Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İşgücü Kaybı Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

İşgücü Kaybı Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

…………NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Davacı : ………….. – T.C. Kimlik No: …………..
Adr: ………………

Vekili : Av. ……………….
(Adres antette)

Davalı : …………… Sigorta A.Ş.
Adr: ………………………..

Dava Konusu : Trafik Kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) belirlenecek bu miktarın; kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi istemidir.

Harca Esas Değer: Cismani Zararlardan Kaynaklı; 000,00-TL maddi tazminat

AÇIKLAMALAR :
1- Kazanın Oluş Şekli:
…………. günü ………….. sevk ve idaresindeki ……………. plakalı aracı ile …………. Caddesi istikametinden gelip ……… karayolu ……….. istikametine dönüş yapmak için ışıklı kavşağa geldiği esnada kendi aracının ön kısımları ………. karayolunu takiben …………. istikametinden ………….. istikametine seyir halinde olan ………….. adına kayıtlı, ……………. sevk ve idaresindeki …………….. plakalı aracın sağ kısımları ile ön kısımlarına çarpması ve çarpışmanın etkisiyle …………….. plaka sayılı aracın ön kısımlarıyla orta refüje çapması sonucu, müvekkil …………….. yaralandığı trafik kazası meydana gelmiştir. Müvekkil, kazanın ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştır(Kaza Tespit Tutanağı, D………… Sulh Ceza Mahkemesi 2018/………Es.-2019/.……….K. numaralı dosyası, Kusur Bilirkişi İnceleme Raporu )
2- Kusur:
………… Sulh Ceza Mahkemesi 2018/………….. Es.-2019/………. K. numaralı dosyası kapsamında ………… tarihinde alınan bilirkişi raporu ve …………… tarihinde Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’ ndan alınan rapora göre kazanın meydana gelmesine dava dışı araç sürücüsü …………… KTK m.84/1-a ‘‘Araç sürücüleri trafik kazalarında; a) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, hallerinde asli kusurlu sayılırlar’’ ve KTK m. 52/1-a,b ‘‘Sürücüler: a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak, b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak, zorundadırlar.” kurallarını ihlal etmesi sebep olmuştur. Aldırılan bilirkişi raporu ve adli tıp raporundan da açıkça anlaşılacağı üzere …………. plakalı araç sürücüsü ………………. TAM(%100) KUSURLUDUR(Kaza Tespit Tutanağı, D………….. Sulh Ceza Mahkemesi 2018/………..Es.-2019/……….K. numaralı dosyası, Kusur Bilirkişi İncelemesi Raporu)

3- Davacı hakkında bilgiler:
Davacı …………, …………………… doğumlu olup kaza tarihinde 24 yaşındaydı. Müvekkil hastanede temizlik personeli olarak çalışmaktadır. (Nüfus Kayıtları ve SGK kayıtları)
4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği:

a-Müvekkil, kazanın ardından D………… …………. DEVLET HASTANESİ’ne kaldırılmış burada kendisine ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ……….. ÜNİVERSİTESİ …………. MERKEZİ’ nde tedavi altına alınmıştır. Müvekkil SOL FEMUR ŞAFT KIRIĞI NEDENİYLE hastaneye yatırılmış ve ……………… gün boyunca hastanede tedavi görmüştür. MÜVEKKİL HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANMIŞ; MÜVEKKİLİN SOL BACAĞI KIRILMIŞ, SOL BACAĞI DİZ KAPAĞINDAN KALÇASINA KADAR PLATİN TAKILMIŞ, SOL AYAK TARAK KEMİĞİ KIRILMIŞ VİDA ATILMIŞTIR. Hastanede temizlik personeli olarak çalışan ve yaptığı iş gereği sürekli ayakta durması ve hareket halinde olması gereken müvekkil, bacağındaki ve ayak sırtındaki platin ve vidalardan dolayı uzun süreli ayakta duramamakta ve şiddetli ağrılar çekmektedir.
b- Davacı Müvekkil, kazanın ardından …………….. Tıp Merkezi’nde tedavi edildiği süre boyunca çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmüştür. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Davacı hastaneden taburcu olduktan sonra da düzenli şekilde hastane kontrolüne gitmiştir. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderleri hesaplanırken bu kontrol dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalılar tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir.
Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek uzman hekimler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.
c- Davacı müvekkil iyileşme süresince bakıma muhtaç olacağından, Uzman Hekim marifetiyle davacı müvekkilin iyileşme süresinde bir başkasının yardımına ne kadar süre ile muhtaç olacaklarının belirlenmesi ve bu belirlenen bakıma muhtaçlık süreleri nazara alınarak, asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı hususları Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu)
5-Sigorta Şirket’inin Sorumluluğu:
Kaza yapan dava dışı sürücü ………… sevk ve idaresindeki, ………….. adına kayıtlı ……….. plakalı araç, kaza tarihi itibariyle geçerli ……………. poliçe numaralı zorunlu mali sorumluluk sigortası ile davalı …………..Sigorta Anonim Şirketine sigortalı bulunduğundan, sorumluluk sınırları içinde sigorta şirketi dava edilmiştir.
Tarafımızca dava açılmadan önce davalı ……………….Sigorta Anonim Şirketi’ne ……………. tarihinde yazılı dilekçe ile başvuru yapılmıştır. (EK-4). Davalı sigorta şirketi açısından temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiz istenmiştir. (…………..p.s.’lı …………… Bitiş Tarihli ve …………….. Y-O poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi)
Bu nedenlerden ötürü Sayın Mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak : 2918 sayılı KTK, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK ve ilgili yasal mevzuat.
Deliller :
1- Kaza tutanakları, Belgeler vs.(EK-1),
2- ……… Sulh Ceza Mahkemesi 2018/…………. Es. – 2019/…………….. K. sayılı dosyasının celbi talep olunur(EK-2),
3- …………….. p.s.’lı ………….. Bitiş Tarihli ve ……………… Y-O poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri(EK-3),
4- Tarafımızca ……………. tarihinde sigorta şirketine yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi-alındı makbuzu.(EK-4),
5- ………..T.C. Kimlik No’lu …………… ait hasta takip dosyası, tabela kağıtları, röntgen, film ve grafiklerinin gönderilmesi için …………… Tıp Merkezi’ ne yazılacak müzekkere,
6- Davacı müvekkil ……………. nin gelir durumunun tespit edilmesi amacıyla müvekkilin SGK kayıtlarının temin edilmesi için SGK’ya yazılacak müzekkere,
7- Müvekkil ……………. için yapılacak Sosyal ve Ekonomik Durum araştırması,
8- Müvekkil ……………… Nüfus Kayıt Örneği,
9- Davacı ………………. Adli Tıp Kurumuna sevk ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,
10- Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi
11- Maddi Zararların Hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu Alınması,
12- Tanık beyanları, Keşif , Yemin, İsticvap, Yargıtay Kararları, Her türlü yasal ve takdiri delil.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 • Haklı davamızın kabulü ile,
 • Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
  – Trafik kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek, davacı lehine şimdilik 000,00-TL geçici işgöremezlik, 000,00-TL sürekli işgöremezlik, 000,00-TL tedavi ve bakım giderleri olmak üzere toplam 000,00-TL maddi tazminatın kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline,
  – Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız.28.12.2020
  Davacı
  Vekili
  Av.
  EKLER:
  1) Kaza tespit tutanağı (EK-1),
  2) ………Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2018/…… Es. – 2019/…….K. sayılı dosyası (EK-2),
  3) …….. p.s.’lı ……. Bitiş Tarihli ve …………..Y-O poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri (EK-3),
  4) Tarafımızca ………… tarihinde sigorta şirketine yazılı başvuru yapıldığına dair dilekçe ve posta gönderi –alındı makbuzu (EK-4),
  5) Davacıya Ait Bir Takım Hastane Raporları ve Belgeler (EK-5),
  6) Davalı için 1 nüsha dilekçe ve ekleri fazlası
  7) Vekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir