Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Soruşturma İzni Verilmesi İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği

Soruşturma İzni Verilmesi İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği

……. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA

Gönderilmek Üzere
…….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA

Davacı : ………….T.C.Kimlik No:……………
Adres: ……………….

Vekilleri : Av. ……………..
(Adres antette)

Davalı : .

Dava Konusu : İşleri Genel Müdürlüğü’ nün …… tarih ve …………sayı numaralı hukuka aykırı idari işleminin iptali isteminden ibarettir.
Açıklamalar :
Müvekkil ……………, şüpheliler …………., …………… ve hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından …………. tarihinde ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu suç duyurusu …………… Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/……………Sor. Sayılı dosyası ile halen derdesttir.
Müvekkilin suç duyurusunda bulunduğu şüpheli ……………………. in …… Kanunu md. 58 gereğince …………….Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni verilmesi için davalı idareye başvurmuştur. Davalı idare …………… tarih ve ……..sayı numaralı cevabi yazı ile şüpheli …………….. hakkında ‘‘…ileri sürülen iddianın kısmen doğrulanamaması, kısmen de eylemin muahezeyi gerektirmemesi sebebiyle soruşrurma izni verilmemesi gerekli görülmemiştir.’’ gerekçesiyle ..……………….. hakkında soruşturma izni vermemiştir. Davalı idarenin söz konusu kararı açıkça hukuka aykırıdır. Şöyle ki;
Öncelikle belirtmek gerekir ki; kişiler hakkında yetkili makamlar tarafından cezai soruşturma yapılabilmesi için suç şüphesi olması yeterlidir. Kişilerin atılı suçlamaları işleyip işlemedikleri yapılacak soruşturma ve kovuşturma aşamalarından sonra ortaya çıkabilecek bir sonuçtur. Müvekkil ………… ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu………………. in atılı suçlamaları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ve buna yönelik bir çok delilin bulunmasına rağmen; davalı idare tarafından ancak yargılamanın karar aşamasında ortaya çıkabilecek ‘‘ileri sürülen iddianın kısmen doğrulanamaması, kısmen de eylemin muahezeyi gerektirmemesi’’ gibi bir gerekçeyle soruşturma izni verilmemesi açıkça hukuka aykırıdır. Sayın Mahkeme tarafından dava dosyasına delil olarak göstereceğimiz ……………Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/……. Soruşturma numaralı dosyası, ………… Aile Mahkemesi 2017/…………. Es. Sayılı dosyası, ……….. İcra Müdürlüğü 2013/……….. Es. sayılı dosyası ve ……’na müvekkil tarafından ………. tarihinde yapılan şikayet dosyası incelendiğinde …. …………… atılı suçlamaları işlediğine dair suç şüphesinin mevcut olduğu açıkça görülecektir. Yukarıda sayılan dava dosyaları delil olarak tarafımızca belirtildiğinden ve ilgili dosyalarda atılı suçlamalara ilişkin bütün deliller yer aldığından; müvekkil hakkında şüpheliler ……………… tarafından birlikte ve ortaklaşa hareket etmek suretiyle işlenen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının tarafımızca sadece olay sırasına kısaca değinilecektir.
……..Aile Mahkemesinin ……….. tarihli, 2017/……………. Es. ve 2017/………..K. Sayılı boşanma davası sonucunda müvekkil ile …………… anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Anlaşmalı boşanmaya dayanak teşkil eden ………….. tarihli protokol uyarınca müvekkilin eski eşi ……………. a 00.000,00-TL maddi tazminat ödeyeceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Mevcut protokol gereğince müvekkil 00.000,00-TL. peşin olarak ödemiş; kalan 00.000,00-TL. için …………… vade tarihli ve kalan 00.000,00-TL. için de …………. vade tarihli senet müvekkil tarafından düzenlenerek …………. a verilmiştir.
Müvekkil eski eşinin hesabına …………. tarihli senetten kaynaklanan parayı yatırmak için bankaya gittiğinde daha önceden de …………. para yatırdığı banka hesabının …………. tarihinde kapatıldığını öğrenmiştir.
………….. ın hesabına para yatırdığı tarih olan ……………. tarihinde aynı gün içerisinde, müvekkil aleyhine dava konusu olan bononun ………………. e ciro edilmesi suretiyle ……………. İcra Müdürlüğü 2019/……… Es. Sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır.
Takibe konulan senet bono vasfını taşımamaktadır. Zira bonoda bulunması gerekli olan zorunlu şekil şartlarına uyulmamıştır. Aynı zamanda bonoda tahrifat yapılmıştır. Bononun orijinal halinde müvekkilin adresi, keşide yeri, ödeme yeri yer almamaktadır.Tahrifat yapılan bononun tahrifat yapılmamış hali ile tahrifattan sonraki hali………….Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/……………..Sor. Sayılı dosyasına delil olarak sunulmuştur. Söz konusu icra takibinin haksız ve kötü niyetli olarak açıldığı açıktır.
Söz konusu icra takibi müvekkili sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla açılmıştır ve söz konusu bononun hamili …………….. kötüniyetlidir.
………………. İcra Müdürlüğü 2018/……………. Es. Sayılı dosyası kapsamında haksız hukuki dayanaktan yoksun bir icra takibi ile müvekkilin işyerine hacze gelinmiş ve menkul malları haczedilerek mağduriyetine neden olunmuştur. Ayrıca haciz mahallinde Av. ……………. tarafından müvekkilden eski eşi …………………… dan hiçbir talebi olmadığı, kendisini her açıdan ibra ettiği ve hukuki haklarını kullanmayacağı yönünde bir kağıt imzalatılmak istenmiş ve bu durum haciz yapılmamasının şartı olarak öne sürülmüştür. Müvekkilin kabul etmemesi üzerine de işyerinde haciz yapılmıştır. Haksız bir şekilde haciz sırasında muhafaza yapacakları tehdidiyle müvekkilden ödeme yapacağına dair taahhüt alınmıştır. Müvekkil …….

yapan saygın bir işadamıdır. Bilindiği üzere müvekkil piyasada güvene dayalı bir hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Aleyhine icra takibi yapılması ve bu durumun müşteriler arasında duyulması müvekkili büyük maddi zararlara uğratmıştır. Bu taahhüt sonucu ceza almamak ve zaten sarsılan ticari itibarının daha fazla zarar görmemesi için müvekkil ……………. İcra Müdürlüğü 2019/……………. Es. Sayılı dosyasına herhangi bir borcu olmamasına rağmen tekrar ödeme yapmak zorunda kalmış ve dosya infaz olmuştur. Av. ……………. in …………. adına açtığı icra dosyası kapsamında geldiği hacizde icra dosyası borçlusu …………. lehine müvekkilden ibraname almaya çalışması söz konusu bonoyla ilgili olayın iç yüzünü açıkça göstermektedir. Bu hususla ilgili belgelerin hepsi ve müvekkile haciz sırasında zorla imzalatılan ibraname suretleri
8- Yukarıda açıkça belirttiğimiz hususlarla ilgili müvekkilin herhangi bir borcu olmadığına dair ………………. Aile Mahkemesi 2019/…………Es. Sayılı dosyası kapsamında menfi tespit davası açılmış ve halen derdesttir. Daha sonra …………….. İcra Müdürlüğü 2019/………..Es. Sayılı dosyası kapsamında haksız hukuki dayanaktan yoksun bir icra takibi ile müvekkilden haciz sırasında borç ödeme taahhüdü alındığından menfi tespit davası açtıktan sonra cebri icra tehdidi altında müvekkil icra dosyasına tekrar para yatırmak zorunda kalmıştır. Müvekkilin yaptığı ödemeler sonucu …………………. İcra Müdürlüğü 2019/………Es. sayılı dosyası kapsamındaki dosya tutarının tamamı ödenmiştir. Sonuç olarak söz konusu bonodan kaynaklı bir alacağı müvekkil iki defa ödemek zorunda kalmıştır. Bütün borcu ödemesi dolayısıyla üzerine tahrifat yapılan bono aslını müvekkil icra müdürlüğünden almış ve Cumhuriyet Savcılığı’na delil olarak sunmuştur.
…………… Aile Mahkemesi 2019/……………..Es. Sayılı dosyası kapsamında menfi tespit davası açtıktan yaklaşık bir ay sonra …………. tarihinde icra dosyası taksidi ile ilgili görüşmek için müvekkil Av. ……….. bürosuna arkadaşı ………….. ile gitmiştir. O sırada büroda Av. ………….. bulunmamakta; sadece kardeşi …….. bulunmaktadır. …………… söz konusu icra takibi ile bir ilgisi ve bilgisi olmadığını, böyle bir senetten dolayı alacaklı olmadığını ; buna benzer kendisinin haberi olmadığı yaklaşık birçok icra takibinin bulunduğunu beyan etmiştir. Tüm bu beyanlara ………….. tanık olmuştur. Ayrıca olay sırasında müvekkilin yanında bulunan ……………. Aile Mahkemesi 2019/…………. Es. Sayılı dosyasında tanık olarak dinlenmiş ve ………………. söz konusu icra takibi ile bir ilgisi ve bilgisi olmadığını, böyle bir senetten dolayı alacaklı olmadığını ; buna benzer kendisinin haberi olmadığı yaklaşık yirmi icra takibinin abisi Av. ………… tarafından icra takibine konulduğunu beyan ettiğine bizzat şahit olduğunu beyan etmiştir.
Açıkça görüldüğü üzere ………………… in, müvekkilin ilgili borcu ödediğini bilmesine rağmen, söz konusu takipten dahi haberi olmadığını, senedi dahi görmediğini, kendisinin bilgisi olmadığı halde kendi üzerine yaklaşık yirmi dosya olduğunu beyan eden …………..………… söz konusu bonoyu ciro ederek başlattığı takipte kötü niyetli olup tahsilde tekerrür amacıyla hareket ettiği açıktır.
Müvekkilimiz, bağlı…………… için soruşturma izni verilmesi maksadıyla ………… Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş olup talebi hukuka aykırı olarak reddedilmiştir. Yukarıda özet bir şekilde anlattığımız olaydaki iddialar bu kadar ciddiyken soruşturma izninin verilmemesi açıkça hukuka aykırıdır.
Zira, ………. Genel Müdürlüğü ………. tarihli dilekçesinde müvekkilimizin talebinin reddedilmesi sebeplerini açık net olarak ortaya koyamamış, genel geçer ifadelere yer vermiştir. Müvekkilimizin haklı iddiaları bu kadar ciddiyken soruşturma izni verilmemesi adalete olan inancı sarsmaktadır.
Sonuç olarak; ……..Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/……….. Sor. Sayılı dosyasındaki kuvvetli suç şüphesinin varlığı, tanık …….ifadeleri, ………. ses kaydının bulunduğu CD ve var olan bir çok delile rağmen davalı idarenin Av. …………….. hakkında hukuka aykırı bir şekilde soruşturma izni vermemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğunu hasıl olmuştur.
Hukuksal nedenler : Her türlü yasal mevzuat.
Deliller :
1-…………. Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/……….. Soruşturma numaralı dosyası.
2-……….. Aile Mahkemesi 2019/……… Es. Sayılı dosyası,
3-………….. İcra Müdürlüğü 2019/……….Es. sayılı dosyası,
4-…………..’na müvekkil tarafından ………. tarihinde yapılan şikayet dosyası
5-Bilirkişi incelemesi
6-İsticvap
7-Yemin
8- Doktrin ve Danıştay içtihatları
9-Tanık:
a)…………… T.C.Kimlik No:…………….
Adres: ….
Her türlü yasal ve takdiri delil
Netice ve Talep : Yukarıda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile müvekkilin suç duyurusunda bulunduğu ………………………… hakkında soruşruma izni verilmemesi konulu ……………… Genel Müdürlüğü’nün …………………. sayı numaralı idari işleminin İPTALİ ile şüpheli ………… ……….. hakkında soruşturma izni verilmesine, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalı idareye yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.12.03.2021
Davacı Vekilleri
Av…………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir