Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği (Senet)

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği (Senet)

……….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

Davacı : ……………. (TC Kimlik No:……………….
Adr: .
Vekilleri : Av. .
(Adres antette)

Davalı :1-……………….(TC:…………)
Adres:
2-……………(TC:…………)
Adres:

Konu : ………. vade tarihli ve ……000,00-TL bedelli bono dolayısıyla, borçlu olmadığımızın tespiti ve söz konusu senet dayanak gösterilerek başlatılan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ……… İcra Müdürlüğü 2019/…………. Es. Sayılı icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1-Müvekkilimiz ile davalılardan ………. /……… Aile Mahkemesinin …….. tarihli, 2018/…………E. ve 2018/………..K. no’lu boşanma davası sonucunda anlaşmalı olarak boşanmışlardır. (…………. Aile Mahkemesinin 2012/………….E. sayılı dosyası)
2-Anlaşmalı Boşanmanın esasına dayanak teşkil eden ……………. tarihli protokolde müvekkilin, davalılardan ………………… a 00.000,00-TL. Maddi tazminat ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Mevcut protokol gereğince 00.000,00-TL. Peşin, 00.000,00-TL. için …………….. vade tarihli ve kalan 00.000,00-TL. için de ……………… vade tarihli senet düzenlenerek müvekkilimizce, davalılardan ………………’ ye verilmiştir.(EK-1) (……….. Aile Mahkemesi 2018/…………… E. sayılı dosya içeriği ve Tanık Anlatımları)
3-……………… Ödeme Tarihli ve 00.000,00-TL. bedelli senedin ödeme günü geldiğinde, müvekkil davalı ………….ye ödeme yapmak için nafaka ödemesinin düzenli olarak yapıldığı davalı …………….’nin banka hesabına para yatırmak istemiş fakat ilgili bankaya gittiğinde söz konusu hesabın …………. tarihinde kapatıldığını görmüştür. Bunun üzerine müvekkil davalı ……………….. a ilgili banka hesabının kapanmış olduğunu cep telefonu ile mesaj atmıştır. …………….da söz konusu senedi kullandığını, bir müteahhitte olduğunu ve ona ödeme yapması gerektiğini belirterek ödemeyi kabul etmemiştir. ………….. tarihinde fayans işleri ile iştigal eden ve müvekkilimizin tanımadığı dava dışı ………….. isimli şahıs, müvekkilimizi arayarak senedin kendisine geçtiğini ve de ödemenin kendisine yapılması gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz ilgili şahsın ………… adresindeki işyerine ödeme yapmak üzere arkadaşı …………… ile birlikte gitmiştir. Müvekkilin parayı ödemeye geldiğini söylemesi üzerine ……………….. isimli şahıs senedin kendisinde olmadığını, iade ettiğini ve bu nedenle ödemeyi alamayacağını beyan etmiştir.
4- Söz konusu bonoyu iyi niyetli olarak ödemek isteyen ancak davalılardan ……..’ nin ödemeyi kabul etmemesi nedeniyle bono bedelini ödeyecek yer bulamayan müvekkil, ……………… tarihinde ödeme yerinin belirlenmesi talebiyle …………….. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmuştur ve buna ilişkin …………. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/…………… D. İş sayılı kararı dilekçemiz ekinde sunulmuştur.(EK-2)
5- …………… Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/………………D. İş sayılı kararı doğrultusunda hareket eden müvekkil K…………….’ da bulunan bankaları tek tek dolaşarak …………….. a ait bir banka hesabı aramış ve en son ………….. Bankası’nda davalıya ait bir banka hesabı bularak …………… tarihinde davalı ……………. ın hesabına 00.000,00-TL yatırmıştır. Buna ilişkin banka dekontu dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Ödeme nedeniyle Müvekkilimizin herhangi bir borcu kalmadığından, müvekkil aleyhine yapılan icra takibi kötü niyetli, haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. (Ek-3)
6- Müvekkilin davalı ………………… ın hesabına para yatırdığı tarih olan …………….. tarihinde, müvekkil aleyhine dava konusu olan bononun davalı ……………….. e ciro edilmesi suretiyle …………….. İcra Müdürlüğü 2019/……………Es. Sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu icra takibi müvekkili sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla açılmıştır ve söz konusu senedin hamili kötüniyetlidir. Şöyle ki;
• ……………. İcra Müdürlüğü 2019/……………… Es. Sayılı dosyasına dayanak teşkil eden ……………….. vade tarihli bono üzerinde tahrifat yapılmıştır. Söz konusu bono düzenlenirken TTK md. 776’ da belirtilen zorunlu şekil şartlarına uyulmamıştır. Şöyle ki bononun tahrifat yapılmayan ilk şeklinde gerek keşide yeri ve ödeme yeri gerekse de müvekkilin adresi yer almamaktadır. Dolayısıyla kanunun saydığı zorunlu unsurları taşımayan söz konusu kağıt bono vasfı taşımamaktadır.(Ek-1)
• ………… İcra Müdürlüğü 2019/…………… Es. Sayılı dosyası ile sunulan bonoda ise yukarıda saymış olduğumuz eksiklikler sonradan kötü niyetli davalı ……………….. tarafından, bono üzerine yazılmak suretiyle tamamlanmış ve geçerli bir bono oluşturulmak istenmiştir. (Ek-4)
• Söz konusu icra takibi müvekkili sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla açılmıştır ve söz konusu bononun hamili kötüniyetlidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki ……….. Aile Mahkemesinin 2018/………….E. sayılı boşanma davasında davalı ………… ın vekilliğini yapan avukat ile ……………. İcra Müdürlüğü 2019/………….Es. Sayılı dosyasında söz konusu bononun hamili olan davalı ……………. in avukatı aynıdır. Her iki dosyanın avukatı da Av. …………….. dir. Anlaşmalı boşanma davasında ………….. ın vekilliğini yapan avukat ile anlaşmalı boşanma sonucunda oluşturulmuş bir bononun sonradan ciro yoluyla alacaklısı haline gelen ………… in her ikisinin de avukatının Av. …………. olması davalı ………… kötü niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca müvekkil tarafından yapılan harici araştırmalar sonucu söz konusu bononun ciro yoluyla eline geçtiği ………….. in Av. ………………’ in kardeşi olduğu ve daha önceden yanında icra takip elemanı olarak çalıştığı bilgisine ulaşmıştır. Nitekim davalı ………….tarafından, söz konusu bononun cirantası olan …………………. a yönelik takip yapılabilmesi için keşideci müvekkile herhangi bir protesto da çekilmemiştir. Protestonun çekilmemiş olması da davalı ………………..’ün kötü niyetli olarak hareket ettiğini açıkça göstermektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davalıların müvekkili sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla kötüniyetli olarak hareket ettikleri açıktır. 7- İşlenen suçla ilgili olarak ayrıca ……………..Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulacaktır. 8- …………….. İcra Müdürlüğü 2019/………. Es. Sayılı dosyası kapsamında haksız hukuki dayanaktan yoksun bir icra takibi ile müvekkilimizin işyerine hacze gidilmiş ve menkul malları haczedilerek mağduriyetine neden olunmuştur. Ayrıca haciz mahallinde Av. ………….. tarafından müvekkile eski eşi ……………. dan hiçbir talebi olmadığı, kendisini her açıdan ibra ettiği ve hukuki haklarını kullanmayacağı yönünde bir kağıt imzalatılmak istenmiş ve bu durum haciz yapılmamasının şartı olarak öne sürülmüştür. Müvekkilin kabul etmemesi üzerine de müvekkilin işyerinde haciz yapılmıştır.(EK-5) 9- Müvekkil, diş deposu işletmeciliği yapan saygın bir işadamıdır. Bilindiği üzere piyasada güvene dayalı hizmet sektörü olarak bilinmektedir. Müvekkilimizin aleyhine icra takibine devam edilmesi ve bu durumun müşteriler arasında duyulması büyük güvensizlik duygusuna sebep olacaktır. 10- Bu tür kötü bir reklam müvekkilimizin ticari geleceğini olumsuz şekilde etkileyebileceğinden Müvekkilimizin sonradan haklı çıkma ihtimali de göz önüne alınarak teminat karşılığında icra takibinin durdurulması ve Müvekkilimizin borçlu olmadığının tespiti açısından iş bu menfi(olumsuz) tespit davasını açma zarureti hasıl olmuştur.

Yasal Nedenler : HMK, BK. Ve İlgili Mevzuat

Kanıtlar :
1-)……….. vade tarihli ve …….000,00-TL. bedelli bono
2-) ……… Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/……… D. İş sayılı kararı
3-) ………….. tarihli banka dekontu
4-) Üzerinde tahrifat yapılan bono fotokopisi
5-) ………… tarihli haciz tutanağı ve müvekkile imzalatılmak istenen yazı
6-) …….. İcra Müdürlüğü 2019/………Es. Sayılı icra dosyası
7-) Savcılığa yapılacak müracaat dosyası
8-)Tanıklar:
a)…………….. T.C.Kimlik No:………………
Adres: . …………………
b)……………………
Adres: .

Banka Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, İsticvap, Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durum Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

İstem sonucu :
Arz edilen nedenlerle icra takibine konan senet nedeniyle davalılara borçlu olmadığımızın tespitine ve senetin iptaline, teminat karşılığında dava neticesinde müvekkilimizin mağdur olmaması açısından, icra dosyasına yatıracağımız paraların alacaklı davalılar tarafından çekilmemesi, dosyanın üçüncü şahıslara temlik edilmemesi ve de dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, haksız ve kötüniyetli aleyhimize takip yapıldığından %40’tan aşağı olmamak üzere lehimize tazminata hükmedilmesine, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz.26.03.2020 Davacı Vekili:

EKLER:
1-)……… vade tarihli ve
……000,00-TL. bedelli bono
2-) ……… Sulh Hukuk Mahkemesi
2019/…….D. İş sayılı kararı
3-) ………… tarihli banka dekontu
4-) Üzerinde tahrifat yapılan bono fotokopisi
5-)……….. tarihli haciz tutanağı
ve müvekkile imzalatılmak istenen yazı
6-)Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir