Gündem
Anasayfa » Arşiv 2021

Banka Görevlisinin Avukata “Siz egonuzu tatmin etmek için avukatlık kimliğinde ısrar ediyorsunuz” sözü manevi tazminat gerektirmez.

BK’nın “Ceza hukuku ile medeni hukuk arasında münasebet” başlıklı 53. maddesinde yer alan; “Hâkim, kusur olup olmadığına yahut haksız fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hukukunun mesuliyete dair ahkamiyle bağlı olmadığı gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahkemesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarını tayin hususunda dahi hukuk hâkimini takyit etmez.” hükmünden de anlaşılacağı üzere ceza mahkemesi kararının maddi olgu yönüyle kesinleşmiş olması gerekir. Benzer hüküm 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 74. maddesinde de bulunmaktadır. Eğer bu yönden kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı bulunmuyorsa, hukuk hâkimini bağlayacak bir ceza mahkemesi kararından da söz etmek mümkün değildir. Nitekim bu husus Hukuk Genel Kurulunun 31.01.2019 tarihli ve 2017/13-681 E., 2019/46 K. sayılı kararında da ele alınmıştır.

Daha Fazla Oku

Satıcı tarafından sağ yan, tavan kenar direği önkısmının değişim yapılarak, yeni araç şeklinde satımının yapılması halinde “satıcı ağır kusurlu” olup “ağır kusuru olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek, sorumluluktan kurtulamaz.

Aracın, satıcı tarafından sağ yan, tavan kenar direği önkısmının değişim yapılarak, yeni araç şeklinde satımının yapılması TBK 225. maddede düzenlenen “satıcının ağır kusuru” nun sonuçlarını doğurur. Aynı maddede, “ağır kusuru olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek, sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

Daha Fazla Oku

Süre tutum dilekçesinden sonra kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekçeli temyiz dilekçesi verilmezse temyiz talebi reddedilir.

Yasal süresi içinde sanık müdafii tarafından süre tutum dilekçesi verilmiş, ancak; sanık müdafiine gerekçeli kararın 04.08.2019 tarihinde tebliğinden sonra yasal süre içinde gerekçeli temyiz dilekçesi vermemiş olduğu anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK’nin 294/1 ve 295/1. maddeleri uyarınca süre tutum dilekçesinin temyiz sebepleri içermediğinden sanık müdafiinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nin 298. maddesi uyarınca

REDDİ gerekir.

Daha Fazla Oku

Asıl değeri 5.999,00 TL olan bilgisayarın değerinin, satış yapılan sitede 6 TL belirtilmesi üzerine ürünü 6 TL üzerinden satın alan kişi ile satıcı arasındaki satış sözleşmesi, esaslı yanılma sebebiyle kurulmuş olmaz.

Mesafeli satış sözleşmelerinde malın reklam edilen fiyattan temin edilememesinin satışın iptalini gerektirmediği ve satıcının ürünü satışa sunduğu fiyattan alıcıya tedarik etmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. (818 sayılı eski B.K. m.23) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 30. maddesinde “Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz.” hükmü mevcuttur.

Daha Fazla Oku

BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANAN DOSYALARDA SONUÇ CEZA DÖRTTE BİR ORANINDA İNDİRİLİR.

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ise de, CMK’de yapılan değişikliklerin derhal uygulanması ilkesi geçerli olsa da, iptal kararının sonuçları itibariyle Maddi Ceza Hukukuna ilişkin olduğu, zira CMK’nin 251/3. maddesinde “Basit yargılama usulü uygulanan dosyalarda sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir” şeklindeki düzenleme gereği maddi ceza hukuku anlamında sanık lehine sonuç doğurmaya elverişli olduğundan TCK’nin 7. ve CMK’nin 251. maddeleri uyarınca dosyanın “Basit Yargılama Usulü” yönünden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Daha Fazla Oku

Köpek saldırısı sonucu meydana gelen yaralanmada, hayvan sahibi taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarından sorumlu olup daha ağır cezayı gerektiren taksirle yaralama suçundan cezalandırılmalıdır.

ÖZET : Sanığın kendisine ait olan ve bağsız bulunan Pitbull cinsi köpeği ile dolaştığı, köpeğin bu sırada mağduru kovalaması sonucu mağdurun yaralandığı olayda, katılanın şikayetçi olması ve uzlaşmak istememesi karşısında hayvan sahibi olan sanığın eyleminin taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarını oluşturduğu ve 5237 sayılı Kanun’un 44. maddesi uyarınca daha ağır…

Daha Fazla Oku

Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçu ön ödeme kapsamındadır.

5237 sayılı TCK’nın 75. maddesi uyarınca sanığa yüklenen hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçunun temas ettiği TCK’nın 177/1. maddesinde düzenlenen suçun ön ödeme kapsamına alındığı nazara alınarak, mahkemece hükümlüye usulüne uygun şekilde ön ödeme ihtarı yapılıp sonucuna göre hukuki durumu değerlendirilmelidir.

Daha Fazla Oku

Temyiz ve istinaf kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar HUMK’un 426/A maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

Daha Fazla Oku

Üst arama yetkisi bulunmayan Çarşı ve Mahalle Bekçisinin arama sonucu bulduğu suç eşyası soruşturmaya konu edilemez.

CMK’nın 116, 117 ve 119. maddeleri ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve suç tarihinde yürürlükte bulunan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa aykırı şekilde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu maddelerin, “suçun maddi konusu” ve “suç delili” olarak hükme esas alınamayacağı…

Daha Fazla Oku

Ön inceleme duruşması yapılmadan, duruşma günü için taraflara davetiye çıkartılmadan dosya üzerinden ve davanın esasına yönelik karar verilmesi hukuki dinlenilme hakkının ihlalidir.

HMK’nın 137. ve 320. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön incelemede dava şartlarının ve ilk itirazların inceleneceği, uyuşmazlık konuları tam olarak belirlenip, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemlerin yapılacağı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onların sulhe teşvik edileceği düzenlenmiştir

Daha Fazla Oku

DANIŞTAY İDDK’NIN DEVLET MEMURLARININ SAÇ UZATMASINA İLİŞKİN KARARI

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan;

“a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Daha Fazla Oku