Avukata karşı haciz işlemi sırasında, “senin gibi çirkef avukat görmedim” sözü kamu görevlisine karşı hakaret suçunu oluşturur.

ÖZET: Hakaret-Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Hükmün iddianamede gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verileceği Devamını Oku

“Sen erkek misin…” sözü nezaket dışı ve kaba ifade olup hakaret suçunu oluşturmaz.

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? ➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği ➡️ Hakaret Nedeniyle Savcılık Devamını Oku

Bankamatiğe işlem yapmaya gelen kişilere ait kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak ve şifrelerini elde etmek için ATM cihazına düzenek kurmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturur.

ÖZET: Sanıkların, işlem yapmaya gelen kişilere ait kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak ve şifrelerini elde Devamını Oku

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının arşiv araştırması kapsamında kamu görevliliğine atamada dikkate alınarak karar verilmesi masumiyet karinesinin ihlalidir.

Ceza yargılamasından bağımsız, kendi kanaatini ortaya koyacak herhangi bir delili kararında irdelemeyen, olay ve olgular hakkında yeni bir değerlendirme yapmayan derece mahkemesinin münhasıran hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile sonuçlanan ceza yargılamasına dayandığı ve eyleme yönelik ifadelerinin de (bkz. § 47) masumiyet karinesini ihlal edici mahiyette olduğu anlaşılmaktadır

Anayasa Mahkemesi;Temyiz İsteminin Hiçbir Gerekçeye Yer Verilmeden Reddedilmesi, “Adil Yargılanma Hakkı” Kapsamındaki “Gerekçeli Karar Hakkının İhlali”dir.

Anayasa Mahkemesi  21.10.2021 tarihinde, Ümmügülsüm Şalgar (B. No: 2016/12847) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde hüküm altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yalan Tanıklık Suçunda Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

TCK’nın 272/3. maddesinde düzenlenen yalan tanıklık suçunun yaptırımı 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olup TCK’nın 66/1-e. maddesi uyarınca bu suçun asli dava zamanaşımı süresi sekiz yıl, 67/4. maddesi göz önüne alındığında ise kesintili dava zamanaşımı süresi on iki yıldır.

Yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçu oluşmaz.

CMK’nın 43. maddesinin 5. fıkrası hükmü karşısında yeminli tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağındaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı…

Yalan tanıklık suçu olağanüstü dava zamanaşımı süresi

Yalan tanıklık suçu için yasa maddesinde öngörülen cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e ve 67/4 maddesinde belirlenen 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımı süresinin, suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı Yasa’nın 59.maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi değiştirilmiş, buna göre

“trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı”, Yasanın geçici 1. maddesi ile de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, sözkonusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun’un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği,” öngörülmüştür.

Lehe kanunun geriye yürümesi kuralı kabahatler için de geçerli midir?

Anayasa Mahkemesi, Başvuru No: 2012/731 sayılı kararında ceza hukukunda yer alan “lehe kanunun geriye yürümesi” kuralının kabahatler için de geçerli olduğu gerekçesiyle ihlal kararı vermiştir.

Kredi kartı limitinin bilgisi dışında arttırılması halinde kullanıcı limit dahilindeki borçtan sorumlu olup kontrolü dışındaki limit artırımı sonucunda doğan borçtan sorumlu değildir.

Bankalar ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, buna karşılık hafif kusurlarından dahi sorumludurlar. Bankanın kusuru az da olsa meydana gelen zarardan sorumludur.

İlamsız takibe konu edilse dahi kambiyo senedi niteliği bulunan bonoda zamanaşımı süresi 3 (üç) yıldır.

İİK’nun 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Zamanaşımı itirazı, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasındadır