Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler haczedilemez.

Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler haczedilemez.

  • ÖZET;
  • 4857 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemeyeceği
  • fakat ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü olmadığı,
  • ayrıca 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise; “Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği …’ ilkeleri gereği, mahkemece, maaş dışındaki kesintilerin niteliğinin belirlenmesi suretiyle incelenerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmaması nedeniyle, anılan mahkeme kararının bozulması cihetine gidilmiştir.
  • Şikayetin kabulü ile 06.06.2018 tarihli haciz yazısının iptaline, B
  • Borçlunun fazla mesai ile hafta ve genel tatil ücretleri haczedilebilir mi?
  • borçlunun fazla mesai, evlilik,çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ve bunun gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki haczin kaldırılmasına, borçlunun maaş ve ücretinin ¼ ünün haczinin baki kalmasına karar verildiği görülmektedir.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         

2021/1664 E.  ,  2021/2681 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, maaşının 1/4’ünün yanında fazla mesai, döner sermaye, yazılı olmayan ücret ve ek ödemlerinin de haczedildiğini ileri sürerek, maaşı dışında diğer ödemeler için yapılan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece ilk olarak, borçlunun maaş ve ücretinin ¼‘ünün haczedildiği, işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, anılan kararın borçlu tarafından istinafı üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddolunduğu, kararın borçlu tarafından temyizi üzerine ise Dairemizce; “Somut olayda, her ne kadar icra müdürlüğünce, 06/06/2018 tarihli tensip kararı ile borçlunun almakta olduğu maaş ve ücretinin 1/4’ünün haczine karar verilmiş ise de, aynı tarihli … Devlet Hastanesine yazılan müzekkerede “….maaş veya döner sermaye, mesai gibi burada yazılı olmayan ücret ve ek ödemeler toplamı üzerinden maaş ve ücretinin 1/4’ünün….haczine karar verilmiştir…” şeklinde tensip kararına aykırı haciz yazısı yazıldığı, o halde mahkemece, maaş dışındaki kesintilerin niteliği belirlenerek, yukarıdaki ilkelere göre değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisinin isabetsiz olduğundan” bahisle bozulduğu, bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sonucunda mahkemece; şikayetin kabulü ile 06.06.2018 tarihli haciz yazısının iptaline, borçlunun fazla mesai, evlilik,çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri ve bunun gibi esas ücrete munzam tediyeler üzerindeki haczin kaldırılmasına, borçlunun maaş ve ücretinin ¼ ünün haczinin baki kalmasına karar verildiği görülmektedir.
Bilindiği üzere; Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar verildiği takdirde, mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Mahkeme bozma kararına uygun yeni bir karar vermek zorundadır. Çünkü bozmaya uyma kararı ile bozma yararına olan taraf açısından usule ilişkin kazanılmış hak doğmuş olur.
Somut olayda, mahkemece; Dairemizin bozmaya ilişkin ilamına uyulmasına karar verildiği, bu hususta … Devlet Hastanesi’ne yazı yazılarak borçlunun maaş ve ücretlerinin haczi yazısının ne şekilde uygulandığı hususu sorulduğu, fakat gelen 09.09.2020 havale tarihli cevabi yazının, Bozma ilamında ifade olunan ‘4857 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretin 1/4’ünden fazlası haczedilemeyeceği fakat
ikramiye, toplu sözleşme farkı ve nema da ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü olmadığı, ayrıca 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise; “Fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği …’ ilkeleri gereği, mahkemece, maaş dışındaki kesintilerin niteliğinin belirlenmesi suretiyle incelenerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmaması nedeniyle, anılan mahkeme kararının bozulması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 10/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir