Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Nafakanın Artırılması Davası Dilekçe Örneği

Nafakanın Artırılması Davası Dilekçe Örneği

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Davacılar : ………………. – T.C. Kimlik No: …………….
Adr: ………………….

Vekilleri : Av. …………. & Av. ……………….
& ………………
(Adres antettedir.)

Davalı : ………………… – T.C. Kimlik No: ………………
Adr: …………………….

Konu : Davacı için Mahkeme kararıyla hükmedilen 100,00-TL iştirak nafakasının, davacının halen yardıma muhtaç durumda bulunması nedeniyle Medeni Kanunu’nun 382. maddesi gereğince yardım nafakası şeklinde devamına ve yardım nafakası tutarının aylık 750,00-TL’ye çıkarılmasına karar verilmesi talebimizden ibaret dilekçemizdir.
AÇIKLAMALAR :
 Müvekkilin annesi …………….. ile davalı ………………., ……………Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/………. Es. 2020/……….. K. ve ………………. sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

 Müvekkilin annesi ile davalının, ………….. doğumlu ………….., 2000 doğumlu ……….. ve ………. doğumlu ………….. olmak üzere müşterek üç çocukları bulunmaktadır. Boşanma kararı ile birlikte üç çocuğun velayeti de anneye verilmiş ve çocukların her biri için davalı aleyhine 100’er TL nafaka ödenmesine hükmedilmiştir.

 Davalı ………….., boşanma ilamı ile müşterek çocuklar lehine bağlanan iştirak nafakasını, müvekkilin 18 yaşını doldurmasından önce müvekkilin annesine ait …………. Bankası TR ……………….. IBAN numaralı hesaba yatırmıştır. Ancak davacının reşit olması ile nafaka ödemeleri kesintiye uğramıştır. Davacının hali hazırda üniversite öğrencisi olması ve geçim sıkıntısı içinde bulunması nedeniyle davalı baba tarafından nafaka ödenmesi yükümlülüğü hala devam etmektedir.1-Davacı müvekkil, ………………. Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde okumaktadır. Davacı, tek başına öğrenci evinde yaşamaktadır. Bu nedenle, ailesinden uzak yaşayan davacının okul masrafları ile birlikte ev giderleri de bulunmaktadır. Davacı aylık ………… TL ev kirası ödemekte; elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi giderlerle birlikte aylık ortalama ………….. TL ev masrafı yapmaktadır. Ev giderleri ve okul masrafları dışında, davacının yaş itibariyle kişisel ihtiyaçlarında da değişiklikler söz konusudur. Davacının içinde bulunduğu hayat şartları ve genel yaşam kuralları doğrultusunda aranan olağan hayat standartları birlikte değerlendirildiğinde; ………….. yaşında üniversite öğrencisi genç bir kızın ihtiyaçlarının giderilmesinde, henüz bir işte çalışmayan ve geliri bulunmayan öğrencinin bakım yükümlüsü olan babası tarafından maddi destek sağlanması zorunluluğu bulunduğu aşikârdır. Bu nedenle, davacının gerek eğitimine ilişkin giderler gerekse kişisel ihtiyaçlarının, müvekkilin annesi tarafından tek başına karşılanmasının söz konusu olmaması ve davacının herhangi bir işte çalışmayıp herhangi bir gelir elde etmemesi nedeniyle müvekkil lehine yardım nafakası adı altında nafaka ödenmeye devam edilmesi gerekmektedir.

2- Müvekkilin yardıma muhtaç durumda bulunması ve bu nedenle lehine yardım nafakası hükmedilmesi gerekliliği Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında da kabul görmüştür. Bu hususta Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından 2003/1887 E. & 2003/1660 K. sayılı 24.02.2003 tarihli ilam ile “Davacının Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde öğrenci olması yardım nafakası istemesine engel hal değildir. Her ne kadar davacı reşit ve sağlıklı olması nedeniyle çalışabilir konumda ise de, davanın açıldığı tarih itibariyle işsiz olduğu sabittir. Günün ekonomik koşulları dikkate alındığında da davacının iş bulma imkânı oldukça güçtür. Ayrıca, okuduğu okulu süresinde bitirebilmesi için eğitim dışında bir işle uğraşmaması da gereklidir. Mevcut şartları gereği davacı çocuğun “yoksulluk içinde” bulunduğunun kabulü zorunlu olup, uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekir.” şeklinde tesis edilen karar, beyanlarımızı doğrular niteliktedir. Açıklanan nedenlerle Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesinde yer alan “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince; davalı tarafından davacı lehine … TL tutarında yardım nafakası ödenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler : TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

Deliller :
1) ………….. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/……..Es.-2020/……….K. Sayılı dosyası,
2) Müvekkile ait ……….. Bankası TR 6………. IBAN numaralı hesap dökümü
3) Müvekkilin …………… Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde okuduğuna dair ilgili üniversiteye yazılacak müzekkere,
4) Tanık beyanı,
5) Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması,
6) Nüfus kayıtları,
7) Yargıtay Kararları,
8) Her türlü yasal delil
TANIKLARIMIZ:
a)…………… T.C.Kimlik No:………………….
Adres: ……………….
b)……………….. T.C.Kimlik No:………………….
Adres: ……………………

Netice-i Talep : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve Sayın Mahkemenizce re’sen talep edilecek hususlar doğrultusunda;

• Tensip Zaptı ile birlikte tarafların Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması’nın yapılması için ilgili birimlere müzekkere yazılmasına,

• Davamızın kabulü ile,

• Müvekkil …………’nin yoksul ve yardıma muhtaç durumda bulunduğu kabul edilerek davalı baba tarafından ……….0,00-TL yardım nafakası ödenmesine,

• Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.25.03.2021 Davacılar Vekilleri Av. ………………………

EKLER:
1-) Davalı için dilekçe fazlası
2-) Vekaletname

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir