……… NÖBETCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek Üzere
………. NÖBETCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : …… TC No:
Adres

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:01.02.2021

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:23.03.2021

İTİRAZ KONUSU : ….

Trafik denetleme şube müdürlüğü, KGM 3. Bölge amirliği`nin 01.02.2021 tarih …… seri, ……….. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- ……….. tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 65/4 maddesi hükmüne istinaden “Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 01.02.2021 tarihli, toplam 2.452,00 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip23.03.2021 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 01.02.2021 tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma 53 gün geçtikten sonra yani 23.03.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 20.03.2021 tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan trafik para cezası tutanağında belirtilen ‘ Kontrol mahallindeki ses ve ışık, işaret ve görevlinin dur ikazına rağmen tartı ve ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere’ suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanakta hernekadar dur ihtarına uyulmadığı söylenmişse de orada herhangi bir işaret bulunmamaktadır.Şoför herhangi bir ikaz görmemiştir.
Şahsıma ait aracı o gün kardeşim kullanmaktaydı. Ben bu aracı aylardır kullanıyorum ve Karayolları Trafik Kanununa göre aracım hususi kamyonet olup tartı ve kontrole girecek araçlardan değildir. Daha önce de kontrol noktalarına girdiğimizde aracıma tartı işlemi yapılmamıştır.
Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,
İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline ve dilekçemin eki’nde sunmuş olduğum ödeme yaptığıma dair dekontta belirtilen 1.839,00 TL ücretin tarafıma iadesinin yapılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 01.04.2021 İTİRAZ EDEN

Ekler
1-) Trafik idari para cezası karar tutanağı
2-) Tebligat tutanağı
3-)Kimlik ve ehliyet fotokopisi
4-) Ruhsat fotokopisi
5-) 30.03.2021 tarihli Ödeme Belgesi