İşveren tarafından delilleri arasında gösterilen ancak yargılama aşamasında sunulmayan ve temyiz nedeni olarak ileri sürülmeyen işyeri kayıtlarını mahkemenin re’sen celp etme zorunluluğu var mıdır?

İspat yükü TMK 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince kural olarak davacıya düşer; yani, davacı davasını dayandırdığı olguları ispat etmelidir.

İlke olarak her dava açıldığı tarihteki fiilî ve hukukî sebeplere göre hükme bağlanır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) “Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri” başlıklı 331. maddesinin 1. fıkrasıyla “Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder.” hükmü düzenleme altına alınmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında SÜRELERİN hangi tarihte başlayacağı, işleyeceği ve sona ereceği hakkında;

İcra ve İflas Kanunu’nun 19. maddesinde gün, ay ve yıl olarak belirtilen sürelerin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. Gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz. Resmî tatil günleri de süreye dahildir. Yani, sürenin içinde kalan resmî tatil

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte borçluya yapılan ödeme emri tebligatı usulsüz ise borçlu, usulsüz tebliği öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde borca veya imzaya itiraz ederken ayrıca ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep etmelidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında SÜRELERİN hangi tarihte başlayacağı, işleyeceği ve sona ereceği hakkında; 

Döviz ile ücret alanların kıdem tazminatının döviz cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.

Yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik krizler sözleşmelerin (özellikle kira sözleşmeleri) uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

Yargıtay tarafından benimsenen ve sözleşmeye bağlılık ilkesinin istinasını oluşturan, uyarlama davası 6098 Sayılı TBK.nın yasalaştırılması sırasında da benimsenerek, 6098 Sayılı Yasanın 138. maddesinde “Aşırı İfa Güçlüğü” madde başlığı altında düzenlenmiş, “ Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

ADLİ SİCİL KAYITLARININ 18 DİLDE TERCÜMESİ E-DEVLETTEN ALINABİLECEK.

Adalet Bakanlığı, ‘erişilebilir adalet’ çerçevesinde teknolojik gelişmelere uygun olarak vatandaşların hizmetine sunduğu uygulamayla, e-Devlet üzerinden 18 dilde tercüme edilmiş sabıka kaydı vermeye başladı.