Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Güvence Hesabı-Maddi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle

Güvence Hesabı-Maddi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle

                                                     İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR.

 

    ………….NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                        

Davacı               : ……….. – T.C.: ……….

                     Adr: ……….

 

Vekili                   : Av. ………

 

Davalılar            : 1-) ………… – T.C.: ………..(Araç sürücüsü)

  Adr: ……..

  2-) …………… – T.C.: 2……….(Araç İşleteni)

                              Adr: ………………

                                3-) Güvence Hesabı

Adr: …………

 

Dava Konusu        : 1) Trafik Kazasında bedensel zarar nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek(fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere), davalı sürücü ………….. ve işleten ………. yönünden olay tarihinden; Güvence Hesabı yönünden sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan tahsiline;

                           2) Ayrıca 10.000,00 TL, manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sürücü ……… ………… ve araç işleteni ……… müşterek ve müteselsilen tahsiline,

 

                          3) Hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalı araç sürücüsü …………… ve işleten …….. tüm taşınır ve taşınmazlarına kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına karar verilmesinin istem ve arzıdır.

 

Harca Esas Değer: Cismani zararlardan kaynaklanan: 300,00-TL (Maddi Tazminat için), 10.000,00-TL (Manevi Tazminat için) olmak üzere TOPLAM:10.300,00-TL

 

AÇIKLAMALAR     :

 

1-Kazanın Oluş Şekli

……. günü müvekkil ……….. sevk ve idaresindeki ………….. plaka sayılı araç ……. ili istikametinden A…………. ili istikametine seyri sırasında aynı yönde seyreden ………… adına kayıtlı …………. sevk ve idaresindeki tescilsiz …………. Cat Lodar marka …………. şase ve ………… motor numaralı iş makinasına çarpması sonucu ……….. plakalı araç sürücüsü müvekkil …………… yaralandığı trafik kazası meydana gelmiştir.(Kaza Tespit Tutanağı(EK-1), .…… Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/……. soruşturma numaralı dosyası(EK-2))

 

 2-Kusur:

Olay yerinde düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına göre; kendi sevk ve idaresindeki ………. Cat Lodar marka iş makinası kullanan …………… 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d ve 30/1-aMaddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu bulunmuştur. ……………..plakalı aracı kullanan müvekkil …………., ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-cMaddesini ihlal ettiğinden bahisle kusurlubulunmuştur. Her ne kadar olay yerinde kolluk görevlilerince tutulan kaza tespit tutanağında davacı müvekkile de kusur atfedilmiş olsa da; Sayın Mahkemenizce yaptırılacak olan kusur bilirkişi incelemesi sonucunda müvekkilin kusurunun olmadığı, davalı sürücünün %100 kusurlu olduğu görülecektir. Müvekkilin kazanın gerçekleşmesinde herhangi bir kusuru bulunmayıp davalı karşı taraf kazaya tam(%100) kusurlu hareketi ile sebebiyet vermiştir. (Kusur Bilirkişi İncelemesi Raporu, ……………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/…… soruşturma numaralı dosyası ve Tanık Anlatımları)    

3-Davacı Hakkında Bilgiler:

Davacı müvekkil ……………, .………’d.lu olup kaza tarihinde 75 yaşındaydı. (Nüfus Kayıtları)

  

4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği:

a- Müvekkil, kazanın ardından ………..ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ne kaldırılmıştır. Müvekkil …………. kaburgalarında sağ ve sol kotlarda toplam 5 yerden kırılma, sternum kırığı oluşmuş, kaburgasındaki kırıklar akciğerlerinde difüzyona neden olmuştur. Müvekkil Göğüs Cerrahisi Servisinde 7 gün boyunca ağır bir tedavi süreci geçirmiştir. Müvekkil halen nefes alıp vermekte zorlanmaktadır.

 b- Davacı Müvekkil, kazanın ardından………….. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edildiği süre boyunca çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmüştür. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Davacı hastaneden taburcu olduktan sonra da düzenli şekilde hastane kontrolüne gitmiştir. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderleri hesaplanırken bu kontrol dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalı tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir.

Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek uzman hekimler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.

c- Davacı müvekkil iyileşme süresince bakıma muhtaç olacağından, Uzman Hekim marifetiyle davacı müvekkilin iyileşme süresinde bir başkasının yardımına ne kadar süre ile muhtaç olacaklarının belirlenmesi ve bu belirlenen bakıma muhtaçlık süreleri nazara alınarak, asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı hususları Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu)

5- Manevi Tazminat Talebimiz:

Borçlar Kanunu’nun 56.maddesinde yer alan “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.” hükmü manevi tazminat hakkını düzenlemektedir. Somut olayda ağır yaralanan, daha sonra uzun bir süre hastanede tedavi gören ve neticede hayatı boyunca fiziksel faaliyetlerinde önemli ölçüde aksama yaşamaya maruz kalan davacının hissettiği endişe ve üzüntünün madde kapsamında yer alan manevi zarar unsurlarından olduğu açıkça görülmektedir. Müvekkilin kaburgasında kırılmalar meydana gelmiş buna bağlı olarak bedensel engeller oluşmuş nefes almakta dahi zorlanmaktadır.

Bu nedenle trafik kazasının ve yüksek oranda kalıcı sakatlığın davacının üzerinde yarattığı ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar; davacının halen ve bundan böyle yaşam süresinin sonuna kadar yoksun kalacağı olanakların davacının üzerinde bırakacağı olumsuz psikolojik etki birlikte gözetilerek; 10.000,00 TL, manevi tazminatın davalı araç sürücüsü ……………… ve araç işleteni …………… olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müşterek ve müteselsil olarak tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.   

 

7- Güvence Hesabı’nın Maddi Tazminat Sorumluluğu:

Kazaya karışan davalı sürücü …………. sevk ve idaresindeki tescilsiz …………. Lodar marka ………..şase ve ………….. motor numaralı iş makinası, kaza tarihi itibariyle geçerli trafik sigortası bulunmadığından GÜVENCE HESABI’nın sorumluluğu bulunmaktadır.

Tarafımızca dava açılmadan önce davalı Güvence Hesabına .…….. tarihinde yazılı dilekçe ile başvuru yapılmıştır(EK-4).

Davalı Güvence Hesabı açısından temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiz istenmiştir.

Bu nedenlerden ötürü sayın mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

 

 

Yasal Nedenler      : 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. ve diğer ilgili mevzuat Hükümleri.

 

Deliller                :

  1. Kaza Tespit tutanağı, belgeler vs.(EK-1),
  2. …………..Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/…. soruşturma numaralı dosyasının celbi talep olunur(EK-2)

3- Tarafımızca ……………. tarihinde Güvence Hesabına yapılan yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi-tebliğ makbuzu.(EK-3),

4- ………T.C.Kimlik No’lu ……………… ait hasta takip dosyası ve tabela kağıtları, röntgen, film ve grafilerinin gönderilmesi için ………………..ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NE yazılacak müzekkere,

      5- Müvekkil …………. ve tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması

6- Davacı …………… ………………….. Üniversitesi ……….. Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı veya Adli Tıp Kurumu ………….. Şube Müdürlüğü ya da Adli Tıp Kurumu’na sevki ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,

7- Kusur tespiti için bilirkişi incelemesi,

8- Maddi zararların hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu alınması,

9- Tanık beyanları, Yargıtay Kararları, Yemin, İsticvap, Her türlü yasal ve takdiri delil.

   

Sonuç ve İstem    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Haklı davamızın kabulü ile,
  • Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
  • Öncelikle hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalı araç sürücüsü ……….. ve işleten …………. tüm taşınır ve taşınmazlarına kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına,
  • Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek, davacı lehine şimdilik 100,00-TL geçici işgöremezlik, 100,00-TL sürekli işgöremezlik, 100,00-TL tedavi ve bakım giderleri olmak üzere toplam 300,00-TL maddi tazminatın işleten ………….. ve sürücü ……………….yönünden olay tarihinden; Güvence Hesabı yönünden temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte müşterek ve müteselsil olarak davalılardan tahsiline,
  • 10.000,00 TL manevi tazminatın davalı işleten …………… ve sürücü ……………….olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız. 28.12.2021

    Davacı ………

                                                                                  Vekili

    Av. …………..

 

 

 

EKLER:

1) Kaza tespit tutanağı(EK-1),

2) ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/…… soruşturma numaralı dosyası(EK-2),

3)Tarafımızca ……………… tarihinde Güvence Hesabına yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi-tebliğ makbuzu(EK-3),

4) Davacıya Ait Bir Takım Hastane Raporları ve Belgeler (EK-4),

5-) Davalılar için 4 nüsha dava dilekçesi ve ekleri fazlası,

6-) OnanmışVekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir