Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kıdem Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

Kıdem Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

KONYA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Davacı : ………….. – T.C. Kimlik No:
Adr: …………
Vekili : Av. ……….
(Adres antettedir.)
Davalı : ………….. Nakliyat Ltd. Şti. – VD. No: ……………
Adr: ……….
Dava Konusu :
İş akdinin kanuna aykırı şekilde davalı tarafından haksız feshinden kaynaklı;
-6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 109 uyarınca, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 000,00-TL Kıdem tazminatı, 000,00-TL ihbar tazminatı ve 000,00-TL yıllık ücretli izin alacağı(alacak kalemlerinin bu kısmı HMK m. 109 kısmi dava olarak talep edilmiştir),
-6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre aldırılacak bilirkişi raporu ile arttırılmak üzere fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik 000,00-TL fazla çalışma ücreti, 000-TL hafta tatili çalışma ücreti ve 000,00-TL ulusal bayram ve genel tatil alacağı (alacak kalemlerinin bu kısmı HMK m. 107 belirsiz alacak olarak talep edilmiştir),
olmak üzere toplam 000,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili isteminden ibarettir.

Harca Esas Değer : 600,00-TL

Açıklamalar :
1- Davacı müvekkil, davalı …….. Nakliyat Ltd. Şti.’ de ………. tarihinden ……………. tarihine kadar kesintisiz olarak uzun yol tır şoförü olarak çalışmıştır(Müvekkile ait SGK sicil Dosyası, İşyeri Özlük Dosyası).
2- Davalı tarafça ……….. 9. Noterliği ……….. tarih ve …………..yevmiye numaralı iş sözleşmesinin feshi ihtarnamesiyle, müvekkilin ………………… tarihlerinde izin almaksızın ve bilgi vermeksizin işe gelmediği iddia edilmiş ve buna dayanarak iş sözleşmesinin devamsızlıktan feshedileceği bildirilmiştir. Ancak bu iddialar tamamen gerçek dışı olup; müvekkilin haklı alacaklarını alabilmesinin önüne geçebilmek adına davalı tarafça yapılmaya çalışılan kötü niyetli bir kanunu dolanma çabasından ibarettir.
Müvekkil daha önce çalıştığı işyeri olan ………… Lojistik firmasına dava açtığı için; davalı tarafça, …………… tarihinde tek taraflı olarak haksız bir şekilde işten çıkarılmıştır. Hatta, davalı tarafça tüm alacaklarını aldığına dair müvekkile zorla ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil imzalamayınca da davalı tarafça işyerinden kovulmuştur. Tüm bu hususlar tarafımızca davalıya gönderilen ……….. Noterliği ………… yevmiye numaralı ………… tarihli ihtarnameye cevabımız ile belirtilmiştir. Müvekkil, davalı işveren tarafından ……………. tarihinde haksız yere ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmıştır. Müvekkil işten çıkarıldığında yukarıda saydığımız kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının hiçbiri davalı şirket tarafından müvekkile ödenmemiştir. (Müvekkile ait SGK sicil Dosyası, İşyeri Özlük Dosyası, Tanık Anlatımları).
3- Müvekkil davalı şirket bünyesinde …………… yılları arasında uzun yol tır şoförü olarak çalışmıştır. Müvekkil işten çıkarıldığı Eylül 2019’da 4.180,00-TL net maaş almaktaydı ve maaşın tamamı müvekkilin banka hesabına yatmaktaydı. Dolayısıyla tüm alacak kalemleri müvekkilin net maaşı 4.180,00-TL kabul edilip; bu durum esas alınarak hesaplanmalıdır( Müvekkile ait banka kayıtları, Yargıtay içtihatları).
4-Müvekkilin iş akdi ………….. tarihinde davalı işveren firma tarafından haksız ve kötü niyetli olarak, ihbar öneli tanınmaksızın feshedilmiştir. Söz konusu fesih, haksız fesihtir ve bu nedenle müvekkile çalışma süresi göz önünde bulundurularak belirlenecek ihbar tazminatı ve çalıştığı süreler zarfını kapsayacak şekilde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
5- Müvekkil, yaptığı işin mahiyeti gereği sürekli fazla mesai yapmıştır; ancak fazla mesaisinin karşılığı ödenmemiştir. Müvekkil uzun yol tır şoförü olarak çalıştığı için ve sürekli yollarda olduğu için 24 saat çalışmıştır. Üstelik işçinin Anayasal bir hakkı olan dinlenme hakkı kendisine verilmemiş ve haftalık izni kullandırılmaksızın haftanın 7 günü de çalıştırılmıştır. Müvekkil yola gitmediği zaman öğle yemeği için mola hakkı bile verilmemiş; diğer çalışanlar gibi müvekkile de yasal öğle arası dinlenme süresi verilmemiş; 15-20 dakika yemek yenip tekrar işe devam edilmiştir. Ayrıca çay molası da verilmemiştir. Bu şartlar altında çalışan müvekkilimizin fazla mesai alacağı hakkı bulunduğu aşikardır(Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları).
6- Yine müvekkil işin mahiyeti gereği genel tatillerde ve ulusal bayramlarda hep çalışmak zorunda kalmıştır. Müvekkile bu duruma ilişkin olarak ulusal bayram ve genel tatil alacağı ödenmemiştir(Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları).
7- Müvekkil, Pazar günü hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, hiç izin kullanmaksızın çalışmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla müvekkilin hafta tatili çalışma ücreti bulunduğu açıkça ortadadır.
8-Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanamamıştır.(Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları).
9- İş sözleşmesi haksız fesih yoluyla feshedilen müvekkilin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi; fazla çalışma ücreti, UBGT alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili çalışma ücreti işveren tarafından ödenmemiş, toplanacak delillere göre müvekkilin; alacak tutarları belirlenerek hüküm altına alınması için iş bu dava açılmıştır.
Tarafımızca dava açılmadan önce dava şartı olan zorunlu arabuluculuğa başvurulmuş; ancak davalı işveren ile anlaşma sağlanamamıştır. Buna ilişkin arabuluculuk son tutanağının aslı ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-1).
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacak kalemleri HMK 109. maddesi gereğince kısmi dava olup, diğer alacaklarımız HMK 107. maddesi gereğince belirsiz alacak davasıdır.

Deliller :
1- Müvekkile ait maaşının yattığı ………….. Bankası A.Ş. ………… Şubesi ………………IBAN numarası bilgilerine haiz banka hesabının ………………… tarihleri arası hesap dökümünün celbini talep etmekteyiz.
2- Arabuluculuk anlaşamama tutanağının aslı(EK-1),
3- Davalı tarafça gönderilen …………. Noterliği …………. tarih ve ………………. yevmiye numaralı ihtarname(EK-2),
4- ………… Noterliği ………. yevmiye numaralı …………….. tarihli ihtarname cevabımız(EK-3),
5- Müvekkile ait SGK sicil dosyası,
6- İşyeri özlük dosyası ve işyeri kayıtları,
7- Bilirkişi incelemesi, Tanık, İsticvap, Yemin ve her türlü yasal ve takdiri delil.
8- TANIKLARIMIZ:
a-) ………… – T.C. Kimlik No: …………….
Adr: …………….
(Davalı şirket bünyesinde müvekkille aynı dönemlerde çalışmış olup; çalışma süresine, genel çalışma koşullarına, müvekkilin aldığı ücretin miktarına, fazla çalışma sürelerine, hafta tatilinde çalışmaya, UBGT alacağına ve işveren tarafıdan işten haksız bir şekilde çıkarılmasına ilişkin tanıklık yapacaktır.)
b-) ……………….. – T.C. Kimlik No: ………….
Adr: ………………………..
(Davalı şirket bünyesinde müvekkille aynı dönemlerde çalışmış olup; çalışma süresine, genel çalışma koşullarına, müvekkilin aldığı ücretin miktarına, fazla çalışma sürelerine, hafta tatilinde çalışmaya, UBGT alacağına ve işveren tarafıdan işten haksız bir şekilde çıkarılmasına ilişkin tanıklık yapacaktır.)(Bu kısım tanık hangi konuda tanıklık yapacak ise ona uygun bir şekilde doldurulmalıdır)

Sonuç ve İstem : Yukarıda izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
-6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 109 uyarınca, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 000,00-TL Kıdem tazminatı, 000,00-TL ihbar tazminatı ve 000,00-TL yıllık ücretli izin alacağı(alacak kalemlerinin bu kısmı HMK m. 109 kısmi dava olarak talep edilmiştir),
-6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre aldırılacak bilirkişi raporu ile arttırılmak üzere fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik 000,00-TL fazla çalışma ücreti, 000-TL hafta tatili çalışma ücreti ve 000,00-TL ulusal bayram ve genel tatil alacağı (alacak kalemlerinin bu kısmı HMK m. 107 belirsiz alacak olarak talep edilmiştir),
olmak üzere toplam 000,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.02.09.2020
Davacı
.
Vekili Av. .

EKLER:
1-) Arabuluculuk tutanaklarının aslı(EK-1),
2-) Davalı tarafça gönderilen …….. Noterliği ……….. tarih ve ………………. yevmiye numaralı ihtarname(EK-2),
3-) …………….. Noterliği …………..yevmiye numaralı ……………….. tarihli ihtarname cevabımız.(EK-3),
4-) Davalı için dava dilekçesi fazlası
5-) Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir