Gündem
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Boşanma hükmünün kesinleşmesi ile Aile Konutu niteliği ortadan kalkacağından malik olan eş elatmanın önlenmesini ve ecrimisil talep edebilir.

Boşanma hükmünün kesinleşmesi ile Aile Konutu niteliği ortadan kalkacağından malik olan eş elatmanın önlenmesini ve ecrimisil talep edebilir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi- Aile Konutu-Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil

  • ÖZET:

Boşanma hükmünün kesinleşmesi ile Aile Konutu niteliği ortadan kalkacağından malik olan eş elatmanın önlenmesini ve ecrimisil talep edebilir.

  • ÖZET;
  • Davalı … müşterek çocuk … ile birlikte dava konusu konutta ikamet ettiğinden, hayatın olağan akışı gereği, davacı eşin, müşterek çocuk ile birlikte davalı eski eşin dava konusu konutta kalmasına muvafakat ettiğinin kabulü gerekir. Davacı lehine ecrimisile hükmedilmesi için davacı eş, davalı eski eşe verdiği kabul edilen muvafakatını ecrimisil dava tarihinden önce geri aldığını, konuttan çıkarma iradesini ilettiğini ispat etmelidir (ihtarname, tanık, yemin v.s.). Davacı, dava tarihinden önceki bir tarihte varlığı kabul edilen iznini geri aldığını davalı eski eşe ilettiğini ispatlayamazsa, eldeki davanın açıldığı tarihte bu iznini geri aldığı kabul edilir ve dava tarihinden önceki zaman dilimi için ecrimisil talebi reddedilir.
  • Somut olayda, davacı tarafından davalı …’a 05.07.2013 tarihli ihtarnamenin keşide edildiği anlaşıldığından, ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren ecrimisile hükmedilmesi gerekirken, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren hesaplanan ecrimisilin hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

  • ÖZET :
  • Türk Medeni Kanununun “Aile Konutu” başlıklı 194/1 maddesinde; “Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” hükmü getirilmiştir.
  • Somut olaya gelince; davalı ile dava dışı eşi arasındaki boşanma davası 16/03/2018 tarihinde kesinleşmiştir. Bu tarihe kadar dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 194/1 maddesine göre malik olan eş aile konutunu diğer eşin açık rızasını sağlamadan devredemeyeceğinden taşınmazın devrine rağmen taşınmazı kullanmaya devam eden eşin haksız kullanımı ancak boşanma hükmünün kesinleştiği 16/03/2018 tarihinden itibaren olacağından ecrimisil dava tarihinden geriye doğru boşanma hükmünün kesinleştiği 16.03.2018 tarihinde kadar geçen süre için istenebilir. Mahkemece ecrimisilin dava tarihinden geriye doğru temlik tarihinde kadar geçen süre için hesaplanması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
  • Yargıtay 7. Hukuk Dairesi  2021/3536 E.  ,  2022/2085 K.

İLGİLİ :

Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir