Alacaklı vekili dilerse UYAP sistemi üzerinden sorguladıktan sonra tespit ettiği mal, hak ve alacağın haczini isteyebilir, dilerse de icra müdürlüğünce sorgulama yapılarak tespit edilen mal, hak ve alacağın haczedilmesini isteyebilir.

Alacaklı vekili dilerse UYAP sistemi üzerinden sorguladıktan sonra tespit ettiği mal, hak ve alacağın haczini isteyebilir, dilerse de icra müdürlüğünce sorgulama yapılarak tespit edilen mal, hak ve alacağın haczedilmesini isteyebilir.

Sanığın kamuya açık alanda mağduru ısrarla takip edip, onun bilgisi dışında görüntülerini video olarak kaydettiği olayda; görüntünün kaydı yoluyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşmuştur ve telefonun müsaderesi de yerindedir.

Mağdurun özel yaşam alanına ilişkin görüntülerini rızası dışında kaydeden sanık hakkında, TCK’nın 134/1. madde ve fıkrasında tanımlanan görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet hükmü kurulmasına ve suçun işlenmesinde kullanılan sanığa ait bir adet cep telefonunun TCK’nın 54/1. madde ve fıkrası gereğince müsaderesine dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Aldatıldığını düşünen sanığın eşine ait cep telefonuna gizlice yüklediği casus program aracılığıyla eşi ile eşinin kardeşinin yaptığı telefon görüşmelerini kayıt altına alması suç mu?

Sanığın, kendisine ve aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırı altında ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlayıp, boşanma davasına sunarak, aile içi geçimsizliğin kaynağının, katılanın ablasının yani eşinin güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davranmaması nedeniyle sanık hakkında CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekir.

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat isteminde maluliyet oranı hesaplamalarında hangi yönetmeliğin esas alınması gerekir?

Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat isteminde maluliyet oranı hesaplamalarında hangi yönetmeliğin esas alınması gerekir
?

Güvence Hesabı trafik kazalarında zarar gören üçüncü kişilere ödediği tazminatı zarardan sorumlu olan gerçek kişi sürücü ya da işletene rücu etmesi halinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Güvence Hesabı zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu trafik kazalarında zarar gören üçüncü kişilere ödediği tazminatı Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan hallerde zarardan sorumlu olan gerçek kişi sürücü ya da işleten davalıya rücu etmektedir.

TTK nun 4/1 maddesinde belirtilen her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili nispi dava söz konusu değildir. Davalılar gerçek kişi olup uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmaktadır.

Bu durumda uyuşmazlığın genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Zamanaşımı def’i cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla ileri sürülebilir mi?

Zamanaşımı def’inin cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla ileri sürülmesi de mümkündür.

Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından süresinde itiraz edilmesi üzerine aynı kişiye ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen birinci haciz ihbarnamesi, borçlunun üçüncü kişideki alacağının kendisine tebliğ edildiği an itibariyle hüküm ifade eder. Borçlunun tebliğ tarihi itibariyle 3. kişi nezdindeki alacağının sonraki günlerde tahakkuk etme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesinden sonra alacaklı tarafça üçüncü kişiye yeniden birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

İpotekli taşınmazı takipten evvel satın alan yeni malike icra emri gönderilmemesi ve dolayısı ile taşınmazın yeni malikine itiraz ve defilerini ileri sürme hakkı verilmemesi yasaya aykırıdır.

İpotek veren üçüncü kişi ile asıl borçlu arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan bu husus, mahkemece re’sen göz önünde bulundurulmalıdır. İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye kıymet takdir raporu ve satış ilanının tebliğ edilmesi usulsüz olan icra takibini usulüne uygun hale getirmez.