Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından süresinde itiraz edilmesi üzerine aynı kişiye ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?

Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından süresinde itiraz edilmesi üzerine aynı kişiye ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilebilir mi?

✏️ Somut olayda, üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından süresinde itiraz edildiği, icra müdürlüğünün ise talep üzerine ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine karar verildiği, bu hali ile 11.08.2016 tarihli icra müdürlüğü kararında yasaya uymayan bir yön bulunmadığı anlaşılmakla, şikayetin reddi gerekirken ilk derece mahkemesince yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
  • İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen birinci haciz ihbarnamesi, borçlunun üçüncü kişideki alacağının kendisine tebliğ edildiği an itibariyle hüküm ifade eder. Borçlunun tebliğ tarihi itibariyle 3. kişi nezdindeki alacağının sonraki günlerde tahakkuk etme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesinden sonra alacaklı tarafça üçüncü kişiye yeniden birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Yeniden birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesi ise üçüncü kişiye yeni bir itiraz hakkı sağlar.

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         

2021/3494 E.  ,  2021/8166 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan bonoyo dayalı kambiyo takibinde, şikayetçi üçüncü kişi icra mahkemesine başvurusunda, borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczinin talebi üzerine tarafına 18.07.2016 tarihli birinci haciz ihbarnamesi gönderildiğini, haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ederek borçlunun davacı üçüncü kişi şirket nezdinde hak ve alacağının olmadığını bildirdiğini, daha sonra alacaklı tarafından kamuyu aydınlatma platformundaki kayıtlara dayanarak 11.08.2016 tarihinde ikinci kez birinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesine karar verildiğini, gönderilen birinci haciz ihbarnamesine yine süresinde itiraz edildiğini, kamuyu aydınlatma platformunda geçen kayıtların ilk gönderilen haciz ihbarnamesi tarihinden önce de var olduğunu ve ayrı bir karar verilmesini gerektirecek bir gelişmenin bulunmadığını, haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişinin ödemesi gereken senetlere haciz konulduğunu ileri sürerek 11.08.2016 tarihli ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine ilişkin müdürlük kararının iptalinin talep edildiği, ilk derece mahkemesince, şikayetçinin borçluya verdiği 4 adet senet cirosu kabil senetlerden olduğundan İİK’nun 89. maddesi uyarınca haczinin mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulü ile 11.08.2016 tarihli müdürlük kararının iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmüştür.
İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen birinci haciz ihbarnamesi, borçlunun üçüncü kişideki alacağının kendisine tebliğ edildiği an itibariyle hüküm ifade eder. Borçlunun tebliğ tarihi itibariyle 3. kişi nezdindeki alacağının sonraki günlerde tahakkuk etme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesinden sonra alacaklı tarafça üçüncü kişiye yeniden birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Yeniden birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesi ise üçüncü kişiye yeni bir itiraz hakkı sağlar.
Somut olayda, üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından süresinde itiraz edildiği, icra müdürlüğünün ise talep üzerine ikinci kez birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesine karar verildiği, bu hali ile 11.08.2016 tarihli icra müdürlüğü kararında yasaya uymayan bir yön bulunmadığı anlaşılmakla, şikayetin reddi gerekirken ilk derece mahkemesince yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2021 tarih ve 2020/2610 E. – 2021/221 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.04.2018 tarih ve 2016/1103 E. – 2018/498 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir