…………. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No            : 2022/………. E.

Delillerini

Sunan (Davacı)     :…………….

                                            

Vekilleri               :Av. …………

 

Davalı                   : 1-)……………

                                2-)…………………. Sigorta A.Ş:

 

Konu                  :Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

 

Açıklamalar        :

         Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamındaki delillerimizi ……………. tevzi tarihli dava dilekçemizde belirtmiştik. Tanık delili için tanıkların ayrıntılı bilgilerini Sayın Mahkemenize sunuyoruz.

DELİLLERİMİZ:

1-Kaza tutanakları, Belgeler vs.

2-…………..Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/……… Sor.& 2022/…….. K. Numaralı Dosyası

3-……….. p.s.’lı …….. Bitiş Tarihli ve ………..poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri

4- ……..  T.C.Kimlik No’lu …………..’e ait hasta takip dosyası, tabela kağıtları, röntgen, film ve grafilerinin gönderilmesi  için  ………… ÜNİVERSİTESİ .………. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ne yazılacak müzekkere,

5- Davacı ……….’ün  ………….. Üniversitesi …………… Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı veya Adli Tıp Kurumu ………….Şube Müdürlüğü ya da Adli Tıp Kurumu’na sevk ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,

6- Müvekkil …………..’ün Nüfus Kayıt Örneği,   

7- Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının araştırılması,

8- Tarafımızca ………… tarihinde sigorta şirketine yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi makbuzu

9-Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi,

10- Maddi Zararların Hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu Alınması,

11- Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,

12- Tanık listesi

13- Her türlü yasal ve takdiri delil.

TANIKLARIMIZ  

Dinlenmesini talep etmiş olduğumuz tanıklarımız, davalı ……………’ın idaresindeki aracın çok süratli bir şekilde seyrettiğine, yüksek hızla hiç fren yapmadan müvekkile çarptığı hususuna ve kazanın oluş şekline ilişkin tanıklık edeceklerdir.        

a)…………… (T.C.Kimlik No:…………….)

Adr: ………….

 

b)………….. (T.C.Kimlik No:………………)

Adr: ………………….

 

Sonuç ve İstem    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizin dosyaya kabulü ile,
  • Bildirdiğimiz ve başka yerden celbi gereken delillerimizin ilgili yerlerden celbine,
  • İsim ve adresleri bildirilen tanıkların Sayın Mahkemenizce dinlenilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 08.05.2022

                                                                     Davacı Vekilleri

                                 

  Av. ………………..

 

 

Bir Cevap Yazın