisi için o kararda gösterilen biçimde inceleme ve araştırma yapmak ve yine o kararda belirtilen hukuksal esaslar gereğince karar vermek yükümlülüğü oluşur. Bu itibarla mahkemenin sonraki hükmünün bozma kararında gösterilen ilkelere aykırı bulunması usule uygun olmadığından bozma nedenidir.

İşçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde işten kendisinin ayrıldığı iddiasında ispat yükü davalı işveren üzerindedir.

İşçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde iş ilişkisinin sonlandırılmasında ispat yükü davalı işveren üzerinde olup davalı tarafından dosyaya devamsızlık tutanakları sunulmamıştır.

Kadının ortak konuttan ayrılarak bir süre başka bir erkekle birlikte yaşaması zinanın varlığına delalet eder.

Kadının, bir başka erkekle birlikte yaşaması zinanın varlığına delalet eder. Bu durumda kadının zinası ispatlanmış olup Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi koşulları oluşmuştur. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların zina hukuki (TMK m. 161) sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekir.

İşyerinde farklı dönemlerde çalışma halinde kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılır?

Davacının son dönem çalışmasında da iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiği dikkate alınarak davacının işyerindeki fasılalı çalışmaları birleştirilerek, kıdem ve ihbar tazminatlarının belirlenen toplam çalışma süresi için davacının son aldığı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplatılıp hüküm altına alınması gerekir.

Belirsiz alacak davasında yapılan yargılama ile alacağın belirli hale gelmesi durumunda hâkim geçici talep sonucunu kesin talep sonucuna dönüştürmesi için alacaklıya süre vermelidir.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.

Kıdem tazminatı edinilmiş mal rejimine tabi midir?

İş Kanunu’nun 14/5. maddesi de göz önünde bulundurularak ilgili kurumdan mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle davalı eşin kıdem tazminatı hakedip etmediği sorulup belirlenmeli, kıdem tazminatının belirtilen tarihte ödenmesi mümkün ise yukarıda belirtilen ilke ve esaslar gözönünde bulundurularak davacı eşin katılma alacağı belirlenmesi gerekir.01.01.2002 tarihinden mal rejiminin sona erdiği 13.09.2007 tarihine kadar ki davalıya çalışma karşılığı ödenen kıdem tazminatında katılma alacağı mevcuttur.

Çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edildiğinden
dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini, malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.

Çek bir ödeme vasıtasıdır. Alım satım ilişkisinde asıl olan peşin satıştır. Buna göre çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edilmelidir
Dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini,malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.

Görevsiz mahkemece verilmiş katılma kararının, görevli mahkemede tekrarlanmasının zorunlu olmadığı…

CMK’nun 7. maddesine göre görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunlu ise de…

Süre tutum dilekçesi verildikten sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olmasına rağmen 7 günlük süre içerisinde gerekçeli temyiz dilekçesinin verilmemesi halinde temyiz talebinin reddi gerekir.

Süre tutum dilekçesi verildikten sonra  gerekçeli kararın  tebliğ edilmiş olmasına rağmen CMK’nın 295. maddesinde öngörülen 7 günlük süre içerisinde gerekçeli temyiz dilekçesinin verilmemiş olması halinde temyiz sebebinin belirtilmemesi nedeniyle temyiz talebinin  reddi gerekir.

Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Ayıp oranında satış bedelinden indirim talebi

Ayıplı Araç Satışı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Ayıp oranında satış bedelinden indirim talebi

Sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebileceğinden boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka için diğer eşin taşınmazları üzerine tedbir konulamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir (HMK m. 389/1).
✏️ Boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa dava konusu olmayan ve eş üzerine kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerine tedbir konulamaz.

Tasarrufun İptali Davası-Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

TMK’nın 676. maddesi uyarınca terekeye tabi taşınmazların yazılı olmak koşuluyla mirasçılar arasında taksimi geçerli olup, taksimin geçerli olması için tüm mirasçılar arasında eşit bir paylaşım gerekli değildir.