Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

…… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA

                           SUNULMAK ÜZERE

   …….2. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Dosya No            : …..2. İdare Mahkemesi 2021/…….. E.

 

İtiraz Eden

(Davacı)             : ………….. (TC.Kimlik No:………)

 

Vekilleri             :Av. ………………..

                            (Adres antette)

 

Davalı                : ……… Valiliği

 

 

Konu                 : ……. 2. İdare Mahkemesince Verilen ………. Tarih  2020/….. E. Sayılı Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararının Kaldırılarak Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilmesi İstemi.

 

 

Açıklamalar        :

         Müvekkil davacıya 25.07.2021 tarihli ……………İl Sağlık Müdürlüğü’ nce tebliğ edilen ………….. sayılı yazı ile kendisinin aynı zamanda sahibi olduğu işitme cihazı satıcı sorumlu müdürlüğü şartlarını yapılan inceleme neticesinde taşımadığı gerekçesiyle kendisinin 30 iş günü içerisinde sorumlu müdür ataması yapmasını yapmadığı takdirde merkez ruhsatının iptal edileceği ihtaren bildirilmiş ve bu süre sonunda da müvekkilin ruhsatı iptal edilerek tüm faaliyetleri durdurulmuş ve iş yeri kapatılmıştır.

Aynı mağduriyeti yaşayıp idareye yürütmenin durdurulması talepli dava açmış diğer tüm mağdurların talepleri kabul edilmiş olmasına rağmen tarafımızca yapılan talebin reddedilmiş olması tarafımızca anlaşılamamıştır. Aynı mağduriyete ilişkin ……….İdare Mahkemesi’nin 2020/….. Es. sayılı dosyasından vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Ekte  sunduğumuz kararda görüleceği üzere ‘‘ Dava konusu işlemin sorumlu müdür belgesinin iptaline ilişkin olması ve bu haliyle ilgili müessesenin kapatılması sonucunu doğurması karşısında uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup………… yürütmenin durdurulmasına’’ gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

 

Müvekkilime uygulanan ruhsat iptali  işleminde davalı idare tarafından objektif, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun davranılmamış, idare hukukunun temel kavramlarından olan kazanılmış hak kavramı göz ardı edilerek hukuka aykırı bir şekilde tamamen keyfi nitelikte işlem yapılmıştır. Söz konusu idari işlem ; mevcut olması gereken zorunlu unsurlar bakımından sakattır. Söz konusu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olduğuna dair dava dilekçemizde tarafımızca ayrıntılı açıklama yapılmasına rağmen ……….. 2. İdare Mahkemesi 10.09.2020 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmiştir. Müvekkilimizin işyeri hukuka açıkça aykırı bir idari işlemle kapatılmış olmasına rağmen Sayın Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmesi telafisi imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.

 

AÇIKLANAN NEDENLERLE DAVALI IDARENIN IŞLEMI YETKI, ŞEKIL, SEBEP, KONU VE MAKSAT YÖNELERIYLE AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLDUĞU AÇIK OLMAKLA TELAFISI GÜÇ VE IMKANSIZ ZARARLARIN DOĞUMUNA NEDEN OLMUŞ VE HALA DA DOĞUMUNA NEDEN OLMAKTADIR. İDARİ YARGIDA UYGULAMADA BÜTÜN İŞYERİ KAPATMALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLİRKEN TARAFIMIZCA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ ANLAŞILAMAMIŞTIR. MÜVEKKİLİMİZİN İŞ YERİ DAVALI İDARE TARAFINDAN KAPATILMIŞTIR VE MÜVEKKİL TARAFINDAN 3. KIŞILERLE YAPILAN İŞ VE SÖZLEŞMELER MEVCUT OLUP IŞ BU SÖZLEŞMELERIN BIR KISMI IPTAL EDILMIŞ DIĞER KALAN SÖZLEŞMELERINDE IPTALI SÖZ KONUSU OLACAĞINDAN MÜVEKKILIMIZ AÇISINDAN TELAFISI IMKANSIZ ZARARLAR DOĞURMUŞ VE DOĞACAĞI MUHAKKAK OLDUĞUNDAN SAYIN MAHKEMENIZ TARAFINDAN IVEDILIKLI OLARAK YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZİN REDDİ KARARININ KALDIRILARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ İÇİN İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

 

 

Hukuki Nedenler : 2577 S. K. m. 27, ve ilgili mevzuat.

 

Hukuki Deliller   : Her türlü yasal delil.

 

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddi Kararının kaldırılarak Yürütmenin Durdurulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idareye yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  20.09.2021

   Davacı Vekili

Av. …………..

 

EK:…….İdare Mahkemesi’nin

2020/………… Es. sayılı kararı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir